Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Kodeks cywilny z komentarzem 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
Kodeks cywilny z komentarzem 2017

Kodeks cywilny z komentarzem 2017

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Zdziennicka-Kaczocha Grażyna

Stron: 295

Format:A5

Oprawa: miękka

 

Kodeks Cywilny po ostatnich dużych zmianach - stan prawny na 2017 r.!! Rzeczowy i konkretny komentarz do większości artykułów, przytoczone także orzecznictwo - przede wszystkim Sądu Najwyższego.

Kodeks zawiera również tekst ustawy Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.

Dostępność:
duża ilość
Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)

Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)

 

Wydawnictwo: ODDK

Autorzy: Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

objętość: 304 str.
format: B5
wydanie: 2016
 
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby otrzymującej świadczenie wychowawcze.
 
Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na  zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500+”.
 
Wzory list kontrolnych postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym. dot. m.in.:
 • wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • właściwości organu,
 • kwalifikacji osoby do przyznania świadczenia,
 • postępowania dowodowego,
 • zawieszenia/umorzenia postępowania administracyjnego, 
 • decyzji organu właściwego przyznającego świadczenie,
 • postępowania w związku z wniesieniem zażalenia/odwołania,
 • zwrotu świadczenia pobranego nienależnie;
 • sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej,
  w tym. dot. m.in.:
  • organizacji podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego,
  • postępowania w sprawach o świadczenie,
  • marnotrawienia środków,
  • organizacji systemu ochrony danych osobowych.
Przedstawione kwestionariusze kontroli wewnętrznej oraz listy kontrolne stanowią wyłącznie punkt widzenia autorów opracowania, będący efektem wieloletniej pracy w organach samorządu terytorialnego oraz wykonywania doradztwa na rzecz samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016
Cena: 98,00 zł
szt.
Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016

Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016

 

Autor: Ryszard Kubacki

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 300

Już można zamawiać !!!

Przewidywany termin wydania: LUTY/MARZEC 2016

Realizacja wysyłek zgodnie z kolejnością wpływu zamówień !!!

Samochód w biznesie, to kompleksowa pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się przy wykorzystywaniu w ramach działalności pojazdów samochodowych. Autor omawia na tym gruncie zagadnienia związane zarówno z rozliczaniem podatków dochodowych (w szczególności kosztów uzyskania przychodów), jak i podatku od towarów i usług (w szczególności w kontekście ostatnich, kluczowych w tym zakresie zmian dotyczących odliczenia podatku naliczonego i zakresu tego odliczenia).
Nie zapomniano także o akcyzie,  podatku od środków transportu i innych opłatach.
W książce, na zrozumiałych przykładach przedstawiono rozwiązania zagadnień, które wśród wielu przedsiębiorców na co dzień wywołują wątpliwości. Powołano przy tym liczne (często najnowsze) orzeczenia polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacje Ministra Finansów.
Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców-podatników, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych) oraz osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową.
Stan prawny aktualny na 2016 r.

Dostępność:
duża ilość
Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Cena: 262,50 zł
szt.
Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (red.), dr hab. Joanna Małgorzata Salachna (red.)

objętość: 1392str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-193-1


Jedyny na rynku komentarz do ustawy o finansach publicznych uwzględniający ostatnią nowelizację – stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r.

BARDZO PRAKTYCZNY I WNIKLIWY KOMENTARZ do każdego artykułu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z komentarzem do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W najnowszym wydaniu szczegółowo omówiono nowe rozwiązania prawne i/lub praktykę ich stosowania, m.in.:
 • zmiany w charakterze prawnym i zasadach konstrukcji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 • nową wydatkową regułę stabilizacyjną oraz podstawowe różnice z obowiązującą wcześniej wydatkową regułą dyscyplinującą,
 • ustanowienie zasad uchwalania programów naprawczych oraz związanych z ich wdrożeniem obowiązków (w tym ograniczeń) i uprawnień zarówno samych j.s.t., jak też organów nadzoru (RIO),
 • złagodzenie ograniczeń dotyczących spłat zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.
Do nowości należy także:
 • komentarz do praktyki stosowania najnowszych przepisów wykonawczych stanowiących podstawę przygotowania budżetu zadaniowego na 2014 r.,
 • szczegółowe reguły opracowywania i wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 279,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
 

Wydanie: 6
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 984
Autor: dr Andre Helin

 
 

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.

Kolejne, 6. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • inwentaryzacji;
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • łączenia się spółek;
 • sprawozdań finansowych jednostki;
 • skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej;
 • badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
 • ochrony danych;
 • odpowiedzialności karnej.

Prezentowane, 6. wydanie Komentarza bazując na tekście jednolitym z 30.1.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • zmian dokonanych ustawą z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości; wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
  1. katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz definicji legalnej jednostek mikro,
  2. rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro,
  3. wyłączenia w odniesieniu do jednostek mikro możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
  4. określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro,
  5. określenia zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki,
  6. zwolnienia jednostek mikro z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki pod warunkiem że w informacji dodatkowej, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych,
  7. domniemania że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki;
 • zmianę dotyczącą ponoszenia odpowiedzialności przez kierownika jednostki za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy; ułatwienia dostępu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcom pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby:
  które mają pełną zdolność do czynności prawnych
  nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa  wymienione w rozdziale 9 ustawy;
 • obowiązek nałożony na kierownika jednostki składania odpowiednich dokumentów we właściwym rejestrze sądowym; wyłączenia obowiązku tłumaczenia przez tłumacza ww. dokumentów.

Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy, Autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.

Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką ustawy o rachunkowości. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejszy Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 10 października 2014 r. do 10 października 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o  rachunkowości
 • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Kodeksu spółek handlowych
 • Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
 • Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Ustawy o funduszach inwestycyjnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.
Dostępność:
duża ilość
Zamknięcie roku 2017
Cena: 189,00 zł
szt.
Zamknięcie roku 2017
Dostępność:
duża ilość
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Cena: 99,00 zł
szt.
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
 
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 • Autor: Dariusz Wędzki
 • Wydanie: 3 zmienione
 • Rok publikacji: 2015
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 652
 • ISBN: 978-83-264-8378-3
Towar w kategorii: Rachunkowość, Prawo finansowe, Finanse i inwestycje,
 
Opis :

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż. Najważniejsze wydaje się zatem pytanie: jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa? Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.

Narzędziem poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa jego sprawozdania finansowego, czyli bilansu, rachunku zysków i strat itd. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z teorią rachunkowości, jest wiernym obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z różnych jednak powodów zawartość sprawozdania nie wystarcza i konieczna okazuje się jego dalsza obróbka właśnie za pomocą analizy finansowej. Zasadniczą jej częścią, słusznie uważaną za najważniejszą, jest analiza wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
 2. Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
 3. Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
 4. Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
 5. Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
 6. Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
 7. Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

W stosunku do poprzedniego wydania:

 • Przebudowano i wzbogacono o nowe treści systemy wskaźników finansowych.
 • Rozwinięto i przebudowano treści dotyczące tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej.
 • Zwiększono liczbę przykładów, które w dalszym ciągu opierają się na rzeczywistych danych polskich przedsiębiorstw.
 • Zmieniono wiele wykresów i rysunków, czyniąc je bardziej przejrzystymi i komunikatywnymi.

Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także studentów finansów i rachunkowości.

Dostępność:
duża ilość
DOKUMENTACJA I EWIDENCJA PRACOWNICZA 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
DOKUMENTACJA I EWIDENCJA PRACOWNICZA 2017

Dokumentacja i Ewidencja Pracownicza 2017

 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

105 str. A-4,

Autor: Ksawery Haski

 

Praktyczny poradnik z komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców, według najnowszych przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. Zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy. Wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej. Zasady przechowywania i archiwizowania akt.

Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Cena: 226,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Cena: 178,50 zł
szt.
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Dostępność:
duża ilość
Informator Samorządowy 2016
Cena: 68,00 zł
szt.
Informator Samorządowy 2016

Informator Samorządowy 2016

Wydawnictwo: WoltersKluwer

 • Okładka: twarda
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 288

Profesjonalny Informator Samorządowca na 2016 r. (duży, funkcjonalny format - B5)

Pomaga rozplanować działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowi kompendium wiedzy w ujęciu terminarza czynności, niezbędnych dla efektywnego i sprawnego wykonywania służby i funkcji w samorządzie terytorialnym.

Przypomina o ważnych terminach, stanowiąc równocześnie wskazówkę jak prawidłowo stosować przepisy prawa administracyjnego.

Kładzie nacisk na obowiązki i odpowiedzialność samorządowców celem ułatwienia prawidłowego wykonywania ich funkcji i zadań.

Kalendarium obejmuje:

 • opis funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem konkretnych dat realizacji uprawnień lub obowiązków z nich wynikających;
 • praktyczny zbiór teleadresowy instytucji takich jak m.in.: ministerstwa, regionalne izby obrachunkowe, sądy czy kolegia odwoławcze;
 • omówienie wybranych zagadnień z organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu mających wspomóc i usystematyzować wiedzę obecnym jak i nowo wybranym samorządowcom;
 • wskazanie praw i obowiązków przysługującym radnym, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, pracownikom samorządowym a także innym podmiotom współpracujących z samorządem terytorialnym;
 • praktyczne podpowiedzi dotyczące obowiązków samorządowca skorelowane z bieżącą datą.

Informator adresowany jest do wszystkich radnych, pracowników samorządowych oraz innych organizacji współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dostępność:
duża ilość
Księgowania w jednostkach pomocy społecznej
Cena: 139,00 zł
szt.
 Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 378
ISBN: 978-83-255-7657-8
Redakcja: Ewa Pawka-Nowak
Autorzy: Sebastian Bach, dr Mieczysława Cellary, dr Monika Kaczurak-Kozak, Justyna Kisielewska, Ewa Pawka-Nowak, dr Izabela Świderek
 

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji:

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej.

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 70 schematów księgowań,
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Metody wyceny.

Książka uwzględnia specyfikę jednostek pomocy społecznej, gdyż przedstawia księgowania dotyczące:

 1. Funduszu alimentacyjnego,
 2. Świadczeń rodzinnych w tym świadczeń nienależnie pobranych,
 3. Środków dotacji wydatkowanych przez jednostki pomocy społecznej,
 4. Odsetek pobieranych przez jednostki pomocy społecznej (kontrowersje w zakresie ich naliczania i pobierania)

W książce zamieściliśmy również wzory polityki rachunkowości dla ośrodków pomocy.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej.

Dostępność:
duża ilość
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: Patrycja Potocka-Szmoń, Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 670 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015
ISBN: 978-83-7804-235-8


Unikalne i kompleksowe opracowanie zawierające omówienie zasad wypłaty różnego rodzaju świadczeń pieniężnych z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy z przykładami.

Co wyróżnia ten tytuł?

Połączenie wnikliwego komentarza do przepisów prawa pracy regulujących okoliczności w jakich pracownicy nabywają prawo do omawianych świadczeń pieniężnych, z licznymi rachunkowymi przykładami naliczeń tych świadczeń oraz potrzebną dokumentacją.

Co ważne – Autorki nie ograniczyły się do omówienia samych świadczeń pieniężnych, ale szczegółowo, przystępnym językiem, omówiły cały kontekst prawny związany z powstaniem uprawnień do tych świadczeń, w tym w sposób obszerny omówiły kwestie m.in. związane z:
 • regulacjami wewnątrzzakładowymi z zakresu prawa pracy,
 • zasadami wypłacania wynagrodzenia za pracę,
 • nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych,
 • odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • zakazem konkurencji,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • rozliczaniem podróży służbowych.

Książka została wzbogacona o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądowe oraz stanowiska m.in. Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Polecamy zarówno osobom pracującym w działach kadrowo-płacowych, jak i osobom, podejmującym decyzje w zakresie kształtowania polityki wynagradzania w firmach.

Uwaga! Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autorek pracujących w instytucji państwowej zajmującej się kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny, z przydatnymi aktami prawnymi.
Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Stan prawny: 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce
Cena: 99,00 zł
szt.
 Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce
Dostępność:
duża ilość
BHP w praktyce
Cena: 199,50 zł
szt.
BHP w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania.
Cena: 99,00 zł
szt.
Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania.

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania.

 

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2013
Ilość stron: 274
ISBN: 978-83-255-5386-9
Autorzy: Bożena Lenart, Renata Tonder


O czym jest książka?

Książka skupia się na istotnych z punktu widzenia pracodawcy obszarach:

 1. Uprawieniach pracownika do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka i dodatkowego urlopu z tego samego tytułu, urlopów dla ojców oraz nowego świadczenia dla pracowników, którym jest urlop rodzicielski.
 2. Ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego podstawy i wysokości za okresy odpowiadające okresom urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego.
 3. Prawidłowym dokumentowaniu prawa do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego oraz dokumentach niezbędnych do wypłaty zasiłków macierzyńskich.

Najistotniejsze zmiany :

Od 17 czerwca br. zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy dotyczące nabywania uprawnień do urlopów z tytułu macierzyństwa pracownika. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie urlopów. Do tej wymiar urlopu z tytułu jednego dziecka urodzonego przy porodzie wynosił 20 tygodni. Pracownica lub pracownik mógł wydłużyć ten urlop o 4 tygodnie.

Od 17 czerwca br. rodzic na jedno dziecko może skorzystać z urlopu w wymiarze nawet  52 tygodni – 364 dni!  (Urlop ten jest naturalnie dłuższy w przypadku ciąży mnogiej)

Wydłużenie urlopu było możliwe dzięki:

 1. zachowaniu dotychczasowego wymiaru urlopu macierzyńskiego – 20 tygodniu
 2. wydłużeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego – z 4 do 6 tygodni
 3. wprowadzeniu nowego urlopu rodzicielskiego – 26 tygodni

Zmiany w Kodeksie pracy pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji także w innych przepisach. Najistotniejsze dokonano w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, tzw. ustawie zasiłkowej. Do tej pory za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu ubezpieczona/y otrzymywali 100% podstawy wymiaru zasiłku. Od 17 czerwca br. 100% podstawy otrzymują tylko te osoby, które nie zdecydują się na urlop rodzicielski.

Zasiłek macierzyński aktualnie przysługuje:

 1. 100% podstawy – za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu
 2. 60% podstawy – za okres urlopu rodzicielskiego
 3. 80% podstawy – za wszystkie pełne okresy urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu i urlopu rodzicielskiego (jeśli pracownik na czas zgłosi chęć przebywania na wszystkich urlopach)

Pozostałe niektóre zmiany, o których możesz nie wiedzieć

 

 • Czy wiesz, że maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego przed porodem wynosi nie więcej niż 6 tygodni?
 • Czy wiesz, że urlopu w czasie urlopu wychowawczego oraz okres zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia nie skraca się już o 2 tygodnie?
 • Czy wiesz, że z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać rodzice równocześnie?
 • Czy wiesz, że za okres urlopów  rodzicielskich rodzice mogą otrzymać różne stawki?

 

 1. Książka skupia się na wszystkich pięciu obszarach związanych z urlopami macierzyńskimi:
  - prawo pracy – przyznawanie prawa do urlopów dla rodziców;
  - dokumentacja – zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania urlopu oraz wypłaty zasiłku przez pracodawcę lub przez ZUS, także wtedy, gdy ubezpieczony nie jest pracownikiem, książka      zaopatrzona jest w liczne wzory dokumentów obowiązujących od 17 czerwca br. (35 wzorów);
  - zasiłki – przyznawanie zasiłku, ustalanie wysokości i naliczanie – czyli wszystkie informacje niezbędne dla działów kadrowo-płacowych;
  - rozliczenia zasiłków macierzyńskich z podatku i składek ZUS
  - jak stosować przepisy przejściowe (temat dotyczy dzieci urodzonych w pierwszym kwartale 2013 r. – zatem ten argument pozostanie aktualny do sierpnia/września.
 2. Napisana jest w sposób praktyczny przez znakomitych ekspertów – prawników MPiPS i ZUS – współtwórców zmian w przepisach
 3. Zawiera zestawienia wymiarów w tabelach
 4. Zawiera interpretacje i podpowiedzi, jak stosować nowe przepisy, w szczególności – jak należy zmodyfikować dotychczasowe zasady postępowania, dokumenty, rozliczenia
 5. Zawiera liczne przykłady, case study, w których przedstawiono możliwe komplikacje w udzielaniu urlopów i wypłacie zasiłków
 6. Przedstawia  rozliczenia „krok po kroku” zasiłków macierzyńskich, ustalanie podstaw zasiłkowych, wypłaty świadczeń, wypełnianie dokumentacji ZUS pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
 7. Dodano także przepisy: Kodeks pracy w części dotyczącej uprawnień rodziców, pełną ustawę „zasiłkową” oraz ustawę wprowadzającą zmiany
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o odpadach. Komentarz
Cena: 168,00 zł
szt.
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

 

Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-61-4

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

 

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.


Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.


Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.


Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl