Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2016
Cena: 84,00 zł
szt.
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2016

Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

165 str. A-5,

Autor: Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśnieniami. Uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę.

Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Pracy 2016
Cena: 229,00 zł
szt.
Meritum Prawo Pracy 2016

Meritum Prawo Pracy 2016

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Wydanie: 13

Stan Prawny: 2016

Stron: 1490

red. Kazimierz Jaśkowski

 

W jednej zwartej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji. W sposób przystępny przedstawione zostały zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy w praktyce.

Atutem jest ponadto poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
 1. Jak w prawidłowy sposób wypełniać obowiązki związane ze stosunkiem pracy?
 2. Jaka jest różnica między zatrudnieniem pracowniczym a zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej i jakie są konwencje wyboru niewłaściwej podstawy zatrudnienia?
 3. Jak ustalać nowe dopuszczalne limity w zawieraniu umów na czas określony?
 4. Jakie są zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem po zmianach przepisów wchodzących w życie 2 stycznia 2016 r.?
 5. Jakie przepisy stosować po 22 lutego 2016 r. do trwających umów o pracę - dotychczasowe czy zmienione?
 6. Jak stosować inne przepisy pozakodeksowe, np. zawarte w ustawie o związkach zawodowych, ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
W publikacji omówiono wszystkie zmiany w prawie pracy jakie miały miejsce od ostatniego wydania w grudniu 2014 r., w tym te najważniejsze, które wchodzą w życie 2 stycznia i 22 lutego 2016 r., a dotyczą:

2 stycznia 2016 r.
 • zwiększenia uprawnień rodzicielskich pracowników;
 • włączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego;
 • przyznania uprawnień rodzicielskich nowym kategoriom osób;
 • uproszczenia i uporządkowania przepisów kodeksu pracy związanych z urlopami z tytułu rodzicielstwa i opieki nad dziećmi.
22 lutego 2016 r.
 • zmienionych zasad zawierania umów o pracę na czas określony poprzez wprowadzenie nowych limitów maksymalnego czasu trwania umowy (umów), który wynosi 33 miesiące oraz dopuszczalnej liczby tego rodzaju umów (maksymalnie trzy);
 • wypowiadania umów o pracę na czas określony, poprzez zrównanie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z okresami stosowanymi w przypadku wypowiadania umów na czas nieokreślony;
 • nowych obowiązków informacyjnych dla pracodawcy w przypadku stosowania takich umów;
 • dookreślenia specyfiki umów na okres próbny;
 • wprowadzenia nowego katalogu umów o pracę, poprzez wyłączenie z niego umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy;
 • określenia konkretnych podstaw prawnych dla stosowanego w praktyce tzw. zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
W sposób przystępny przedstawiono także inne zmiany, w tym m.in.:
 • w zakresie przeprowadzania badań lekarskich pracowników - obowiązują od 1 kwietnia 2015 r.;
 • dotyczące przyznania większych uprawnień pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, gdy musi on przejąć opiekę nad dzieckiem w wyniku zaistnienia sytuacji szczególnych powstałych po stronie matki będącej pracownicą, a nawet nie mającej takiego statusu - obowiązuje od 14 sierpnia 2015 r.;
 • wynikające ze zmiany stawki wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2016 r.;
 • zmiany współczynnika ekwiwalentowego w 2016 r. wykorzystywanego przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja adresowana jest do pracowników działów kadr i działów prawnych, pracowników biur księgowo-rachunkowych, a także do radców prawnych.

Publikacja jest aktualizowana (bezpłatnie dla Czytelników Meritum Prawo Pracy) co miesiąc - od stycznia do grudnia 2016 r. !!!!!
 
Informacje o autorach (redaktorach) :
 
Kazimierz Jaśkowski - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1999 r.).
Dostępność:
duża ilość
Czystość i porządek w gminie. 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Czystość i porządek w gminie. 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Czystość i porządek w gminie. 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 398 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach międzygminnych. Podstawą zbioru jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2015 roku).

Dokumenty mają formę szablonów pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy z zakresu funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania czystości porządku w gminie.

Autorzy opracowali wzory dokumentów w siedmiu kategoriach zadań:
 1. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach
 2. Obowiązki właściciela w zakresie zapewnienia utrzymania czystości i porządku
 3. Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług
 5. Nakładanie kar pieniężnych
 6. Kontrole w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 7. Pozostałe

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wzory dokumentów w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
Dostępność:
duża ilość
Wieloletnia prognoza finansowa
Cena: 149,00 zł
szt.
Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa

Wydanie: 4

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 546

Redakcja: Piotr Walczak
 

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej!

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016  r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2015   r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki spłaty zobowiązań , sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r.  obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę:

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

 • Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca ?
 • Co oznacza realistyczność WPF ?
 • Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości ?
 • Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań ?
 • Jak opracować program naprawczy ?
 • Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań ?
 • W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań  ?
 • Jak dokonywać zmian w WPF?
 • Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich ?
 • Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, w zakresie finansowania wkładu krajowego?   
 • Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
 • Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem ?
 • W jaki sposób ująć w uchwale w sprawie WPF zobowiązania dłużne spłacane wydatkami ?
 • Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności ?
 • Jak zmiany w budżecie pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych ?
 • Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF ?
 • W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF ?
 • Jakie nieprawidłowości stwierdzają regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do WPF ?
 • W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF ?
 • Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej ?

W publikacji tej zamieściliśmy wzory (aktualne na 2015 i 2016 r.):

 • Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 • Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
 • Informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej FinPublU), różne sposoby identyfikowania cechy realistyczności WPF, jak również cały szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozowaniu wieloletnim. Wieloletnia prognoza finansowa JST koncentruje rozważania dotyczące wielu istotnych kwestii związanych z gospodarką budżetową jednostek samorządowych. Tematyka WPF stwarza okazję do wielopłaszczyznowej dyskusji odnoszącej się do najważniejszych problemów systemu finansów publicznych. Dyskusja ta została podjęta w oferowanej książce. Jest ona nie tylko przewodnikiem pozwalającym przestrzegać wzorce normatywne obowiązujące w zakresie planowania wieloletniego, ale i miejscem refleksji nad instytucjami
i mechanizmami istotnymi dla finansów publicznych. Dlatego też zawartość książki rozszerzona została o rozdziały dotyczące zaciągania długu spłacanego wydatkami
i zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane
i rozbudowane, tak by uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zawarta w książce ocena funkcjonowania WPF i określających ją przepisów, nie zmienia faktu, że walorem publikacji pozostaje prezentacja problemów występujących
w praktyce i możliwych sposobów ich rozwiązania.  

Książka prezentuje szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szeroko  omówiona została  problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Przedstawione  zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF.  Rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 FinPublU), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający  najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.

Dostępność:
duża ilość
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – zasady i organizacja – plan finansowy – wydatki budżetowe – kontrola i odpowiedzialność
Cena: 178,50 zł
szt.
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – zasady i organizacja – plan finansowy – wydatki budżetowe – kontrola i odpowiedzialność

Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

– zasady i organizacja

– plan finansowy

– wydatki budżetowe

– kontrola i odpowiedzialność

 

Autor: Wojciech Rup

objętość: 144 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-163-4


Całościowe ujęcie problematyki gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – niezbędna lektura dla każdego głównego księgowego i skarbnika

Autor porusza wiele problematycznych zagadnień dotyczących praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia tej gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i znaczenie podstawowych kategorii gospodarki finansowej, gdyż dobra znajomość tych kategorii pozwoli Czytelnikom samodzielnie interpretować złożone regulacje prawne.

W publikacji przedstawiono m.in.:
 • zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych
 • organizację gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych
 • tworzenie planów finansowych
 • wydatki budżetowe (uznawanie i klasyfikacja, zobowiązania, obroty wewnętrzne, kompensata należności i zobowiązań, dotacje z budżetu, rozliczenie VAT, wydatki niewygasłe)
 • prowadzenie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, jednostek gospodarki komunalnej, jednostek administracji publicznej
 • kontrolę i odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki.
Każde opisane w książce zagadnienie poparto podstawą prawną i szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym. Ze względu na odmienne regulacje prawne wiele tematów opisano z podziałem na państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.
Dostępność:
duża ilość
Podatki lokalne 2016 + płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 350
ISBN: 978-83-255-7982-1
Autorzy: Agata Dzięgiel-Matras, Hanna Kmieciak, Robert Zenc
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Stan prawny: październik 2015 r.

W 2015 r. weszły w życie następujące nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),
 2. ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699),
 3. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045.),
 4. ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283),

Nowelizacja z poz.1wprowadziła obowiązujące od 11.9.2015 r. regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej - opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące od 1.1.2016 r. zmiany w zakresie funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na zmiany w zakresie funkcjonowania podatków lokalnych wpływa ponadto ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw która również obowiązuje od 1.1.2016 r.

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:

Podatki lokalne 2016

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych od 2016 r. – szczegółowe omówienie zmian w podziale na poszczególne podatki i opłaty lokalne,
 2. co jest podstawą od 2016 r. do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 3. w jaki sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym oraz grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 4. czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 5. jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 6. jakie obowiązują zasady postępowania od 2016 r. w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 7. co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 8. jakie obowiązek ciąży na gminie w zakresie nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia od 2016 r.,
 9. na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 10. czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 11. czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić zasady poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 1. tabelę porównawczą przepisów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 2. liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu lub kwota podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty 100 zł oraz zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 3. orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z zakresie poszczególnych podatków i opłat,
 4. wzory uchwał oraz decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 5. aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.
Dostępność:
duża ilość
Komentarz - Ordynacja podatkowa - 2016
Cena: 336,00 zł
szt.
Komentarz - Ordynacja podatkowa - 2016

Komentarz - Ordynacja podatkowa - 2016

 
Autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki
 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 1400

Już można zamawiać !!!

Przewidywany termin wydania : LUTY 2016

Realizacja wysyłek zgodnie z kolejnością wpływu zamówień !!!

Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej na 2016 rok!

Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od  1 stycznia 2016 r.  
Nowelizacja obejmuje, m.in.  regulacje dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników (tzw. zasada „in dubio pro tributario ”),  pełnomocnictw ogólnych, nowych zasad wydawania interpretacji podatkowych, sposobów doręczenia pism,  informatyzacji sprawdzania dokumentacji księgowej, cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi, zastawów skarbowych, w tym prowadzenia rejestru zastawów w systemie teleinformatycznym, nowej obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% podstawowej, zasad opłacania podatku.

Autorami są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof. Ryszard  Mastalski i sędzia NSA Janusz Zubrzycki, oraz procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizująca również część komentarza opracowaną przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego).
Stan prawny aktualny na 2016 rok.

Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie Roku 2015
Cena: 157,00 zł
szt.
Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 510

Oprawa: miękka

Format: A4

Nowość !!!!

Właśnie ukazało się najnowsze wydanie książki pt. : Zamknięcie roku 2015 z wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ !!!

Pozycja zalecana także przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce !!!

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

Jednostki – w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie” jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono – wciąż budzące wątpliwości – zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego – zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
Cena: 249,00 zł
szt.
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Ilość stron: 880
ISBN: 978-83-255-6281-6
Wydawnictwo: C.H. Beck
 
Redakcja:dr Wojciech Misiąg, prof. dr hab Artur Nowak-Far

Autorzy: dr Michał Bitner, dr Rafał Cieślak, dr Małgorzata Frysztak, dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Wojciech Misiąg, prof. dr hab Artur Nowak-Far, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Małgorzata Humel-Maciewiczak, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Lidia Opioła, dr Tomasz Skica, dr Karol Szmaj, dr Julia Zdanukiewicz


Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz  wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy.

Zakres ustawy o finansach publicznych jest bardzo szeroki. Autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką  finansów publicznych  w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy, poruszając przy tym zagadnienia takie jak:

 • działanie oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • funkcjonowanie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
 • zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
 • kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 • zarządzanie państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa;
 • wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
 • budżet państwa w układzie zadaniowym;
 • planowanie, uchwalanie i wykonywanie, a także zakres budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
 • gospodarowanie środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pierwsze wydanie Komentarza przedstawia rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania.

Komentarz uwzględnia najnowsze, opublikowane zmiany, m.in. te dotyczące sankcji stosowanych przy przekroczeniu przez państwowy dług publiczny progu ostrożnościowego, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014–2020 czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

 

Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.

Na precyzyjną nawigację wewnętrzną składają się:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Zespół autorski, pod redakcją prof. Artura Nowaka-Fara i dr. Wojciecha Misiąga, jako wybitne grono praktykujących specjalistów w dziedzinie finansów, stworzył niezbędny w pracy praktyków prawa zbiór objaśnień uwzględniający najnowszy stan prawny. Książka przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów. Stanowi również niezbędną pomoc dla urzędników organów publicznych związanych z sektorem finansów publicznych oraz samorządowych, a także doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych. 


 

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2014 r. do 1 listopada 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • ustawy o finansach publicznych,
 • przepisów wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
 • ustawy o rekapitalizacja niektórych instytucji finansowych,
 • ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym,

a także aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowe i podatkowe 2014. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Cena: 149,00 zł
szt.
Instrukcje księgowe i podatkowe 2014. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami

Instrukcje księgowe i podatkowe 2014. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 454
ISBN: 978-83-255-6243-4
Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda


Misją publikacji pod redakcją prof. Artura Hołdy jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawia wzory dokumentacji księgowej z wyjaśnieniami opartymi na obowiązujących od początku 2014 roku przepisach prawnych. Publikacja dostarcza gotowe do pracy wzory na takie tematy jak:

 • procedury inwentaryzacyjne oraz instrukcje kasowe oraz magazynowe,
 • obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego,
 • księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ujmowanie działalności inwestycyjnej i remontowej,
 • Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz implikacje księgowe i podatkowe,
 • użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych i związane z nim obowiązki ewidencyjne,
 • zasadności zaliczania w podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń niematerialnych otrzymywanych przez pracowników oraz komputerów służbowych, dostępu do Internetu,
 • jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabytych dzięki pomocy de minimis,
 • obowiązki podatkowe płatników (pracodawców) podatku dochodowego od osób fizycznych.

Istotną zaletą tej publikacji jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie omawiane w książce instrukcje, jak również wzory dowodów księgowych (KP, KW, RK, OT, LT, PT, RW, WZ, PK), liczące arkusze kalkulacyjne aktualnych deklaracji podatkowych oraz aktualne akty prawne.

Organizacja rachunkowości przedsiębiorstw i mniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce podporządkowana jest przede wszystkim prawu podatkowemu, co wynika z praktyki polskiego systemu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy ustalając podstawę opodatkowania muszą stosować się do aktualnych reguł oraz przeprowadzać proces ewidencji podatkowej używając do tego celu stosownych dowodów źródłowych.

W roku 2014 wprowadzono kolejne, bardzo istotne zmiany przepisów podatkowych. Przedstawione w książce pod redakcją prof. Artura Hołdy komentarze i wskazówki są w tym kontekście nie tylko aktualne, ale zarazem niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Warto również zwrócić uwagę na kontynuacyjny charakter publikacji, która jest na rynku już od 2011 r., stanowiąc swego rodzaju kompendium wiedzy z zakresu ewidencji, instrukcji księgowania i przechowywania dokumentacji.

Treść merytoryczna została podzielona na 16 rozdziałów. Komentarze zachowują należytą chronologię oraz logikę wywodu i są ściśle skorelowane z tytułem pracy. Pierwsze rozdziały dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano algorytm obiegu dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Uwagę zwrócono między innymi na: księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ujmowanie działalności inwestycyjnej i remontowej. Sporo uwagi poświęcono również regulaminowi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz implikacji podatkowych jego rozliczania.

W treści kolejnych rozdziałów zaprezentowano ważne kwestie praktyczne, jak na przykład użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych i związane z nim obowiązki ewidencyjne. Komentarze w kolejnych częściach publikacji dotyczą również zasadności zaliczania w podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników oraz komputerów służbowych. W porównaniu z poprzednimi wydaniami książkę uzupełniono o dodatkowy rozdział dotyczący instrukcji amortyzacji środków trwałych w ramach odpisu jednorazowego (pomoc de minimis), co należy uznać za bardzo użyteczną część publikacji.

Publikację kończy aktualny temat obowiązków podatkowych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnim, szesnastym rozdziale zaprezentowano poprawny sposób rozliczania podatku na odpowiednich formularzach w zależności od możliwego wariantu ewidencji i opodatkowania. Rozdział trafnie dopełnia wcześniejsze tematy poruszane w książce.

Bardzo użytecznym narzędziem dla czytelnika jest płyta CD, na której zawarto najpotrzebniejsze wzory dowodów księgowych, deklaracji podatkowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej, realizacji opisanych w książce procedur oraz zbiór niezbędnych aktów prawnych.

Książka pod redakcją prof. Artura Hołdy jest bardzo przydatną publikacja na rynku wydawniczym i z pewnością wypełni lukę, która powstała w wyniku dość znacznych zmian w prawie podatkowym w 2014 r. i zasługuje na bardzo wysoką ocenę merytoryczną.

Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 136,50 zł
szt.
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.
Dostępność:
duża ilość
Sądowa kontrola administracji publicznej.
Cena: 349,00 zł
szt.
Sądowa kontrola administracji publicznej.

Sądowa kontrola administracji publicznej.

 

Rok wydania: 2014/2015
Ilość stron: 770
ISBN: 978-83-255-6305-9
Wydawnictwo: C.H.beck
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, dr Wojciech Piątek, dr Wojciech Sawczyn, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, prof. dr hab. Jan Paweł Tarno


Zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego.

W publikacji autorzy szczegółowo omówili:

 • uprawnienia stron,
 • uprawnienia uczestników postępowania oraz uczestników postępowania na prawach strony oraz organizacji społecznych

W tomie znalazły się również ważne z praktycznego punktu widzenia omówienia poświęcone zdolności sądowej i procesowej.

Autorzy omawiają także kwestie poświęcone wszczęciu postępowania administracyjnego:

 • przesłanki dopuszczalności skargi do WSA
 • termin i tryb wniesienia skargi
 • wymagania formalne skargi
 • uprawnienia autokontrolne organu, którego działanie lub bezczynność (przewlekłe prowadzenie postępowania) stały się przedmiotem skargi
 • skutki wniesienia skargi

W kolejnym rozdziale zostało omówione postępowanie rozpoznawcze i zasady orzekania przez sądy administracyjne.

 • wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym (wymagania formalne oraz tryb i termin wnoszenia skargi; treść skargi; termin do wniesienia skargi; tryb wnoszenia skargi; wymagania formalne oraz tryb i termin wnoszenia wniosków)
 • skutki zaskarżenia
 • cofnięcie skargi
 • stadia postępowania przed WSA (badanie skargi pod kątem wymagań formalnych; badanie dopuszczalności skargi; badanie zasadności skargi; zawieszenie i umorzenie postępowania)

Autorzy przedstawili także środki ochrony stosowane przez sądy administracyjne, uprawnienia orzecznicze sądu o charakterze dyscyplinującym i represyjnym:

 • ukaranie organu grzywną (grzywna stanowiąca gwarancję procesową nadania biegu sprawie sądowo administracyjnej; grzywna stanowiąca gwarancję procesową wykonywania postanowień sądu administracyjnego; grzywna jako gwarancja procesowa wykonalności orzeczeń sądu administracyjnego)
 • uprawnienie sądu do rozpoznania sprawy co do jej istoty
 • uprawnienie do rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi
 • stwierdzenie rażącego naruszenia prawa

Kolejny, najobszerniejszy rozdział publikacji poświęcony jest środkom odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorzy szczegółowo opisali:

 • ogólne założenia zaskarżalności orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (m.in. konsekwencje wadliwości orzeczeń sądowych, sposoby zapobiegania powstawaniu oraz eliminacji wadliwości orzeczeń sądowych, rodzaje i znaczenie środków zaskarżenia; dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia; legitymacja; skutki zaskarżenia orzeczenia sądowego);
 • środki odwoławcze (skarga kasacyjna; rozpoznanie skargi kasacyjnej i jej rozstrzygnięcie; zażalenie; wniesienie zażalenia, jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie;
 • środki odwoławcze a pozostałe środki zaskarżenia przysługujące od nieprawomocnych orzeczeń sądowych (odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu; odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego; odwołanie od pozostałych orzeczeń przewodniczącego wydawanych w toku rozprawy; sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego).

Odrębny rozdział został poświęcony prawomocności i skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Jest to bardzo istotna praktyczna kwestia, ściśle związana z obaleniem prawomocności orzeczenia sądowego; powagą rzeczy osądzonej i skutkami wyroków nieprawomocnych. Autorzy omawiają także tematykę skuteczności, jej znaczenia i wykonalność orzeczeń sądów administracyjnych.

Autorzy szczegółowo omówili również na następujące zagadnienia:

 • weryfikacja prawomocnego wyroku sądu administracyjnego (skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego)
 • wykonanie wyroku sądu administracyjnego (wykonanie wyroku w kasacyjnym modelu orzekania; postępowanie prowadzone po uprawomocnieniu się wyroku sądu administracyjnego i sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku wykonania tego wyroku)

Autorzy opisali także problem jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych: rodzaje instytucji ujednolicających orzecznictwo sądów administracyjnych. W ramach rozważań omówione zostały uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; wpływ kontroli orzeczeń na skutek zaskarżenia na jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych oraz znaczenie instytucji przedstawiania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (większość Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Dostępność:
duża ilość
Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2015
Cena: 126,00 zł
szt.
Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2015

Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2015

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor:Korczyn Aleksander

Stron:376

Format:A4

Oprawa: miękka

 

Stan prawny 1 stycznia 2015 r.

W ramach uzgodnień i współpracy, przy zachowaniu harmonizacji powiązań z innymi globalnymi klasyfikacjami, a w szczególności: ISIC, NACE, NAICS, ANZSIC i JSIC, powstała nowa Polska Klasyfikacja Działalności, zwana PKD 2007, wprowadzona w życie od dnia 1 stycznia 2008 r. PKD 2007 stanowi załącznik do tego rozporządzenia.

W treści niniejszej publikacji są przedstawione zasady budowy PKD, w tym system powiązań z innymi klasyfikacjami, struktura i kodowanie na pięciu poziomach oraz definicje działalności. Bardzo ważną częścią PKD są wyjaśnienia. Są umieszczone po schemacie klasyfikacji, natomiast w niniejszym opracowaniu pogrupowano wszystkie wyjaśnienia według 21 sekcji i umieszczono odpowiednią treść wyjaśnień bezpośrednio po każdej tabeli określającej daną sekcję klasyfikacji.

Ostatnim członem nowej PKD są klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004, przedstawione w dwóch tablicach. PKD wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, ma ona więc zastosowanie w gospodarce i w administracji. Nową klasyfikację działalności należy stosować od 1 stycznia 2008 r. przez podmioty rozpoczynające działalność przy dokonywaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Ewidencji Podatników.

Dostępność:
duża ilość
Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym)
Cena: 199,50 zł
szt.
Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym)

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autorzy: prof. dr hab. Joanna Małgorzata Salachna (red.), Ewa Czołpińska , Anna Ostrowska

objętość: 470 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-206-8


Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową.

W publikacji:
 • charakterystyka i konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej oraz procedura jej opracowywania i uchwalania,
 • omówienie struktury uchwały budżetowej oraz wzór takiej uchwały (w kilku wariantach),
 • dług jednostki samorządu terytorialnego i deficyt budżetowy – regulacje prawne, konsekwencje przekroczenia wskaźnika,
 • zagadnienia procedury budżetowej JST – opracowywanie oraz uchwalanie budżetu oraz reguły jego wykonywania z uwzględnieniem obszarów, które przysparzają wielu problemów praktycznych,
 • sprawozdawczość finansowa JST oraz autoryzacja wykonania budżetu.


Omówieniom poszczególnych zagadnień towarzyszy nie tylko powoływanie istniejącej dotychczas praktyki (np. orzeczniczej) i autorskich poglądów, ale – co szczególnie istotne – wskazano konkretne problemy występujące w praktyce i możliwości ich rozwiązania oraz zaproponowano wzory dokumentów, uchwał, przykłady sporządzenia sprawozdań itp.

Publikacja niezbędna dla każdego skarbnika, głównego księgowego oraz osób zaangażowanych w tworzenie, uchwalanie i wykonanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dostępność:
duża ilość
Kadry i płace 2016 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
Cena: 189,00 zł
szt.
Kadry i płace 2016 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
Kadry i płace 2016 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
 
Autorzy: Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 564 str.

format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: XV, 2016
ISBN: 978-83-7804-285-3
 

NOWOŚĆ !!!

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

 • omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2016 rok (szczegółowa lista poniżej).
 • szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
 • bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków
 • same konkrety: jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń; jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.

Autorki podpowiadają m.in.:

 • jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń;
 • wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
 • jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.


Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.

Nowości w wydaniu na 2016 r.:


1. Zmiany związane z nowelizacją prawa pracy w zakresie zawierania umów o pracę, w tym m.in.:

 • zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony oraz dopuszczalności i okresów wypowiadania tych umów;
 • wprowadzenie nowych przesłanek dot. zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
 • nowy wzór umowy o pracę;
 • wycofanie możliwości zatrudnienie pracownika na czas wykonania określonej pracy;
 • wprowadzenie do kodeksu pracy możliwości zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;


2. Szereg bardzo dużych zmian w zakresie uprawnień pracowników i osób ubezpieczonych związanych z rodzicielstwem, w tym m.in.:

 • rozszerzenie uprawnień związanych z rodzicielstwem przewidzianych przez Kodeks pracy na inne (niż pracownica-matka dziecka) osoby (w tym osoby ubezpieczone niebędące pracownikami, innych członków najbliższej rodziny);
 • zmiany w urlopie macierzyńskim (w tym m.in. rozszerzenie części uprawnień na pracownika-ojca dziecka, wprowadzenie możliwości przerwy w urlopie macierzyńskim, rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę niezdolną do samodzielnej egzystencji);
 • usunięcie z Kodeksu pracy dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
 • zmiany w zasadach udzielania urlopu rodzicielskiego (w tym m.in. długość trwania, zmienione zasady dzielenia się rodziców urlopem, wprowadzenie nowych możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą – przedłużenie urlopu rodzicielskiego i zasady obliczania tego przedłużenia);
 • nowe terminy i zasady składania wniosków o urlop macierzyński i urlop rodzicielski, a także dokumentowania prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego;
 • zmiany w zasadach wypłaty zasiłku macierzyńskiego, wprowadzenie minimalnej wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • modyfikacja zasad udzielania urlopu ojcowskiego i wychowawczego;
 • dwa dni dodatkowego zwolnienia od pracy dla rodziców – nowe zasady udzielania urlopu w godzinach, niekoniecznie w pełnych dniach pracy;


3. Zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia – obowiązek ubezpieczenia społecznego od wszystkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA ) – omówienie konsekwencji dla płatników składek ZUS i płatników zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa;

5. Zmiany w zakresie dokumentowania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyństwa – wprowadzenie nowego Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205);

6. Inne tematy wprowadzone do obecnego wydania, nie związane wprost ze zmianami prawa:

 • normy czasu pracy dla niepełnoetatowców
 • urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym, urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej.

 

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o odpadach. Komentarz
Cena: 168,00 zł
szt.
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

 

Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-61-4

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

 

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.


Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.


Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.


Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zaganienia praktyczne
Cena: 148,00 zł
szt.
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zaganienia praktyczne

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zaganienia praktyczne

 

Autor: Roman Niemczyk

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Rachunkowość nie musi być trudna!
Książka ujmuje tematykę rachunkowości w sposób zrozumiały, przystępny i co ważne przy tej tematyce interesujący. Została wzbogacona licznymi przykładami, zadaniami i schematami, które mają pomóc Czytelnikowi w lepszym oraz efektywniejszym zrozumieniu omawianych zagadnień.
Pozycja stanowi ujęcie problematyki związanej z rachunkowością dotyczącą małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowany termin wydania: styczeń 2015

Dostępność:
duża ilość
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi (z suplementem elektronicznym)

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 931) (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 208 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: XI, 2015
 
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 931).

W publikacji:
 • szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów
 • zaznaczono zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 24 czerwca 2015 r., w tym wyszczególniono zmiany w załączniku nr 3 i 4 (nowelizacja wprowadziła całkowicie nowe brzmienie tych załączników)
 • komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów
 • przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W opracowaniu wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań.

Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji – plik można pobrać przez Internet – szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce.
Dostępność:
duża ilość
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
Cena: 249,00 zł
szt.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

 

Wydanie: 8

Rok wydania: 2014/2015
Ilość stron: 700

Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Autorzy: dr Krzysztof Jaroszyński, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowsk


Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące:

 • etapów planowania w gminie, województwie na szczeblu krajowym oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy,
 • regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych, a także
 • rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Komentarz łączy aspekty prawne ze szczegółowym objaśnieniem treści z zakresu urbanistyki, architektury i  budownictwa.

8 wyd. komentarza, uwzględniając tekst jednolity z 24.4.2012 r. wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od czasu ukazania się wydania poprzedniego, również wchodzące w życie 1.1.2015r.,  w szczególności omawia zmiany związane z realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), dokonane ustawą z 24.1.2014r. i obejmuje zakres niezbędny dla stworzenia podstaw prawnych dla obecnego okresu programowania UE 2014–2020. W nowym okresie programowania większy nacisk położono  na wykorzystanie potencjałów terytorialnych oraz zintegrowane inwestycje ukierunkowane na poszczególne obszary, dodając m.in. do ZagospPrzestrzU nowy rozdział 4a Obszary funkcjonalne.

Publikacja – ze względu na walor praktyczny – jest adresowana przede wszystkim do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych, do pracowników administracji samorządowej, opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy. Stanowi również pełne opracowanie teoretyczne, przedstawiające poglądy doktryny w kwestiach spornych, odpowiednie do celów dydaktycznych – przeznaczone dla pracowników naukowych oraz studentów.

Atutem komentarza są szerokie odniesienia do poprzednio obowiązującej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz omówienie przepisów przejściowych, które w sposób jasny rozstrzyga o stosowaniu odpowiednich regulacji do stanów faktycznych, zaistniałych w okresie wprowadzania nowej ustawy.

Dostępność:
duża ilość
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

 

nowosc
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 316
ISBN: 978-83-255-5708-9
Redakcja: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego „miejsce” w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściwej realizacji zadań publicznych. Wyczerpująco definiuje zadania stawiane przed skarbnikiem jednostki samorządu terytorialnego, wskazując jednocześnie uprawnienia przysługujące skarbnikowi przy ich realizacji. Vademecum omawia również istotne, z punktu zadań skarbnika, zagadnienia – procedurę planistyczną z uwzględnieniem WPF, realizację budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad ustawowych, zasady umarzania należności budżetowych, korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania czy zasad zaciągania długu oraz limity zadłużania. Przedstawione zostały także ewentualne nieprawidłowości, stanowiące czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych.

Opracowane tematy poparte zostały orzeczeniami sądów i innych organów orzekających, a także stanowiskami organów opiniodawczych.

W dobie kryzysu finansów publicznych i obawy przed przekroczeniem limitu zadłużenia skarbnik staje przed dużym wyzwaniem jakim jest odpowiednie zarządzanie długiem jednostki.  Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. W konsekwencji procedury uchwalenia budżetu dla niektórych JST będą trudniejsze.

Na barkach skarbnika ciąży więc ogromna odpowiedzialność za gospodarowanie finansami jednostki. To skarbnik staje zatem kluczową postacią w jednostce samorządu terytorialnego, bowiem to od jego wiedzy i umiejętności zależy sprawne funkcjonowanie tej jednostki.

Warto mieć na względzie: zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, bowiem od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).

Vademecum skarbnika JST to pierwsza publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy prezentuje wszystkie informacje potrzebne w codziennej pracy skarbnika. W książce tej szczegółowo wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

W jaki sposób powołać skarbnika jednostki i jakie musi spełniać wymagania kwalifikacyjne;

 • Jakie są zasady wynagradzania skarbnika;
 • Jak ustalić wolne środki, którymi dysponuje jednostka;
 • Jak przygotować wytyczne, które pozwolą sporządzić sprawozdanie finansowe o charakterze łącznym;
 • Jak zarządzać długiem jednostki;
 • Jaka jest odpowiedzialność skarbnika za funkcjonowanie jednostki;
 • Jakie dokumenty skarbnik musi kontrasygnować;
 • W jaki sposób przeprowadzać inwentaryzację;
 • Jak dysponować rezerwami budżetowymi;
 • Jaki może być zakres obowiązków powierzonych skarbnikowi?

Przede wszystkim oferowana Państwu publikacja zawiera kompletny zestaw dokumentów niezbędnych w pracy skarbnika jak i jego dotyczących, w tym wzory zarządzeń i uchwał.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl