Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych
Cena: 149,00 zł
szt.
Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych

Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych

 

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-255-5863-5
Autor: Józef Wyciślok


Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego Józefa Wyciśloka omawia zagadnienia  dotyczące spółek osobowych, które już od wielu lat stanowią interesującą alternatywę dla spółek kapitałowych, w tym głównie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, a także łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W myśl przepisów art. 2 KSH oraz art. 4 par. 1 pkt 1 i 2 KSH spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)  - przedmiot prezentowanej pracy, oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna).

Warto zastanowić się, skąd bierze się popularność spółek osobowych, skoro przez zawiązanie spółki kapitałowej wspólnicy nie biorą na siebie osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania, przez co ekonomiczne ryzyko wspólnego przedsięwzięcia, ponoszone przez każdego ze wspól­ników, jest wyraźnie mniejsze. Najważniejsze powody, dla których potencjalni wspólnicy wciąż decydują się na tworzenie spółek osobo­wych są dwa.

 1. Pierwszym są korzyści podatkowe. Spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – podatek ten płacą wspólnicy po dokonaniu podziału zysku, każdy od przypadającej mu części. Tymczasem dochód spółki kapitałowej jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych, potem dopiero może zostać podzielony między wspólników – a każdy z nich zapłaci podatek od wypłaconej mu części zysku (dywidendy).
 2. Drugi powód popularności spółek osobowych to brak wymogów co do minimalnego kapitału założycielskiego – co pozwala utworzyć i prowadzić wspólne przedsięwzięcie nawet bez posiadania wysokiej wiarygodności kredytowej czy też dużej ilości środków własnych.

Niniejsza praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy prezentuje charakterystykę spółek osobowych, w którym Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się m.in. z problematyką:

 • aportów;
 • podobieństw i różnic pomiędzy spółką osobową a kapitałową;
 • spółki jawnej;
 • spółki partnerskiej;
 • spółki komandytowej;
 • spółki komandytowo-akcyjna;
 • komandytowej spółki rodzinnej.

Rozdział drugi  przedstawia problematykę przekształcenia spółek osobowych. Przekształcenia spółek prawa handlowego są powszechnym działaniem związanym z elastycznością podmiotów gospodarczych.

W rozdziale tym przedstawiono min. problematykę dotyczącą przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe i przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową.

Rozdział trzeci przedstawia spółki osobowe na gruncie polskiego podatku dochodowego.

Rozdział czwarty  prezentuje spółki osobowe w świetle Umowy Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozdziale tym omówiono stosowanie Umowy Modelowej OECD do spółek osobowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (w szczególności spółek osobowych), do szeregu firm i ośrodków doradztwa podatkowego oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami.

Dostępność:
duża ilość
CIT i PIT w 2015 roku. Komentarz do zmian. Ujednolicone teksty ustaw
Cena: 115,50 zł
szt.
CIT i PIT w 2015 roku. Komentarz do zmian. Ujednolicone teksty ustaw

CIT i PIT w 2015 roku. Komentarz do zmian. Ujednolicone teksty ustaw

 

Autorzy: Mariański Group, Aneta Nowak-Piechota, Aleksandra Krajewska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 326 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-232-7


Rok 2015 przynosi szereg ważnych zmian w podatkach dochodowych: CIT i PIT.

Zmiany te mają w dużej mierze znaczenie przełomowe, a ich celem jest uszczelnianie naszego systemu podatków dochodowych.

Autorzy z Kancelarii Mariański Group – krok po kroku – omawiają wprowadzone zmiany, zwracając uwagę na ich praktyczne aspekty, w tym nowe obowiązki i możliwości. Opisują również konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe nieprawidłowego ujmowania i odprowadzania podatku CIT i PIT.

Komentarz obejmuje zmiany dotyczące:
 • opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (nowe definicje, podstawa opodatkowania, obowiązki podatnika, zwolnienia i pozostałe regulacje),
 • niedostatecznej kapitalizacji,
 • cen transferowych,
 • niepodzielonych zysków,
 • przepisów określających dochód wspólnika spółki osobowej, jaki powstaje w wyniku jego wystąpienia z takiej spółki, a także w wyniku likwidacji takiej spółki,
 • przepisów dotyczących wymiany udziałów,
 • wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia w przypadku tzw. pożyczek partycypacyjnych,
 • jednoznacznego wskazania sposobu określania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
 • doprecyzowania przepisów w zakresie ustalenia przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • zasad stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności,
 • wprowadzenia sankcji za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • doprecyzowania zasad zaliczania do przychodów z kapitałów pieniężnych odsetek od lokat tworzonych przy rachunku bankowym prowadzonym w związku z wykonywaną działalnością,
 • zasad opodatkowania tzw. cashback'u,
 • wprowadzenia ryczałtu przy obliczaniu wartości świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • poszerzenia katalogu zwolnień w PIT,
 • ulgi na dzieci,
 • wdrażania rozwiązań związanych z budową administracji elektronicznej.

Co ważne: książka zawiera również ujednolicone teksty ustaw CIT i PIT, czyli ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wygodne narzędzie do codziennej pracy każdego praktyka.

Stan prawny: 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz
Cena: 249,00 zł
szt.
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Zamknięcie roku 2018
Cena: 189,00 zł
szt.
Zamknięcie roku 2018
Dostępność:
duża ilość
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania - wydanie V
Cena: 72,00 zł
szt.
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania - wydanie V
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów
Cena: 105,00 zł
szt.
Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów

Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów

 

Autorzy:  Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka

Wydawnictwo:  DIFIN

Wydanie 3

Rok wydania:  2015

Ilość stron:  506
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  978-83-7930-779-1

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień według ustawy o rachunkowości oraz ich odpowiedników sporządzanych zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych). Wskazały na specyfikę zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych zilustrowanych wieloma przykładami według ustawy o rachunkowości i standardów MSR/MSSF.

Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, finansów i analiz finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych oraz szerokiego gremium osób zajmujących się rachunkowością, sprawozdawczością finansową i analizą ekonomiczno-finansową.

Dostępność:
duża ilość
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Dostępność:
duża ilość
Przepływy pieniężne
Cena: 199,00 zł
szt.
Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne

 

Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr


Liczba stron: 896

Okładka: twarda

Rok publikacji: 2015

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow.

 • Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące informacji o przepływach pieniężnych: zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów (podejście funduszowe i podejście kasowe), analizę wyników badań specyfiki standaryzacji sprawozdawczości cash flow w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz zarys ewolucji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce.
 • W części drugiej przedmiotem rozważań są przepływy pieniężne w ujęciu historycznym: omówiono regulacje prawne, strukturę, metodologię oraz zawartość merytoryczną pozycji sprawozdania z cash flow, zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także rachunku skonsolidowanego. W obecnym, poszerzonym wydaniu tę część uzupełniono o obszerny, szczegółowy opis oraz przykłady sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą trójstopniowej analizy zdarzeń gospodarczych.
 • Część trzecia jest poświęcona interpretacji i analizie informacji o przepływach pieniężnych: omówiono podstawowe zasady zastosowania analizy ośmiu przypadków do interpretowania informacji o przepływach w ujęciu ex post, sposoby diagnozowania stanu finansowego podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych, a także analizę wskaźnikową cash flow.
 • Część czwarta dotyczy przepływów pieniężnych w ujęciu ex ante - takich zagadnień, jak zastosowanie przepływów pieniężnych w zarządzaniu elementami kapitału obrotowego, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, prognozowanie sprawozdań finansowych oraz pomiar dokonań oparty na przepływach pieniężnych.

Kompleksowe ujęcie problematyki przepływów pieniężnych umożliwia dogłębne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania oraz monitorowania użytecznej i wiarygodnej informacji finansowej. Książka zawiera liczne przykłady i propozycje zastosowania naukowych teorii w rozwiązywaniu problemów dotyczących przepływów pieniężnych, przydatne dla osób sporządzających sprawozdanie finansowe. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2018
Cena: 126,00 zł
szt.
Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2018
Dostępność:
duża ilość
Leksykon księgowego 2018. Pytania i odpowiedzi
Cena: 110,00 zł
szt.
Leksykon księgowego 2018. Pytania i odpowiedzi
Dostępność:
duża ilość
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017
Cena: 105,00 zł
szt.
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

 

Autorzy:  Sasin Piotr, Sasin Wiesław

Wydawnictwo:  Sigma


Rok wydania:  2017

Ilość stron:  338
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

Całość opracowania ma charakter kompendium, zawierającego wszystkie istotne zasady i normy obowiązujące podatników i innych podmiotów systemu podatkowego VAT w Polsce, w tym zasady dokumentacji i ewidencji VAT według najnowszych przepisów prawnych. 

Wydanie to skierowane jest do podmiotów uczestniczących w obrocie krajowym. Przedstawione zasady i normy odnoszą się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r .

Po rozdziałach merytorycznych podano uwagi końcowe. Integralną część kompendium stanowią załączniki obejmujące w kolejności: wykaz urzędowych formularzy VAT, autorskie wzory faktur i ewidencji VAT, wyciąg z ustawy po nowelizacjach oraz wyciągi rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Pracy 2018
Cena: 259,00 zł
szt.
Meritum Prawo Pracy 2018
Dostępność:
duża ilość
PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI
Cena: 84,00 zł
szt.
PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

 

Wydawnictwo:Sigma

Autor:Zdziennicka-Kaczocha Grażyna

Stron:194

Format:A5

Oprawa: miękka

 

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi na 2017 r. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Uprawnienia kobiet i młodocianych. Świadectwo pracy. Akta osobowe. Spory ze stosunku pracy.

Dostępność:
duża ilość
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

 

Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 1200
ISBN: 978-83-255-6545-9
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski
 
Autorzy: SNSA Janusz Drachal, SNSA Maria Jagielska, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, dr Maksymilian Cherka, Piotr Gołaszewski, dr Grzegorz Rząsa, dr Rafał Stankiewicz, dr hab. Paweł Wajda, dr Karolina Wojciechowska, dr Katarzyna Zalasińska


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. Autorzy omówili w nim m.in.:
 • właściwość i skład wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przepisy dotyczące składu sądu i wyłączenia sędziego,
 • przepisy dotyczące stron, uczestników postępowania oraz pełnomocników,
 • zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w tym m.in. doręczenia i terminy, a także z postępowaniem mediacyjnym i uproszczonym,
 • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
 • uchwały NSA,
 • wznowienie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • wykonywanie orzeczeń sądowych,
 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
 • postępowanie w obrocie zagranicznym,
 • koszty postępowania.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone:

- ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dostosowujące, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi między innymi o wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją mają wesprzeć dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej; zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne, przy czym konieczne będzie spełnienie trzech przesłanek dopuszczalności elektronicznego doręczenia, musi nastąpić: żądanie strony, zgoda strony, złożenie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego. Zmiany obowiązywać będą od 11 lutego 2017 r. i zostały już zasygnalizowane w komentarzu;

- zmiany zawarte w Druku sejmowym Nr 1633, wprowadzające zaplanowana, głębszą reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej, mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. W szczególności zmiany dotyczą zwiększenia zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188), wyposażenia wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a), wprowadzenia uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji, które umożliwiają uwzględnianie skarg kasacyjnych (art. 179 § 2), rozszerzenia uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych (art. 30 § 2, art. 49 § 4, art. 79 § 4, art. 128 § 2, art. 234 § 4), wprowadzenia możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na podstawie ustaw specjalnych (art. 33), czy też rozszerzenia zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 3 i 4). Ponadto, zmiany obejmą kwestię określenia przesłanki wyłączenia sędziego (art. 18 pkt 6a), a także wprowadzenia konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi pomimo uchybienia terminu do wezwania organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3). Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie procesu sądowej kontroli i rozstrzygania spraw administracyjnych.

Redaktorzy Naukowi Komentarza:

Prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski długoletni Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, obecnie jej Wiceprezes, Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

 

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Wystarczy wejść na stronę www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do komentarza. .

Dostęp trwa od 1 grudnia 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z aktami wykonawczymi;
 • Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi;
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.

Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Cena: 147,00 zł
szt.
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Cena: 149,00 zł
szt.
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

 
Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 598
ISBN: 978-83-255-7037-8
Autorzy: dr Mieczysława Cellary, Sebastian Bach, Agata Dzięgiel-Matras, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Kowalczuk, Izabela Świderek, Lucyna Hanus


Stan prawny: listopad 2014 r.

Atuty publikacji:

 • Przedstawianie schematów księgowań operacji, które najczęściej sprawiają trudności ewidencyjne np.  potrącenia z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców), różnice kursowe, zadania zlecone, środki europejskie.
 • Przedstawiamy też księgowania związane z nowymi zdarzeniami gospodarczymi jak np. partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Książka ma za zadanie również uporządkować najczęściej występujące księgowania w JSFP, tak aby stanowiły swoisty leksykon księgowań do którego można sięgnąć w sytuacjach gdy pojawi się trudność ewidencyjna.
 • Publikacja będzie również pomocna przy zamknięciu 2014 r. i sporządzeniu sprawozdania za 2014 r.
 • Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach.

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 130 schematów księgowań,
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
 • Leksykon pojęć,
 • Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych, ale również darowizna, kredyty i pożyczki, wycena udziałów i akcji, ) – w tym zakresie różnic kursowych,
 • Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. zasady udzielania dotacji, rodzaje i wysokości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST, wysokość opłat pobieranych przez JST z tytułu realizacji zadań zleconych, regulacje w zakresie kart płatniczych, zasady ustalania wydatków niewygasających,  opis wydatków majątkowych i inwestycyjnych, moment ujęcia odsetek w księgach, zasady zaciągania kredytów, wnoszenie aportów do spółek, rodzaje weksli, warunki emisji obligacji),
 • Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
 • Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia,
 • Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Wyjaśnienia do poszczególnych problemów ewidencyjnych zostały podzielone na VII grup tematycznych w zakresie:

 1. Aktów trwałych
  • Niskocennych środków trwałych,
  • Nabycia samochodu,
  • Pierwszego wyposażenia obiektów budowlanch,
  • Zespołów komputerów.
 2. Dochodów
  • Dotacje z budżetu,
  • Udziałów JST we wpływach dochodów pobieranych przez US,
  • Zadań zleconych,
  • Dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach,
  • Wydzielonych rachunków dochodów
  • Podatków i opłat lokalnych.
 3. Wydatków
  • Refundacji wydatków,
  • Kart płatniczych,
  • Niewygasające wydatki,
  • Zaangażowania,
  • Inwestycji.
 4. Przychodów i kosztów
  • Darowizn,
  • Odsetek za zwłokę w zapłacie,
  • Kosztów upomnień,
  • Różnic kursowych.
 5. Działań finansowych
  • Kredytów i pożyczek,
  • Tworzenia spółek przez JST,
  • Weksli,
  • Obligacji,
  • Partnerstwa publiczno-prawnego.
 6. Funduszy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Fundusz pracy.
 7. Rozrachunków i roszczeń
  • Rozrachunków z tytułu  wynagrodzeń,
  • Trzynastki.
 8. Innych księgowań specyficznych
  • Środków europejskich,
  • Opłat za gospodarowanie odpadami.

Należy zauważyć, że w książce zostały zaprezentowane schematy księgowe z którymi księgowe z budżetu i jednostek organizacyjnych mają najwięcej problemów. Przykładowo w zakresie potrąceń z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców).

Autorkami tych książek są trzy autorytety z rachunkowości budżetowej:  Mieczysława Cellary, Lucyna Hanus oraz Monika Kaczurak-Kozak.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Zakup książki daje miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl (moduł Finanse i księgowość), na którym znajdą Państwo:

 • Kilkaset schematów księgowań,
 • Opisy do wszystkich kont,
 • Polityka rachunkowości,
 • Objaśnienia do sprawozdań finansowych za 2014 r.,
 • Ponad tysiąc odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące księgowań,
 • Ponad tysiąc wzorów dokumentów z wyjaśnieniami.
Dostępność:
duża ilość
Abc płatnika składek zus
Cena: 82,00 zł
szt.
Abc płatnika składek zus

Abc płatnika składek ZUS

Wydawnictwo : RACHUNKOWOŚĆ

ISBN: 978-83-63251-06-2
Liczba stron: 116
Oprawa: miękka
Format: A4

Skomplikowane i nieustannie zmieniajace sie reguly podlegania ubezpieczeniom, a takze nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powoduja, ze prawidlowe wykonanie obowiazków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowosc przygotowalo nowa ksiazke pt.: ABC platnika skladek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedzerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzynskich, wychowawczych),
• obowiazki przedsiebiorców jako platników skladek ZUS (zasady rozliczen, oplacania skladek, wypelniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga czesc, skladajaca sie z pytan –odpowiedzi dotyczacych szczególowych zagadnien, oraz czesc trzecia, zawierajaca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania platników skladek.

Ksiazka jest praca zbiorowa pod redakcja Anny Kolesnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowan sa specjalisci z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.


Spis tresci :

Wstep
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców i osób wspólpracujacych
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne pracowników
Podstawa wymiaru i zasady obliczania skladek pracowniczych
Skladki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zleceniobiorców
Skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych od zlecenia
Ubezpieczenia wypadkowe
Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika skladek
Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem
Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytulów do ubezpieczen
Rozliczanie skladek za osoby na zasilkach macierzynskich i urlopach wychowawczych
Skladki ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Interpretacje urzedowe
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ
Rozliczenie podatku po korekcie skladek – interpretacje IS
 
Spis tabel
Zasady podlegania ubezpieczeniom tytulu wykonywania pozarolniczej dzialalnosci lub wspólpracy, w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytulów rodzacych obowiazek ubezpieczen /
Wysokosc skladek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc skladki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc wynagrodzenia mlodocianego /
Stopy procentowe i finansowanie skladek /
Przychody pracowników nie stanowiace podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne /
Róznice miedzy tytulami wylaczen z podstawy wymiaru skladek i z podstawy opodatkowania /
Ustalanie wartosci w naturze /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug (w tym kontrakt menedzerski) zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami (najczestsze zbiegi tytulów) /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug zawarta i wykonywana przez emeryta lub renciste na rzecz podmiotu innego niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami /
Przychody, które wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców po spelnieniu okreslonych warunków – wybrane pozycje /
Przychody, których nie wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców /
Kalendarium obowiazków wobec ZUS /
Rachunki bankowe ZUS /
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych /
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus /
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus /
Dostępność:
duża ilość
BHP w praktyce
Cena: 199,50 zł
szt.
BHP w praktyce
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl