Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. (z suplementem elektronicznym)

Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. (z suplementem elektronicznym)

 

Autor:Krzysztof Puchacz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 216 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-221-1Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych!
(podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 1232)

Przygotowaliśmy dla Państwa doskonałą pomoc do wdrożenia zmian


Niniejsza publikacja to:
 • ujednolicony tekst ustawy po nowelizacji, z wyróżnieniem zmian, a także
 • obszerny komentarz dla praktyków autorstwa jednego z najbardziej cenionych specjalistów z zakresu Prawa zamówień publicznych.

Komentarz obejmuje:
 • szczegółowe omówienie każdego ze znowelizowanych przepisów z podanymi przykładami ich zastosowania oraz analizę potencjalnych problemów interpretacyjnych,
 • wzorcowe dokumenty uwzględniające znowelizowane przepisy (wykaz poniżej),
 • dokładny opis działań zamawiającego stosującego nowe regulacje krok po kroku,
 • przykłady kryteriów pozacenowych – nowy obowiązek ustawowy! - w szczególności opis tych kryteriów, jaki powinien znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z symulacjami oceny ofert z ich zastosowaniem oraz zasadami obliczania punktacji ofert.

Wzory:
 • Informacja o odmowie udostępnienia informacji
 • Wezwanie do wyjaśnień dotyczących przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Wezwanie do uzupełnienia
 • Zapisy SIWZ dotyczące zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wezwanie do zaspokojenia roszczenia zamawiającego kierowane do dłużników solidarnych na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Zapisy SIWZ dotyczące klauzuli społecznej, o której mowa w przepisach art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Informacja o zatrzymaniu wadium
 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
 • Wzór klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Co się zmieniło?

Główne zmiany wprowadzane do ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • uproszczenie procedury zamawiania tzw. usług niepriorytetowych, między innymi usług szkoleniowych i edukacyjnych, cateringu usług hotelarskich prawniczych i innych;
 • ograniczenie możliwości bezpodstawnego utajniania dokumentów przez wykonawców;
 • zmiany zasad wykluczania wykonawców nierzetelnych z udziału w postępowaniu;
 • ograniczenie możliwości fikcyjnego powoływania się na zasoby innych podmiotów przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu;
 • wprowadzenie możliwości wymuszania na wykonawcach zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę;
 • zmiana zasad zatrzymywania wadium za nieuzupełnianie przez wykonawców dokumentów w postępowaniu;
 • uproszczenie procedury ustalania rażąco niskiej ceny;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert;
 • obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne.


Uwaga!

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z wyróżnieniem zmian oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.

Stan prawny: 19 października 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych
Cena: 168,00 zł
szt.
Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych

Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych

 

Wydawnictwo: ODDK

Autor: Agnieszka Jacewicz

objętość: 340 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: VI, 2014
ISBN: 978-83-7804-184-9


Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowychw oparciu o szczególne zasady wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych:
 • szczegółowy komentarz do przepisów,
 • szereg przykładów opartych na rzeczywistych zdarzeniach,
 • omówienia wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2014 rok.

W książce przedstawiono m.in.:
 • wynagrodzenie za pracę – ustalanie prawa do wynagrodzenia, zasady obliczania poszczególnych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych,
 • zasady ustalania prawa i obliczania wysokości trzynastki i nagrody jubileuszowej,
 • obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek macierzyński i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego),
 • obciążenia wynagrodzeń i obowiązki pracodawcy z tym związane,
 • potrącenia z wynagrodzeń – zasady dokonywania i wyliczenia kwot możliwych do potrącenia,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (o dzieło i zlecenia),
 • dodatek – aktualne tabele z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi i poziomem wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnymi stawkami dodatków dla pracowników samorządowych (wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem nowelizacji rozporządzenia).

 

Wkrótce w sprzedaży !!!

Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach
Cena: 147,00 zł
szt.
Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Krystyna Gąsiorek

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-03-2

Liczba stron: 192

Okładka: twarda

 

Konkretne odpowiedzi na 167 najczęściej zadawanych pytań dotyczących sprawozdawczości 

Dzięki tej książce pracownicy działów finansowo-księgowych i kierownicy jednostek dowiedzą się wszystkiego o sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań. Zrozumieją nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości i przygotują się na dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzonych zmian.

 

Publikacja wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych, w tym m.in.:

 • W jakich terminach i z jaką częstotliwością należy sporządzać sprawozdania
 • Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań
 • Jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
 • Jakie sprawozdania można przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej
 • Czy sprawozdania przekazane elektronicznie trzeba drukować i archiwizować
 • Kiedy i jak należy dokonać korekty sporządzonych sprawozdań

 

W odróżnieniu od innych opracowań książka została napisana bez zbędnych rozważań teoretycznych, w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Dzięki praktycznym przykładom stanowi istotne wsparcie zarówno dla państwowych, jak i samorządowych jednostek sektora publicznego.

Krystyna Gąsiorek – ekonomista, pracownik państwowej jednostki budżetowej. Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych i klasyfikacji budżetowej.

Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Oświatowe
Cena: 199,00 zł
szt.
Meritum Prawo Oświatowe
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o odpadach. Komentarz
Cena: 168,00 zł
szt.
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

 

Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-61-4

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

 

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.


Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.


Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.


Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Dostępność:
duża ilość
Prawo procesowe administracyjne.
Cena: 349,00 zł
szt.
Prawo procesowe administracyjne.

Prawo procesowe administracyjne.

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 526
ISBN: 978-83-255-6543-5
Wydanie: 2
 
Redaktor : prof. zw. dr hab. Roman Hauser
Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †, dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas


Zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.:
 • zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;
 • systemu i standardów współczesnej regulacji prawa procesowego administracyjnego, takich jak m.in.: prawo do dobrej administracji, sprawiedliwości proceduralnej, prawa do sądu, prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie;
 • prawa do procesu w nawiązaniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • aspektów podmiotowych prawa procesowego (dotyczy m.in. zagadnień takich jak: organy prowadzące postępowanie administracyjne, właściwości organów administracji publicznej, sporów kompetencyjnych o właściwość, współdziałania i współkompetencji organów oraz instytucji wyłączenia, a także kwestii związanych z koncepcją strony postępowania administracyjnego, zdolności do czynności prawnej, pozycji strony w postępowaniu);
 • aspektów przedmiotowych regulacji prawa procesowego administracyjnego (rodzaje spraw administracyjnych i ich charakter prawny, granice rozporządzalności sprawą administracyjną przez organ administracji publicznej i przez stronę),  
 • postępowania zwykłego (szczegółowe omówienie dotyczy przedmiotu postępowania zwykłego, reguł wszczęcia postępowania, zasad: oficjalności, skargowości, rozstrzygnięcia w postępowaniu zwykłym, decyzji, jej rodzajów, ugody, postanowienia; wykonywania rozstrzygnięć i granic ochrony praw nabytych na ich podstawie; rektyfikacji rozstrzygnięć);
 • weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym (tu omówione zostały m.in.: rodzaje sankcji stosowanych wobec wadliwej decyzji administracyjnej; zakres przedmiotowy stosowanych sankcji; zagadnienie decyzji nieistniejących; granice nadzoru i granice odwołalności, zaskarżalność, nadzór, odwołalność);
 • weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji (prawo zaskarżalności w toku instancji, prawo odwołania, prawo zażalenia, moc prawa zaskarżalności w toku instancji, aspekty podmiotowe i przedmiotowe prawa zaskarżalności, wymagania formalne zaskarżalności w toku instancji; stadia postępowania odwoławczego, zasady rządzące
  postępowaniem rozpoznawczym, zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu odwoławczym; decyzja kasacyjna typowa; ponowne rozpatrzenie sprawy w zaskarżalności w toku instancji, odwołanie, postępowanie zażaleniowe);
 • nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (m.in. weryfikacja decyzji administracyjnej i postanowienia na drodze postępowania sądowoadministracyjnego, nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a przeniesienie sprawy na drogę postępowania przed sądami powszechnymi; postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego; postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej; w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną);
 • granic ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym w kontekście kontroli  decyzji administracyjnych (kontrola wykonania decyzji a weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych, wygaśnięcie mocy prawnej decyzji, uchylenie decyzji),
  • kwestii prawomocności decyzji administracyjnej (prawomocność decyzji, moc wiążąca decyzji administracyjnych ostatecznych i prawomocnych).

Najobszerniejszy rozdział publikacji porusza kwestię postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorzy szczegółowo opisali w nim:

 • zagadnienie administracyjnoprawnych metod zapewnienia wykonania obowiązków, w tym pojęcie przymusu administracyjnego
 • zakres odpowiedniego zastosowania przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym
 • wszczęcie, tok oraz koszty postępowania egzekucyjnego
 • podmioty i uczestników postępowania egzekucyjnego
 • środki egzekucji administracyjnej
 • system środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym: zażalenie, wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego, a także skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość postępowania, oraz na bezczynność wierzyciela.

Kolejne wydanie Tomu 9 stanowi rozbudowane omówienie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Uwzględnia i objaśnia ono również najnowsze zmiany opublikowane od momentu ostatniego wydania, dotyczące między innymi procesu informatyzacji i usprawnienia postępowania administracyjnego. Na nowo został opracowany rozdział III publikacji Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego, który stanowi najbardziej aktualne, usystematyzowane ujęcie poszczególnych zasad wynikających z prawa wspólnotowego oraz europejskiego soft law, bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia.  Jako uznany w europejskiej kulturze prawnej katalog wartości stanowią uniwersalny punkt odniesienia do formułowania ocen prawidłowości rozwiązań prawnych ukształtowanych w poszczególnych systemach prawnych, wyznaczając pożądany model (wzorzec) ich ujęcia w prawie krajowym.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania administracyjnego. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Szczegółowe rozważania teoretyczne dotyczą bowiem istotnych praktycznie kwestii. Dzięki zaś autorytetowi Autorów pozwalają na znalezienie praktycznych argumentów na poparcie swoich racji.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (część Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

 
Dostępność:
duża ilość
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
Cena: 157,50 zł
szt.
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 420 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Bardzo szeroki wybór haseł uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Poszczególne terminy zostały podzielone na działy tematyczne obejmujące pojęcia z zakresu:
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podstawowych zagadnień i zasad rachunkowości,
 • procesów księgowych,
 • poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • podmiotów powiązanych i łączenia przedsiębiorstw,
 • ujmowania w księgach i wyceny różnych kategorii bilansowych i wynikowych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • analizy i rewizji sprawozdań finansowych,
 • podatków i prawa podatkowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zarządzania finansami.

Dołączony indeks oraz skrócona polsko-angielska wersja Leksykonu ułatwiają znalezienie ekwiwalentów słów w języku obcym.

Leksykon przygotowano dla szerokiego kręgu odbiorców: zarówno dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, biegłych rewidentów, księgowych, dyrektorów finansowych, jak i pracowników działów finansowo-księgowych różnych szczebli, którzy spotykają się w swojej pracy z nie zawsze jednoznaczną terminologią.
Dostępność:
duża ilość
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017
Cena: 63,00 zł
szt.
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017

Umowy cywilnoprawne: zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017

 

WYDAWNICTWO: SIGMA

Autor: Żaro Zygmunt

Rok wydania:2017

Ilość stron:  105
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

 

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych zawierających umowy cywilnoprawne na prace zlecone oraz dla osób takie umowy zawierających według stanu prawnego na 2017 rok. Wzory umów (zlecenia, agencyjnych, o dzieło, o świadczenie usług), rachunków i ewidencji. Nowe zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zasady opodatkowania zleceniobiorców, w tym z tytułu VAT. Wyciągi z przepisów aktualnie obowiązujących (kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znowelizowanej ustawy o VAT).
Dostępność:
duża ilość
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Grzegorz Okoński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-234-1


Praktyczny instruktaż dla gmin, w którym krok po kroku przeanalizowano przepisy regulujące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w odniesieniu do realiów funkcjonowania gminnych samorządów i tworzenia przez nie prawa lokalnego opartego na delegacjach ustawowych.

W książce Czytelnik znajdzie wyczerpujące odpowiedzi na pytania:

 • czym jest mieszkaniowy zasób gminy w świetle przepisów prawa?
 • jakie są ustawowe obowiązki gminy, a jakie lokatora?
 • czego lokator może oczekiwać od gminy?

oraz szczegółowe omówienie m.in. takich zagadnień, jak:

 • wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – tworzenie i praktyka,
 • zasady i procedury wynajmu lokali komunalnych,
 • specyfika lokali socjalnych w praktyce,
 • strategia, procedury, prawo dotyczące sprzedaży lokali komunalnych,
 • dodatki mieszkaniowe jako ważne narzędzie gminy,
 • zasady skutecznej windykacji,
 • gmina we wspólnocie mieszkaniowej jako skuteczny współwłaściciel,
 • optymalizacja kosztów zarządzania zasobem – czyli jak oszczędzać, nie obniżając standardu.

Co ważne, autor przytacza bardzo bogate orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych – uznając je za niezwykle cenną i merytoryczną interpretację przepisów.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny(format MS Word) zawierający użyteczne wzory pism i umów, które mogą pomóc gminom w tworzeniu własnych dokumentów, oraz teksty podstawowych aktów prawnych, tj.:
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy o własności lokali.
Suplement jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Cena: 139,00 zł
szt.
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Cena: 226,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Przepływy pieniężne
Cena: 199,00 zł
szt.
Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne

 

Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr


Liczba stron: 896

Okładka: twarda

Rok publikacji: 2015

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow.

 • Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące informacji o przepływach pieniężnych: zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów (podejście funduszowe i podejście kasowe), analizę wyników badań specyfiki standaryzacji sprawozdawczości cash flow w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz zarys ewolucji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce.
 • W części drugiej przedmiotem rozważań są przepływy pieniężne w ujęciu historycznym: omówiono regulacje prawne, strukturę, metodologię oraz zawartość merytoryczną pozycji sprawozdania z cash flow, zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także rachunku skonsolidowanego. W obecnym, poszerzonym wydaniu tę część uzupełniono o obszerny, szczegółowy opis oraz przykłady sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą trójstopniowej analizy zdarzeń gospodarczych.
 • Część trzecia jest poświęcona interpretacji i analizie informacji o przepływach pieniężnych: omówiono podstawowe zasady zastosowania analizy ośmiu przypadków do interpretowania informacji o przepływach w ujęciu ex post, sposoby diagnozowania stanu finansowego podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych, a także analizę wskaźnikową cash flow.
 • Część czwarta dotyczy przepływów pieniężnych w ujęciu ex ante - takich zagadnień, jak zastosowanie przepływów pieniężnych w zarządzaniu elementami kapitału obrotowego, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, prognozowanie sprawozdań finansowych oraz pomiar dokonań oparty na przepływach pieniężnych.

Kompleksowe ujęcie problematyki przepływów pieniężnych umożliwia dogłębne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania oraz monitorowania użytecznej i wiarygodnej informacji finansowej. Książka zawiera liczne przykłady i propozycje zastosowania naukowych teorii w rozwiązywaniu problemów dotyczących przepływów pieniężnych, przydatne dla osób sporządzających sprawozdanie finansowe. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Dostępność:
duża ilość
Wydatki strukturalne–zasady klasyf. w jedn.sektora finans.publiczn.–sprawozdawczość–wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne–przykłady projektów,zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukt.
Cena: 189,00 zł
szt.
Wydatki strukturalne–zasady klasyf. w jedn.sektora finans.publiczn.–sprawozdawczość–wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne–przykłady projektów,zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukt.

Wydatki strukturalne – zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukturalnych – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Autor: Monika Dragańczuk

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 428 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II rozszerzone, 2014
ISBN: 978-83-7804-165-8


Publikacja w bardzo praktyczny sposób opisuje zasady stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255), a także zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119).

Zawiera konkretne przykłady wydatków, które należy i których nie należy zaliczyć do wydatków strukturalnych:
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w jednostkach administracji rządowej
oraz w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych:
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej)
 • jednostkach systemu oświaty
 • szkołach wyższych
 • jednostkach służby zdrowia
 • instytucjach kultury
 • urzędach pracy
 • sądach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • ośrodkach sportu, Zarządach Budynków Komunalnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowych Strażach Pożarnych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji.
W każdym z ww. rozdziałów zaprezentowano pytania i odpowiedzi dotyczące poszczególnych Kodów, co w najbardziej praktyczny sposób przybliża tę tematykę.

Książka przedstawia także projekty, operacje i działania, które są realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jednocześnie wskazując jednostki, do których adresowane jest wsparcie, i które w danym Kodzie powinny wykazywać wydatki strukturalne.

W publikacji przedstawiono także zasady zaliczania do wydatków strukturalnych wydatków poniesionych na szkolenia, wynagrodzenia, termomodernizację, mieszkalnictwo, usuwanie skutków powodzi, alternatywne źródła energii, zadania związane z ochroną środowiska.
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 279,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 928
ISBN: 978-83-255-5870-3
Autorzy: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr Monika Gładoch, mec. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki


Stan prawny: 1 marca 2014 r.

Kodeks pracy. Komentarz to praktyczne opracowanie, napisane przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera także omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny.

Szczegółowe objaśnienie takich zagadnień jak:

 • prawa i obowiazki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych.

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Praktyczne opracowanie tematu:

 • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

Najwybitniejszy skład autorski:

 • Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy: adwokaci i radcowie prawni czołowych kancelarii prawniczych zajmujących się prawem pracy, profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doradcy związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Najbardziej aktualny stan prawny:

Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany do KP, wprowadzone m.in.: 

 • ustawą z 28.5.2013 r. dotyczącą urlopów macierzyńskich – w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychowawczych. Nowela m.in.: zwiększa łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu dziecka z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni, wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski czy zmienia wysokość wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Zmiana weszła w życie 17.6.2013 r.
 • ustawą z 9.11.2012 r. dotyczącą obowiązków informacyjnych pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana weszła w życie 17.1.2013 r.
 • ustawą z 12.7.2013 r. dotyczącą uelastycznienia czasu pracy. Ustawa m.in. wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy, gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy, przewiduje dwa rozwiązania w zakresie ruchomego czasu pracy –  pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. Zmiana weszła w życie 23.8.2013 r.
 • ustawą z 26.7.2013 r., zgodnie z którą w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka;  wprowadzono możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części; długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Zmiana weszła w życie 1.10.2013 r.
 • ustawą z 24.1.2014 r. (Druk sejmowy Nr 1539), która rozszerza katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta.

Adresaci:

 • sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokaci, radcowie prawni, pracodawcy, specjaliści do spraw BHP, przedstawiciele związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, a także aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 5 marca 2014 r. do 5 marca 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o związkach zawodowych,
 • ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Cena: 136,50 zł
szt.
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
Cena: 247,00 zł
szt.
 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Wydawnictwo: PRESSCOM

Autor: Ewaryst Kowalczyk

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-62723-96-6

Liczba stron: 480

Okładka: twarda

 

Podwyższenie progu bagatelności z 14 tys. euro do 30 tys. euro ma zwiększyć elastyczność systemu zamówień publicznych, może jednak – szczególnie na początku – przysporzyć pewnych trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Praktyczna, dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów pzp.

 

Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Tłumaczy, w jaki sposób zawrzeć umowę o zamówienie na zasadzie złożenia i przyjęcia oferty, negocjacji czy przetargu. Czytelnicy dowiedzą się, jak tworzyć i wprowadzać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz jakie elementy powinny się w nim znaleźć, by ułatwiał efektywną realizację zamówień w danej jednostce.

 

Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD.

Ewaryst Kowalczyk– prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych. Wykładowca na uczelniach wyższych, doświadczony szkoleniowiec i prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Cena: 147,00 zł
szt.
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl