Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015

Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 300
ISBN: 978-83-255-7978-4
Autorzy: dr Mieczysława Cellary, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Pawka-Nowak
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Stan prawny: październik 2015 r.

Jednostki pomocy społecznej sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 

 • 10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za październik.
 • 10 grudnia 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za listopad.
 • 15 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania sprawozdań rzeczowo finansowych – finansowych z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2015 r.
 • 15 stycznia 2016 r.zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald
 • 31 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządów JST sprawozdania kwartalnego Rb-27ZZ oraz Rb-50 za IV kwartał.
 • 1 lutego 2016 r. upływa termin:
  - przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-27S i Rb-28S,
  - przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał oraz rocznego Rb-UZ,
  - przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał.
 • 10 luty 2016 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń; dane wypełniane są w zakresie klasyfikacji budżetowej planu i wykonania,
 • 10 marca 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za luty
 • Do 31 marca 2016 r.należy sporządzić:
  - sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją,
  - roczne sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb-WSa.

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jak sporządzić roczne sprawozdania finansowe – szczegółowe omówienie bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu wraz z przedstawieniem powiązań poszczególnych wierszy z kontami,
 2. jak w sprawozdaniu finansowym ująć salda kont bilansowych,  prawidłowo wyliczyć wynik finansowy i zaprezentować zmiany w funduszu jednostki,
 3. jak wyceniać aktywa  i dokonać odpis aktualizujący, w tym odpis na należności od dłużników alimentacyjnych,
 4. jak w sprawozdaniu Rb-27S ująć  plan, należności, dochody i saldo końcowe należności w stosunku do dochodów zaplanowanych, w  tym dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminom,
 5. jak w sprawozdaniu Rb-28S ująć plan, jego zaangażowanie, wydatki wykonane oraz zobowiązania w stosunku do wydatków zaplanowanych; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zaangażowaniem;
 6. jak w sprawozdaniu Rb-27ZZ ująć plan, należności, dochody przekazane i wykonane  w tym potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz saldo końcowe należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z wykazywaniem potrąceń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związek z Rb-27S;
 7. jak w sprawozdaniu Rb-50 ująć wydatki realizowane w ramach zadań zleconych oraz jakie zależności występują miedzy  sprawozdaniami Rb-50,  a Rb-28S i sprawozdaniem Rb-50 o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych, sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego,
 8. jakie wydatki w pomocy społecznej należy uznać za strukturalne i do jakich kodów je przypisać (np. rehabilitacja dzieci i młodzieży– kod 71; wynagrodzenia pracownika socjalnego nadzorującego realizowanie przez pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze – kod 71;
 9. jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych,
 10. jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt,
 11. jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 12. jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli,
 13. jak wykazywać należności według prawidłowych gup dłużników,
 14. jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
 15. jak wypełniać poszczególne części sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym jak rozliczać koszty obsługi zadań z uwzględnieniem wykluczenia wydatków na obsługę zasiłku dla opiekuna. W jaki sposób sprawdzić wydatki wykazywane w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wydatkami ujętymi w  sprawozdaniu Rb-28S.

Schematy księgowań w zakresie:

 1. Kosztów i przychodów na przełomie roku budżetowego,
 2. Różnic inwentaryzacyjnych,
 3. Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne
 4. Rezerwy,
 5. Różnice kursowe,
 6. Ustalanie wyniku finansowego,
 7. Korekty błędów,
 8. Odpisy aktualizujące należności,
 9. Zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Wzory dokumentów:

 1. Uzgodnienie sald – odcinek A i B,
 2. Protokół z weryfikacji należności,
 3. Zestawienie obrotów i sald dla ręcznie prowadzonych ksiąg inwentarzowych,
 4. Zarządzenie o inwentaryzacji,
 5. Przykładowe rozliczenie (wycena) spisu materiałów spisanych w koszty a niezużytych,do końca roku,
 6. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
 7. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 8. Zarządzenie do odpisu aktualizującego w OPS,
 9. Bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu,
 10. Sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-ZZ, Rb-28S, Rb-50,
 11. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN,
 12. Sprawozdania Rb-WSa,
 13. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z funduszu alimentacyjnego,
 14. Sprawozdania rzeczowo-finansowe ze świadczeń rodzinnych.

Książka zawiera ponadto liczne tabele, zestawienia oraz przykłady sporządzania poszczególnych sprawozdań z uwzględnieniem specyfiki jednostek pomocy społecznej.

Dostępność:
duża ilość
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym
Cena: 149,00 zł
szt.
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

 

 

Kod produktu: UBAPwNSTU

Autor: Bartłomiej Latos

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-69-0

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

 

Komu można powierzyć zarządzanie budynkiem administracji publicznej? W jaki sposób korzystać z dziennika budowy i prowadzić książkę obiektu budowlanego? Czy zarządca ma prawo samodzielnie decydować o realizacji prac budowlanych w trakcie użytkowania nieruchomości?
 
Współpraca z zarządcą
 
Autor w przejrzysty i praktyczny sposób prezentuje zakres obowiązków właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Podpowiada, jak prawidłowo podpisać, realizować i zmienić umowę zarządu i kto w imieniu właściciela obiektu ma do tego prawo.
 
Konserwacja i przeglądy okresowe
 
W publikacji wyjaśniono, z jaką częstotliwością – doraźnie, co sześć miesięcy, rok czy pięć lat – należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole siedziby urzędu administracji publicznej. Przedstawiono także zadania zarządcy w zakresie konserwacji elementów budynku, w tym: ciągów komunikacyjnych, drzwi, bram, instalacji, wind i systemów przeciwpożarowych.
 
Prace budowlane w urzędzie
 
Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego użytkowania, nie ryzykując przy tym samowoli budowlanej. Autor zwraca uwagę na konieczność przygotowania planu, który usprawni realizację remontu i nie ograniczy prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 
W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.
Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Cena: 304,50 zł
szt.
Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 966 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2015
 
Dogłębny komentarz do ustawy o rachunkowości – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości

Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:
 • odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości
 • KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji
 • prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce.

W publikacji uwzględniono zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 5 września 2014 r. odnoszące się do jednostek mikro oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zmiany dotyczące MSSF (MSR 27, MSR 28, MSSF 9, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13), uwzględniono również wpływ nowych krajowych standardów rachunkowości (KSR 8, KSR 9).
Dostępność:
duża ilość
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
Cena: 84,00 zł
szt.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
 
Dostępność:
duża ilość
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016
Cena: 119,00 zł
szt.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Wydawnictwo : C.H. Beck
Ilość stron: 184

Zmiany w klasyfikacji budżetowej!

Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej.
Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku na rok 2016, należy opierać
już na nowej klasyfikacji budżetowej. Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane
od września 2015 roku na rok 2016, należy opierać już na nowej klasyfikacji.

Nowelizacja obejmuje:

 • utworzenie nowych rozdziałów jak Ratownictwo medyczne czy wpływy z podatku dochodowego
  od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej,
 • liczne zmiany w dziale 801 „Oświata”, a także 852 „Pomoc społeczna”,
 • wprowadzenie nowych osobnych paragrafów dochodowych takich jak opłata z tytułu użytkowania
  wieczystego czy opłata z tytułu zagospodarowania odpadów,
 • obszerne zmiany w paragrafach wydatków,
 • poszerzenie rozdziału dla Izb skarbowych w związku z konsolidacją w jednostkach podatkowych,
 • zmiany dotyczące klasyfikacji zadań związanych z bezpieczeństwem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
  modyfikując brzmienie niektórych paragrafów.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek stosowania opisanych
wyżej zmian od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nową klasyfikacją powinien
zostać także skonstruowany budżet na 2016 r.

Publikacja porusza zagadnienia dotyczące:

 • zmiany rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego ze zmianami paragrafów dochodów, przychodów i środków,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego ze zmianami paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4 KlasBudżR),
 • zmian w paragrafach rozchodów budżetu,
 • zmian w wydatkach na zadania z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego,

Klasyfikacja budżetowa 2016 to poradnik wyjaśniający do jakiej
podziałki klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować wydatki i dochody.
Publikacja została przygotowana w związku ze zmianami prawnymi
oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi, które wiążą się ze
stosowaniem zapisów klasyfikacji

W książce przedstawiamy:

 • Zakres klasyfikacji środków publicznych,
 • Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu,
 • Zasady (kryteria) klasyfikacji,
 • Wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji,
 • Odpowiedzi na wybrane pytania z zakresu klasyfikacji budżetowej
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Cena: 149,00 zł
szt.
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

 
Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 598
ISBN: 978-83-255-7037-8
Autorzy: dr Mieczysława Cellary, Sebastian Bach, Agata Dzięgiel-Matras, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Kowalczuk, Izabela Świderek, Lucyna Hanus


Stan prawny: listopad 2014 r.

Atuty publikacji:

 • Przedstawianie schematów księgowań operacji, które najczęściej sprawiają trudności ewidencyjne np.  potrącenia z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców), różnice kursowe, zadania zlecone, środki europejskie.
 • Przedstawiamy też księgowania związane z nowymi zdarzeniami gospodarczymi jak np. partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Książka ma za zadanie również uporządkować najczęściej występujące księgowania w JSFP, tak aby stanowiły swoisty leksykon księgowań do którego można sięgnąć w sytuacjach gdy pojawi się trudność ewidencyjna.
 • Publikacja będzie również pomocna przy zamknięciu 2014 r. i sporządzeniu sprawozdania za 2014 r.
 • Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach.

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 130 schematów księgowań,
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
 • Leksykon pojęć,
 • Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych, ale również darowizna, kredyty i pożyczki, wycena udziałów i akcji, ) – w tym zakresie różnic kursowych,
 • Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. zasady udzielania dotacji, rodzaje i wysokości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST, wysokość opłat pobieranych przez JST z tytułu realizacji zadań zleconych, regulacje w zakresie kart płatniczych, zasady ustalania wydatków niewygasających,  opis wydatków majątkowych i inwestycyjnych, moment ujęcia odsetek w księgach, zasady zaciągania kredytów, wnoszenie aportów do spółek, rodzaje weksli, warunki emisji obligacji),
 • Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
 • Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia,
 • Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Wyjaśnienia do poszczególnych problemów ewidencyjnych zostały podzielone na VII grup tematycznych w zakresie:

 1. Aktów trwałych
  • Niskocennych środków trwałych,
  • Nabycia samochodu,
  • Pierwszego wyposażenia obiektów budowlanch,
  • Zespołów komputerów.
 2. Dochodów
  • Dotacje z budżetu,
  • Udziałów JST we wpływach dochodów pobieranych przez US,
  • Zadań zleconych,
  • Dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach,
  • Wydzielonych rachunków dochodów
  • Podatków i opłat lokalnych.
 3. Wydatków
  • Refundacji wydatków,
  • Kart płatniczych,
  • Niewygasające wydatki,
  • Zaangażowania,
  • Inwestycji.
 4. Przychodów i kosztów
  • Darowizn,
  • Odsetek za zwłokę w zapłacie,
  • Kosztów upomnień,
  • Różnic kursowych.
 5. Działań finansowych
  • Kredytów i pożyczek,
  • Tworzenia spółek przez JST,
  • Weksli,
  • Obligacji,
  • Partnerstwa publiczno-prawnego.
 6. Funduszy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Fundusz pracy.
 7. Rozrachunków i roszczeń
  • Rozrachunków z tytułu  wynagrodzeń,
  • Trzynastki.
 8. Innych księgowań specyficznych
  • Środków europejskich,
  • Opłat za gospodarowanie odpadami.

Należy zauważyć, że w książce zostały zaprezentowane schematy księgowe z którymi księgowe z budżetu i jednostek organizacyjnych mają najwięcej problemów. Przykładowo w zakresie potrąceń z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców).

Autorkami tych książek są trzy autorytety z rachunkowości budżetowej:  Mieczysława Cellary, Lucyna Hanus oraz Monika Kaczurak-Kozak.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Zakup książki daje miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl (moduł Finanse i księgowość), na którym znajdą Państwo:

 • Kilkaset schematów księgowań,
 • Opisy do wszystkich kont,
 • Polityka rachunkowości,
 • Objaśnienia do sprawozdań finansowych za 2014 r.,
 • Ponad tysiąc odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące księgowań,
 • Ponad tysiąc wzorów dokumentów z wyjaśnieniami.
Dostępność:
duża ilość
Kodeks cywilny z komentarzem 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
Kodeks cywilny z komentarzem 2017

Kodeks cywilny z komentarzem 2017

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Zdziennicka-Kaczocha Grażyna

Stron: 295

Format:A5

Oprawa: miękka

 

Kodeks Cywilny po ostatnich dużych zmianach - stan prawny na 2017 r.!! Rzeczowy i konkretny komentarz do większości artykułów, przytoczone także orzecznictwo - przede wszystkim Sądu Najwyższego.

Kodeks zawiera również tekst ustawy Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem
Cena: 136,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 236 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
Stan prawny: 2016
Autor: Piotr Ciborski
 
Autor opracowania szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy
– w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2015 r., obowiązująca od 22 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1220), wprowadza zmiany w zakresie:
 • rodzajów umów o pracę;
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • dopuszczalności i okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony;
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) od dnia 14 sierpnia 2015 r. gwarantują w Kodeksie pracy prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego-ojca dziecka lub ubezpieczonego-członka najbliższej rodziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania przez nią opieki z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r., obowiązująca od 2 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), wprowadza rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników.
Nowelizacja ta zlikwidowała dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wprowadziła nowe uregulowania w zakresie urlopów:
 • macierzyńskiego,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • rodzicielskiego,
 • ojcowskiego oraz
 • wychowawczego.

Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst Kodeksu pracy z wyróżnionymi zmianami wprowadzonymi ww. nowelizacjami.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks cywilny. Komentarz
Cena: 349,00 zł
szt.
Kodeks cywilny. Komentarz
Kodeks cywilny. Komentarz

Wydanie: 6
Rok wydania: 2014/205
Ilość stron: 1988
Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr MachnikowskiAutorzy: dr Beata Burian, dr Andrzej Cisek †, dr Wojciech Dubis, prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. Jacek Gołaczyński, dr Julian Jezioro, dr Józef Kremis, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr Józef Nadler, dr Jerzy Strzebinczyk, dr Krzysztof Zagrobelny
Stan prawny: 1 listopada 2012
 

„Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury.

Jedyny na rynku jednotomowy komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w KC!


Autorzy:

Prof. dr hab. Edward Gniewek – wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku, wybitny znawca prawa rzeczowego, doświadczony dydaktyk, redaktor i współautor Systemu Prawa Prywatnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

 
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski - profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Jest autorem czterech monografii, współredaktorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego i kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, redaktorem prac zbiorowych oraz autorem wielu artykułów i glos .
 

Niniejsze, 6. wydanie bazujące na tekście jednolitym z 17.12.2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 121) uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:

ustawie z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, która zmienia aż 54 przepisy KC, w tym dodaje 17 nowych; zmiana ma na celu wykonanie prawa UE i ma zapewnić odpowiednią ochronę konsumentów oraz wprowadza regulacje korzystne dla przedsiębiorców; ustawa m.in.:

modyfikuje definicję konsumenta,
wprowadza zakaz pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę,
szczegółowo reguluje kwestie związane z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
ujednolica regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej,
opartą na koncepcji wady (rękojmia),
wprowadza szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych
z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców,
modyfikuje przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w KC do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji wynikające z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.
  Zmiana ta wchodzi w życie 25.12.2014 r.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

 

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! 

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych.

Dostęp trwa od 15 września 2014 r. do 15 września 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Prawa prywatnego międzynarodowego,
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawy o terminach w transakcjach handlowych,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Kodeksu spółek handlowych.
Dostępność:
duża ilość
Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro
Cena: 157,50 zł
szt.
Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 64 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Nowe przepisy Ustawy o rachunkowości.

Praktyczny przewodnik dla jednostek mikro – pomoże wprowadzić zmienione zasady rachunkowości i zidentyfikować skutki stosowania nowych przepisów zarówno w aspekcie zmian polityki/zasad rachunkowości, jak i sporządzania samego sprawozdania finansowego.

Szczegółowy komentarz praktyka, przykłady liczbowe i analiza rzeczywistych problemów
– publikacja polecana dla każdego księgowego jednostek zaliczanych do kategorii mikro oraz biur rachunkowych.

Dostępność:
duża ilość
Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
Cena: 290,00 zł
szt.
Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa

Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa 

Ewa Walińska (redaktor merytoryczny)

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

 • Wydanie: 9
 • Rok publikacji: 2016
 • Rodzaj: poradnik
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 1462     
 • ISBN: 978-83-264-8943-3
MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień ujmowana jest w szerokim kontekście interpretacyjnym, wychodzącym poza przepisy ustawy o rachunkowości, a ich celem jest pomoc i wsparcie procesu podejmowania prawidłowych i racjonalnych decyzji ekonomicznych. Omówiono wszystkie zmiany, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, w tym dużą nowelę z 2015 r.

Najważniejsze zmiany w prawie w 2016 roku:
 • uproszczenia dla małych jednostek,
 • wprowadzenie nowego wzoru bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • zmiany we wzorach bilansu,
 • zmiany w definicji podmiotów powiązanych oraz wymogi dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • nowy obowiązek sprawozdawczy,
 • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla organizacji pozarządowych.
Adresatami publikacji są:
 • księgowi,
 • doradcy podatkowi,
 • dyrektorzy finansowi,
 • biegli rewidenci.

 

Publikacja jest odpowiedzią m.in. na poniższe pytania :

 1. Jakie jednostki są zaliczane do jednostek małych i z jakich uproszczeń mogą korzystać?
 2. Jakie są obowiązujące zasady wyceny i ustalania wyniku finansowego i jak przedstawiają się skutki finansowe wybranych rozwiązań?
 3. Jak uregulowane są kwestie rachunkowe związane z umową leasingu, najmu i dzierżawy?
 4. Jakie są metody konsolidacji sprawozdań finansowych, zasady wyceny według koncepcji wartości godziwych oraz zasady ustalania wartości firmy?
 5. Jaki jest wpływ zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej na prawo bilansowe?
 
Publikacja w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku jest nietypowa za względu na zakres tematyczny, sposób ujęcia treści i zastosowane podejście. Jedną z jej charakterystycznych cech jest potraktowanie tradycyjnej ewidencji księgowej w postaci kont księgowych jako drugorzędnego elementu systemu rachunkowości. Za pierwszorzędną uznano sprawozdawczość finansową, co oznacza, że wszelkie skutki finansowe omawianych transakcji i zdarzeń gospodarczych przedstawione zostały bezpośrednio na tle poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych. Dodatkowo w załączniku do książki zamieszczono wybrane zagadnienia z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz zaprezentowano nowe koncepcje sprawozdawczości finansowej.
 
Istotnymi walorami pozycji są:
 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.
 
Informacje o autorach (redaktorach)

Ewa Walińska - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; posiada szerokie doświadczenie praktyczne wypracowane przez wiele lat wdrożeń systemów rachunkowości w polskich przedsiębiorstwach; autorka wielu publikacji, opinii i analiz, aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych regulacji środowiskowych prawa bilansowego w Polsce.

Dostępność:
duża ilość
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017
Cena: 63,00 zł
szt.
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017

Umowy cywilnoprawne: zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017

 

WYDAWNICTWO: SIGMA

Autor: Żaro Zygmunt

Rok wydania:2017

Ilość stron:  105
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

 

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych zawierających umowy cywilnoprawne na prace zlecone oraz dla osób takie umowy zawierających według stanu prawnego na 2017 rok. Wzory umów (zlecenia, agencyjnych, o dzieło, o świadczenie usług), rachunków i ewidencji. Nowe zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zasady opodatkowania zleceniobiorców, w tym z tytułu VAT. Wyciągi z przepisów aktualnie obowiązujących (kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znowelizowanej ustawy o VAT).
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów
Cena: 105,00 zł
szt.
Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów

Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów

 

Autorzy:  Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka

Wydawnictwo:  DIFIN

Wydanie 3

Rok wydania:  2015

Ilość stron:  506
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  978-83-7930-779-1

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień według ustawy o rachunkowości oraz ich odpowiedników sporządzanych zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych). Wskazały na specyfikę zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych zilustrowanych wieloma przykładami według ustawy o rachunkowości i standardów MSR/MSSF.

Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, finansów i analiz finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych oraz szerokiego gremium osób zajmujących się rachunkowością, sprawozdawczością finansową i analizą ekonomiczno-finansową.

Dostępność:
duża ilość
Ceny transferowe. Protokół kontroli
Cena: 129,00 zł
szt.
Ceny transferowe. Protokół kontroli
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Cena: 199,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 792
ISBN: 978-83-255-6471-1
Redakcja: prof. Wojciech Nowak
Autorzy: dr Dorota Adamek-Hyska, Sebastian Bach, dr Melania Bąk, Iwona Bobowska, Mieczysława Cellary, Gabriela Czech, Elżbieta Dworak, Elżbieta Garczarek, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Kowalczuk, Jacek Kowalski, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Izabela Maciejewska, prof. Wojciech Nowak, Artur Raciński, dr Bożena Rudnicka, Barbara Sajnaj, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Małgorzata Wojtczak, Maciej Woźniak, Joanna Zuchewicz


Pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Komentarz z serii Ustawy w praktyce – jedynej na rynku serii komentującej ustawy językiem specjalistów i praktyków w danej dziedzinie.

I. Przejrzysty schemat wyjaśnienia poszczególnych paragrafów:

- treść przepisu wraz z komentarzem jak w praktyce stosować dany przepis ustawy,
- powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych,
- schematy księgowe dotyczące danego przepisu,
- porównanie zasad księgowań zapisanych w ustawie o rachunkowości z zasadami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
- ograniczenia w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Ponadto w części drugiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w podziale na rozdziały ustawy.

II. Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

- jakie są zasady wyceny w JSFP (w tym wycena różnic kursowych) oraz uproszczenia w tej wycenie,
- jak sporządzić dokumentację (politykę) przyjętych zasad rachunkowości,
- jakie są zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych,
- jak otwierać i zamykać księgi rachunkowe,
- jak korygować błędy w zapisach księgowych,
- kiedy i jak tworzyć rezerwy,
- jakie jednostki są zobowiązane do tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jak ustalić stan wolnych środków.

III. Książka zawiera liczne schematy księgowego w zakresie:

- dokonywania korekt,
- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
- różnic kursowych,
- odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych,
- zakupu i zużycia materiałów, towarów oraz produktów gotowych,
- odpisów aktualizujących.

IV. Do książki dołączone są liczne tabele i procedury:

- procedura ustalenia należności umorzonych, nieściągalnych i przedawnionych,
- wykazy kont podlegające inwentaryzacji z przypisaną metodą inwentaryzacji,
- procedury inwentaryzacyjne (czynności składające się na inwentaryzację drogą spisu z natury; terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji).

V. Książka jest dedykowana:

- głównym księgowym sektora finansów publicznych,
- biegłym rewidentom, którzy badają księgi rachunkowe jednostek finansów publicznych.
- wszystkim, którzy chcą zrozumieć specyfikę rachunkowości budżetowej.

 
Dostępność:
duża ilość
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017
Cena: 105,00 zł
szt.
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

 

Autorzy:  Sasin Piotr, Sasin Wiesław

Wydawnictwo:  Sigma


Rok wydania:  2017

Ilość stron:  338
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

Całość opracowania ma charakter kompendium, zawierającego wszystkie istotne zasady i normy obowiązujące podatników i innych podmiotów systemu podatkowego VAT w Polsce, w tym zasady dokumentacji i ewidencji VAT według najnowszych przepisów prawnych. 

Wydanie to skierowane jest do podmiotów uczestniczących w obrocie krajowym. Przedstawione zasady i normy odnoszą się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r .

Po rozdziałach merytorycznych podano uwagi końcowe. Integralną część kompendium stanowią załączniki obejmujące w kolejności: wykaz urzędowych formularzy VAT, autorskie wzory faktur i ewidencji VAT, wyciąg z ustawy po nowelizacjach oraz wyciągi rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Dostępność:
duża ilość
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Krzysztof Jacek Korociński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 224 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-158-0


Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.

Publikacja zawiera szereg ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodny z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.

W poradniku omówiono m.in.:
 •  zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
 • problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy
 • udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym mi.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki)
 • zasady i procedury inwentaryzacji kasy
 • funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nie odebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów)
 • zasady i tryb ustalania wysokości pogotowia kasowego
 • gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków)
 • funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych
 • jak sporządzić instrukcję kasową
 • najczęstsze spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.
Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował 28 wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.

Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl