Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych
Cena: 89,00 zł
szt.
 Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 • Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr
 • Wydanie: 2 poszerzone
 • Rok publikacji: 2015
 • ISBN: 978-83-264-9360-7
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 448
Opis :

Opracowanie powstało w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz spójnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 dotyczącym podstawowych zasad sporządzania cash flow.

Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Omówiono w niej także metodologiczne podstawy tego sprawozdania oraz kontekst stosowania określonych procedur księgowych - aktualny stan regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i światowe trendy rozwoju sprawozdawczości finansowej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla księgowych sporządzających sprawozdania finansowe, a także dla biegłych rewidentów, analityków finansowych, studentów oraz uczestników szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i finansów.


Opracowanie jest konsekwentnie podporządkowane ogólnej tezie, że w każdej formie gospodarowania od najdawniejszych czasów głównym źródłem postępu gospodarczego była, jest i będzie wszechstronna informacja. Informacja ekonomiczna dotycząca przedsiębiorstwa jest zawarta w sprawozdaniu finansowym, którego elementem w przedsiębiorstwach będących uczestnikami obrotu gospodarczego jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Problemy związane ze sporządzeniem i analizą tego rachunku wymagają ciągłego badania i utylitarnych opracowań. Temu celowi służy ta publikacja.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner


Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego na stronie www.praktyczne-aspekty-spp.eoficyna.com.pl

Informacje o autorach (redaktorach) :

Ewa Śnieżek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych, rachunkowości międzynarodowej oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i raportowania biznesowego. Autorka ponad 140 publikacji, wykładowca rachunkowości finansowej na studiach magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunkowości przepływów pieniężnych dla różnych jednostek gospodarczych. Laureatka wielu nagród za dorobek naukowy i dydaktyczny. Współtwórca projektów z rachunkowości przepływów pieniężnych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Michał Wiatr - doktor, adiunkt Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych i szkoleniowych, współtwórcaprojektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD
Cena: 147,00 zł
szt.
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD

Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 317
ISBN: 978-83-255-6945-7
Autor: Andrzela Gawrońska-Baran


Fundament wiedzy o zamówieniach publicznych!

Publikacja stanowi fundament pracy osób przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozwala zrozumieć zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz powiązać je z trudną specyfiką zamówień z branży informatycznej.
W książce zostały zebrane wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu zamówień publicznych.

Grupą docelową są: członkowie komisji przetargowych, kadra zarządzająca w jednostkach sektora finansów publicznych, zwłaszcza w administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne), samorządowa (gminy, powiaty, województwa), policja, wojsko, straż pożarna, ZOZ, uczelnie publiczne, szkoły, urzędy skarbowe, organy kontrolne (NIK, RIO) i orzekające (sądy), wykonawcy z branży informatycznej ubiegający się o publiczne kontrakty.

Kluczowym rynkiem zbytu dla dostawców produktów i usług informatycznych jest administracja publiczna, która jest związana wymogami przepisów o finansach publicznych. Wymusza to dołożenie ogromnej staranności przez zamawiającego podczas przygotowania, a następnie prowadzenia postępowania, gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy informatyczne. Realizacja wielu obowiązków spoczywających na zamawiającym przy takich zamówieniach jest często skomplikowana nie tylko dla zamawiającego, ale także pośrednio dla wykonawców będących adresatami podejmowanych przez niego czynności.

Z uwagi na ogromny obszar zagadnień,  z którymi spotykają  się osoby biorące udział w procedurze udzielania zamówień publicznych w branży informatycznej w swojej codziennej pracy zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację: 

"Zamówienia publiczne w zakresie informatyki" + Płyta CD z 30 wzorami dokumentów!

W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące zamówień informatycznych, które ułatwią ich udzielanie oraz pozwolą uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Zamawiający i wykonawcy muszą zrozumieć, jak dużą rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie postępowania, zwłaszcza w kontekście opisu przedmiotu zamówienia  i kształtowaniu warunków udziału w procedurze. Niemniej ważne jest właściwe przygotowanie umowy, w tym odpowiednio zabezpieczającej interesy zamawiającego. 

W publikacji w sposób jasny i kompleksowy – krok po kroku – przedstawiono trudne i rozbudowane wymogi ustawowe. Stanowią one duże wyzwanie dla osób udzielających zamówień, nie mających jednocześnie wykształcenia informatycznego. Wskazano również dobre i złe praktyki. Wyjaśnienia zaprezentowano w przystępny sposób, bazując na wielu praktycznych przykładach i stanach faktycznych, będących przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

Książka stanowi drogowskaz dla zamawiających, dzięki której dowiedzą się m.in.:

 • Jak ustalić wartość zamówienia i czemu służy dialog techniczny;
 • Jak opisać przedmiot zamówienia, aby bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji otrzymać zamówienie zaspokajające potrzeby publiczne i zgodność z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • Jakie warunki udziału w postępowaniu ustalić i jak je precyzyjnie opisać;
 • Jakie kwalifikacje powinien mieć wykonawca startujący w przetargu informatycznym;
 • Jak ustalić prawidłowo zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań przedmiotowych oraz kryteriów oceny ofert, zwłaszcza wobec znowelizowanych przepisów obowiązujących od 19.10.2014 r.;
 • Jakie tryby udzielania zamówień są najbardziej optymalne w celu pozyskania zamówienia informatycznego;
 • Co to jest umowa ramowa i co daje w informatyce;
 • Jak przeprowadzić procedurę oceny ofert, procedurę wyjaśniającą rażąco niską cenę,  kiedy i na jakich zasadach poprawić omyłki w ofercie wykonawcy;
 • Jakie są specyficzne elementy umowy o zamówienie w branży informatycznej, kiedy można ją zmienić, odstąpić od niej albo wypowiedzieć;
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interesy zamawiającego (w aspekcie praw autorskich oraz kar umownych);
 • W jakiej formie wykonawca może wnieść wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz jakie uprawnienia i obowiązki się z nimi wiążą.

Książka zawiera również:

 • liczne praktyczne przykłady stanów faktycznych,
 • omówienia zagadnień oparte na najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów, odnoszących się do problematyki zamówień informatycznych,
 • przykłady zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy,
 • wiele gotowych wzorów dokumentów, w tym opisów przedmiotu zamówienia, przydatnych podczas prowadzenia i realizacji zamówień,
 • wzory umów ramowych oraz umów na zamówienia informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno autorskich.

Wraz z publikacją odrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Zamówienia publiczn .

Dostępność:
duża ilość
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania - wydanie V
Cena: 72,00 zł
szt.
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania - wydanie V
Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Cena: 357,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Spółek
Cena: 299,00 zł
Meritum Prawo Spółek

Meritum Prawo Spółek

 

Autor: Andrzej Kidyba (red. nauk.)

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
 • Seria: MERITUM
 • Wydanie: 5
 • Rok publikacji: 2016
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 2000

 

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej,

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

Istotnymi walorami publikacji są :

 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

Zmiany w prawie :

W nowym, piątym wydaniu Czytelnicy odnajdą analizę zmian w stanie prawnym, które weszły w życie od 2014 r. Szczególnie należy tu wymienić nową ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględniono także wybór najnowszego orzecznictwa dotyczącego omawianej dziedziny.

Do kogo publikacja jest adresowana :

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

Informacje o autorach (redaktorach) :

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor około 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, wykłada w Studienstiftung des deutschen Volkes. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Dostępność:
brak towaru
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Cena: 42,00 zł
szt.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Cena: 159,00 zł
szt.
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 730
ISBN: 978-83-255-6462-9
Wydawnictwo: C.H. Beck
Autorzy: Aleksandra Bieniaszewska, Anna Borzęcka, Mieczysława Cellary, Krystyna Gąsiorek, Lucyna Kuśnierz, Maurycy Michalski, Barbara Wołczak

PAMIĘTAJ !
4 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w  sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz.U. z
2013 r. poz. ), a 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. poz. 119)

Sprawozdawczość budżetowa 2014

wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie
sprawozdania budżetowe i sprawozdania
z operacji finansowych.
Poradnik opatrzony
został licznymi przykładami liczbowymi
i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

Zmiany w finansach publicznych 2014!

730 stron praktycznej wiedzy!
 
Książka jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w zakresie sprawozdawczości oraz wyjaśnienia do
wszystkich sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.
 

Kalendarium:

Choć większość jednostek zrobiła już sprawozdania
budżetowe za I kwartał, to pojawiło się wiele wątpliwości
jak interpretować nowe przepisy i zastosować je przy
sporządzaniu kolejnych sprawozdań kwartalnych, czy też
przy dokonywaniu korekt do sprawozdań za I kwartał.

12 maja – upływa termin przekazania:

 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania
  jednostkowego Rb-27S i Rb-28S za kwiecień.
 • przez dysponentów środków budżetu państwa 3 stopnia do
  dysponenta nadrzędnego (dysponentów części budżetowych
  lub dysponentów środków budżetu państwa 2 stopnia) miesięcznych sprawozdań Rb-23,
  Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE oraz miesięcznych
  sprawozdań Rb-28UE WPR, Rb-28 Programy WPR za kwiecień.
 • przez izby celne do dysponenta nadrzędnego miesięcznych sprawozdań Rb-23B za kwiecień,
  w zakresie dochodów państwowej jednostki budżetowej.

30 czerwca – upływa termin przekazania ewentualnych korekt
sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartał oraz rocznych
Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST JST do RIO.

10 lipca - upływa termin przekazania:

 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za czerwiec,
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-28NWS,
 • przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST sprawozdania Rb-50 za II kwartał,
 • przez samorządowy zakład budżetowy do zarządu JST za I półrocze sprawozdania Rb-30S,
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania Rb-34S za I półrocze,
 • przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
  do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał,
 • przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST sprawozdania
  jednostkowego Rb-ZN za II kwartał

W publikacji znajdziesz:

 • omówienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczości,
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny wszystkich sprawozdań,
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • wyjaśnienia do nowego sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki,
  samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 • wytyczne w zakresie kwalifikacji wydatków strukturalnych.

Najlepsi autorzy:

Aleksandra Bieniaszewska (RIO Opole), Anna Borzęcka (Ministerstwo Finansów), dr Mieczysława Cellary (biegły
rewident), Lucyna Kuśnierz (RIO Rzeszów), Barbara Wołczak (pracownik państwowej jednostki budżetowej),
Maurycy Michalski (były pracownik Ministerstwa Finansów), Krystyna Gąsiorek (RIO Rzeszów).

 

Książka porusza zagadnienia z zakresu:

 • Sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych
 • Sprawozdań budżetowych jednostek państwowych
 • Sprawozdań ze środków europejskich
 • Sprawozdań z wydatków strukturalnych
 • Sprawozdań z zakresu operacji finansowych w podziale na jednostki samorządowe i państwowe
 • Sprawozdawczości w układzie zadaniowym

Publikacja zawiera komplet przydatnych narzędzi:

36 wypełnionych formularzy sprawozdań
wraz z komentarzem, 348 odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania oraz
terminarz sporządzania i przekazywania
sprawozdań.

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej to:

 • skrócono terminy i zwiększono częstotliwości przekazywania sprawozdań,
 • wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
  które nie wygasły z upływem roku budżetowego, które będzie sporządzane tylko za I i II kwartał,
 • zrezygnowano z formy papierowej niektórych sprawozdań,
 • wprowadzono szczegółowe zmiany w zasadach sporządzania poszczególnych sprawozdań.

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości z operacji finansowych to:

 • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań i ich druki,
 • wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki organizacyjne JST
  rocznego sprawozdania uzupełniającego Rb-UZ,
 • rozszerzono zakres możliwości przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wprowadzono
  szczegółowe rozwiązanie w zakresie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców sprawozdań przekazywanych przez te podmioty
  wprowadzono nowe dodatkowe zasady sporządzania korekt.
Dostępność:
duża ilość
Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2017
Cena: 160,00 zł
szt.
Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2017
Dostępność:
duża ilość
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Cena: 176,00 zł
szt.
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa
Cena: 89,00 zł
szt.
Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa

Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa


Autorzy:
Lidia Broniarek
Dorota Rosłoń
Iwona Czauderna
Przemysław Ł. Siemiątkowski

Liczba stron: 160
Format: B5
Oprawa: miękka

Data wydania: 19 lutego 2013 r.

 

W życie weszła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany wprowadzane przez 'ustawę śmieciową'

Zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegały głównie na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obecnie na Tobie, jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, ciąży obowiązek przekazywania wytworzonych odpadów komunalnych temu przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w takim zakresie. Musiałeś więc go wybrać, sprawdzić, wynegocjować stawki i podpisać umowę. Także Ty ponosisz konsekwencje, jeśli odpady nie są zagospodarowywane zgodnie z prawem. Już niedługo te obowiązki przejmie od Ciebie gmina. Oczywiście w zamian za pozbycie się pewnych odpowiedzialności będziesz musiał ponosić określone opłaty ustalone przez gminę.

Priorytetowym celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, gdzie obecnie znajduje się większość odpadów komunalnych. W 2009 r. 78% odpadów było składowanych na wysypiskach, tylko 14% oddawanych do recyklingu, 7% unieszkodliwianych biologicznie, a 1% spalanych. Co gorsza, wiele z nich trafia też na „dzikie wysypiska”, których ilość szacuje się na blisko 4,3 tys. w skali całego kraju. Wprowadzana zmiana ma radykalnie wpływać na tę niekorzystną sytuację i zdecydowanie polepszyć statystyki na korzyść recyklingu i innych metod niż składowanie.

Taniej czy drożej po wprowadzeniu ustawy?

Pierwszoplanowym celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie samej gospodarki odpadami komunalnymi, co oznacza przede wszystkim zmniejszenie ich ilości przez stymulację segregacji odpadów i likwidację „dzikich wysypisk” śmieci. Nie oznacza to, że reforma ta musi koniecznie przynieść zwiększenie opłaty „śmieciowej”. Nowe prawo przewiduje niższą opłatę dla segregujących śmieci. Także gminy przy organizacji przetargów będą mogły oferować większy wolumen odbiorców, co powinno prowadzić do pobudzenia konkurencji, a co za tym idzie – do zmniejszenia ceny jednostkowej za odbiór odpadów.

SPIS TREŚCI

 • Rewolucyjne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Ustawa śmieciowa w praktyce – na jakie trudności mogą natrafiać przedsiębiorcy
  i gminy w związku z ustawą
 • Stanowisko MŚ w sprawie podlegania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepisom ustawy o VAT
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z bhp
 • Orzeczenia
 • Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach oraz niektórych innych ustaw
Dostępność:
duża ilość
Abc płatnika składek zus
Cena: 82,00 zł
szt.
Abc płatnika składek zus

Abc płatnika składek ZUS

Wydawnictwo : RACHUNKOWOŚĆ

ISBN: 978-83-63251-06-2
Liczba stron: 116
Oprawa: miękka
Format: A4

Skomplikowane i nieustannie zmieniajace sie reguly podlegania ubezpieczeniom, a takze nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powoduja, ze prawidlowe wykonanie obowiazków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowosc przygotowalo nowa ksiazke pt.: ABC platnika skladek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedzerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzynskich, wychowawczych),
• obowiazki przedsiebiorców jako platników skladek ZUS (zasady rozliczen, oplacania skladek, wypelniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga czesc, skladajaca sie z pytan –odpowiedzi dotyczacych szczególowych zagadnien, oraz czesc trzecia, zawierajaca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania platników skladek.

Ksiazka jest praca zbiorowa pod redakcja Anny Kolesnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowan sa specjalisci z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.


Spis tresci :

Wstep
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców i osób wspólpracujacych
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne pracowników
Podstawa wymiaru i zasady obliczania skladek pracowniczych
Skladki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zleceniobiorców
Skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych od zlecenia
Ubezpieczenia wypadkowe
Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika skladek
Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem
Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytulów do ubezpieczen
Rozliczanie skladek za osoby na zasilkach macierzynskich i urlopach wychowawczych
Skladki ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Interpretacje urzedowe
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ
Rozliczenie podatku po korekcie skladek – interpretacje IS
 
Spis tabel
Zasady podlegania ubezpieczeniom tytulu wykonywania pozarolniczej dzialalnosci lub wspólpracy, w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytulów rodzacych obowiazek ubezpieczen /
Wysokosc skladek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc skladki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc wynagrodzenia mlodocianego /
Stopy procentowe i finansowanie skladek /
Przychody pracowników nie stanowiace podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne /
Róznice miedzy tytulami wylaczen z podstawy wymiaru skladek i z podstawy opodatkowania /
Ustalanie wartosci w naturze /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug (w tym kontrakt menedzerski) zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami (najczestsze zbiegi tytulów) /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug zawarta i wykonywana przez emeryta lub renciste na rzecz podmiotu innego niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami /
Przychody, które wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców po spelnieniu okreslonych warunków – wybrane pozycje /
Przychody, których nie wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców /
Kalendarium obowiazków wobec ZUS /
Rachunki bankowe ZUS /
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych /
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus /
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus /
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania
Cena: 126,00 zł
szt.
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania

 

Autor: Krzysztof Puchacz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 92 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015


Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.

Do 28 lutego 2015 r. należy sporządzić i przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, nawet tych, które nie udzielały zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w tym również i takich, których wartość nie przekracza tzw. „progu istotności”).

Zamówieniem publicznym – podlegającym wykazaniu w sprawozdaniu – jest każda umowa odpłatna, zawarte w formie pisemnej i ustnej, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane – bez względu na wysokość zobowiązania pieniężnego zamawiającego i bez względu na formę jej zawarcia (np. ustna umowa potwierdzona fakturą VAT).

W roku 2014 miały miejsce zmiany przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na sposób sporządzenia sprawozdawania za rok 2014r., w tym m.in.:
 • podwyższenia w kwietniu 2014 r. progu kwotowego stosowania ustawy z 14.000 do 30.000 euro – w publikacji szczegółowo wskazano jak wykazywać umowy o zamówienie publiczne o wartości zamówienia pomiędzy do 30.000 zawierane w 2014 r. przed i po nowelizacji;
 • wprowadzenia w październiku 2014 r. do ustawy nowego trybu uproszczonego zamawiania usług niepriorytetowych (art. 5a) – w publikacji wskazywane są problemy z wykazaniem umów zawartych w tym trybie w sprawozdaniu;
 • wprowadzenie w 2014 r. trzech grup wyłączeń ze stosowania ustawy dotyczących badań naukowych, działalności kulturalnej i gromadzenia zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych w bibliotekach szkolnych (art. 4 pkt 8a, 8b i 8c) – w publikacji znajduje się uzasadnienie niewykazywania tych zamówień w sprawozdaniu.
Dodatkowo publikacja zawiera wiele dodatkowych przykładów praktycznych wskazujących na sposób wykazywania w sprawozdaniu różnych rodzajów umów spełniających definicję zamówienia publicznego.
Dostępność:
duża ilość
PODATKI 2017 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS
Cena: 89,00 zł
szt.
PODATKI 2017 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS
Dostępność:
duża ilość
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Cena: 252,00 zł
szt.
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1306 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-223-5

Przedsprzedaż !!!


Najwybitniejsi prawnicy komentują każdy artykuł Ordynacji podatkowej.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu.
Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiegopo kolei omawia poszczególne działy Ordynacji, czyli przepisy:
 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • a także zobowiązań podatkowych.

Ponad 1300 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, dzięki której każdy czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
 • rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
 • pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
 • obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
 • wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
 • jakie obowiązki spoczywają na organach podatkowych oraz jakie prawa przysługują stronom w postępowaniu podatkowym,
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.
Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego, w tym interpretacje indywidualne i ogólne.

Integralną część publikacji stanowi użyteczny suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Kto powinien mieć komentarz na swej półce? Księgowe, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Wydatki strukturalne–zasady klasyf. w jedn.sektora finans.publiczn.–sprawozdawczość–wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne–przykłady projektów,zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukt.
Cena: 189,00 zł
szt.
Wydatki strukturalne–zasady klasyf. w jedn.sektora finans.publiczn.–sprawozdawczość–wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne–przykłady projektów,zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukt.

Wydatki strukturalne – zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukturalnych – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Autor: Monika Dragańczuk

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 428 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II rozszerzone, 2014
ISBN: 978-83-7804-165-8


Publikacja w bardzo praktyczny sposób opisuje zasady stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255), a także zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119).

Zawiera konkretne przykłady wydatków, które należy i których nie należy zaliczyć do wydatków strukturalnych:
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w jednostkach administracji rządowej
oraz w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych:
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej)
 • jednostkach systemu oświaty
 • szkołach wyższych
 • jednostkach służby zdrowia
 • instytucjach kultury
 • urzędach pracy
 • sądach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • ośrodkach sportu, Zarządach Budynków Komunalnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowych Strażach Pożarnych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji.
W każdym z ww. rozdziałów zaprezentowano pytania i odpowiedzi dotyczące poszczególnych Kodów, co w najbardziej praktyczny sposób przybliża tę tematykę.

Książka przedstawia także projekty, operacje i działania, które są realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jednocześnie wskazując jednostki, do których adresowane jest wsparcie, i które w danym Kodzie powinny wykazywać wydatki strukturalne.

W publikacji przedstawiono także zasady zaliczania do wydatków strukturalnych wydatków poniesionych na szkolenia, wynagrodzenia, termomodernizację, mieszkalnictwo, usuwanie skutków powodzi, alternatywne źródła energii, zadania związane z ochroną środowiska.
Dostępność:
duża ilość
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2016
Cena: 399,00 zł
szt.
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2016
 
Wydanie: 17
Rok wydania: 2016
Stron: 1050
Redakcja: dr Janusz Marciniuk

Planowany termin wydania: styczeń 2016 r.

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego dr Janusza Marciniuka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami.

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • podmiotu i przedmiotu opodatkowania;
 • źródła przychodów;
 • zwolnieniach przedmiotowych;
 • kosztów uzyskania przychodów;
 • opodatkowania stron umowy leasingu;
 • szczególnych zasad ustalania dochodu;
 • poboru podatku oraz zaliczek na podatek;
 • zeznań podatkowych.

Prezentowane, 17. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w szczególności wchodzące w życie 1.1.2016r. Najważniejsze z nich to:

1) nowela z  16.1.2015 r. (Dz. U. poz. 251), wprowadzająca:

 • domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przyjmując jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania,
 • nowy Rozdział 5a (art. 25b–25g), w którym uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zawierające m.in. definicję pojęcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, regulacje dotyczące obowiązku podatkowego i momentu jego powstania, ciężaru dowodu, stawki podatku, postępowania podatkowego, ustalenia podatku,
 • przepisy porządkowe związane z wprowadzonymi zmianami w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

2) nowe zwolnienia podatkowe, wprowadzone ustawą z 24.7.2015r., wprowadzające w art. 21  pkt 8a, z którego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,oraz pkt 82a, zwalniający od podatku dochodowego kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3) ustawa z 10.9.2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów; zmiana ta odnosi się do  zmian na korzyść podatników w podejściu do rozliczania faktur korygujących - dodanie do ustawy o PIT w art. 14 ustępów 1m-1p (w odniesieniu do przychodów), oraz w art. 22 ustępów 7c–7f (w odniesieniu do kosztów).

Prezentowany Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się tym podatkiem i poszukujących odpowiedzi na konkretne i praktyczne pytania dotyczące tego zakresu, jakrównież analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz kandydatów na doradcę podatkowego i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich.

 

Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowe i podatkowe. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Cena: 169,00 zł
szt.
Instrukcje księgowe i podatkowe. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Dostępność:
duża ilość
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym
Cena: 149,00 zł
szt.
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

 

 

Kod produktu: UBAPwNSTU

Autor: Bartłomiej Latos

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-69-0

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

 

Komu można powierzyć zarządzanie budynkiem administracji publicznej? W jaki sposób korzystać z dziennika budowy i prowadzić książkę obiektu budowlanego? Czy zarządca ma prawo samodzielnie decydować o realizacji prac budowlanych w trakcie użytkowania nieruchomości?
 
Współpraca z zarządcą
 
Autor w przejrzysty i praktyczny sposób prezentuje zakres obowiązków właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Podpowiada, jak prawidłowo podpisać, realizować i zmienić umowę zarządu i kto w imieniu właściciela obiektu ma do tego prawo.
 
Konserwacja i przeglądy okresowe
 
W publikacji wyjaśniono, z jaką częstotliwością – doraźnie, co sześć miesięcy, rok czy pięć lat – należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole siedziby urzędu administracji publicznej. Przedstawiono także zadania zarządcy w zakresie konserwacji elementów budynku, w tym: ciągów komunikacyjnych, drzwi, bram, instalacji, wind i systemów przeciwpożarowych.
 
Prace budowlane w urzędzie
 
Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego użytkowania, nie ryzykując przy tym samowoli budowlanej. Autor zwraca uwagę na konieczność przygotowania planu, który usprawni realizację remontu i nie ograniczy prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 
W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.
Dostępność:
duża ilość
Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym.
Cena: 84,00 zł
szt.
Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym.
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl