Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania
Cena: 84,00 zł
szt.
Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

 

Autor: Irena Kondratowicz-Garbarska

Wydawnictwo: PWE

Stron: 236

Wydanie: 2013

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-208-2034-8


 

Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy i wielkość wygospodarowanego wyniku finansowego. Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, który stanowi dokumentację działań jednostki gospodarczej w pewnym okresie. Został on szczegółowo opisany w niniejszej książce. Autorka przedstawiła zagadnienia związane z procedurą ustalania wyniku finansowego w różnych obszarach działalności jednostki gospodarującej, a także sposoby sporządzania rachunku zysku i strat. Uzupełnieniem książki są liczne przykłady, zadania wraz z rozwiązaniami oraz słownik użytecznych terminów.

 


Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, a także do praktyków: menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych i głównych księgowych.

 

Spis treści :

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych i krajowych standardów
1.1. Sprawozdanie finansowe w świetle Założeń koncepcyjnych
1.2. Cele i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.3. Definicje i części składowe sprawozdania finansowego
1.3.1. Części składowe sprawozdania finansowego
1.3.2. Bilans
1.3.3. Rachunek zysków i strat
1.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
1.3.5. Rachunek przepływów środków pieniężnych
1.3.6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
1.3.7. Pisemne sprawozdanie zarządu z działalności jednostki

 

Rozdział 2
Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
2.1. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat
2.2. Kryteria uznawania przychodów i kosztów
2.3. Metody sporządzania rachunku zysków i strat według MSSF i UoR
2.3.1. Prezentacja rachunku zysków i strat według MSSF
2.3.2. Prezentacja rachunku zysków i strat według UoR

 

Rozdział 3
Zasady rachunkowości a sporządzanie rachunku zysków i strat
3.1. Zasada memoriałowa
3.2. Zasada współmierności kosztów i przychodów
3.3. Zasada ostrożnej wyceny
3.3.1. Zasada realizacji
3.3.2. Zasada najniższej wartości
3.3.3. Zasada najwyższej wartości
3.4. Zasada niekompensowania
3.5. Zasada ciągłości

 

Rozdział 4
Podstawowa działalność operacyjna w rachunku zysków i strat
4.1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
4.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4.1.2. Zmiana stanu produktów
4.1.3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
4.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
4.2.1. Koszty działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym
4.2.2. Koszty działalności operacyjnej w wariancie porównawczym
4.3. Ustalenie wyniku ze sprzedaży w działalności operacyjnej
4.3.1. Ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą porównawczą
4.3.2. Ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą kalkulacyjną

 

Rozdział 5
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
5.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
5.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
5.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

Rozdział 6
Pozostała działalność operacyjna w rachunku zysków i strat
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Pozostałe koszty operacyjne
6.3. Pozostałe przychody operacyjne
6.4. Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych
6.5. Aktualizacja aktywów niefinansowych i jej efekt w rachunku zysków i strat

 

Rozdział 7
Działalność finansowa w rachunku zysków i strat
7.1. Przychody finansowe
7.2. Koszty finansowe
7.3. Zbycie inwestycji finansowych
7.4. Aktualizacja wartości inwestycji finansowych

 

 

 

Rozdział 8
Straty i zyski nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
8.1. Definiowanie strat i zysków nadzwyczajnych
8.2. Ewidencja księgowa strat i zysków nadzwyczajnych
8.3. Prezentacja strat i zysków nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat

 

Rozdział 9
Metodologia obliczania wyniku w rachunku zysków i strat
9.1. Ustalenie zysku
9.2. Ustalenie straty
9.3. Obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

 

Rozdział 10
Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat
10.1. Założenia do przykładu wraz z rozwiązaniem
10.2. Schemat ewidencyjny wariantu porównawczego ustalania wyniku finansowego
10.3. Schemat ewidencyjny wariantu kalkulacyjnego ustalania wyniku finansowego

 

Rozdział 11
Zadania i rozwiązania
11.1. Rachunek zysków i strat
11.2. Ewidencja operacji wynikowych
11.2.1. Działalność operacyjna – sprzedaż produktów, towarów i materiałów
11.2.2. Działalność pozostała operacyjna – sprzedaż trwałych aktywów niefinansowych
11.2.3. Działalność finansowa – sprzedaż aktywów finansowych
11.2.4. Działalność losowa – straty i zyski nadzwyczajne
11.2.5. Współmierność kosztów i przychodów

 

Słownik użytecznych terminów

Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Spółek
Cena: 299,00 zł
Meritum Prawo Spółek

Meritum Prawo Spółek

 

Autor: Andrzej Kidyba (red. nauk.)

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
 • Seria: MERITUM
 • Wydanie: 5
 • Rok publikacji: 2016
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 2000

 

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej,

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

Istotnymi walorami publikacji są :

 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

Zmiany w prawie :

W nowym, piątym wydaniu Czytelnicy odnajdą analizę zmian w stanie prawnym, które weszły w życie od 2014 r. Szczególnie należy tu wymienić nową ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględniono także wybór najnowszego orzecznictwa dotyczącego omawianej dziedziny.

Do kogo publikacja jest adresowana :

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

Informacje o autorach (redaktorach) :

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor około 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, wykłada w Studienstiftung des deutschen Volkes. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Dostępność:
brak towaru
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 159,00 zł
szt.
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 704

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

W publikacji zostały przedstawione m.in. rewolucyjne zmiany jakie ustawodawca wprowadza od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego właśnie w podmiotach należących do JSFP.

Jednostki należące do sektora finansów publicznych stanowią specyficzny rodzaj podmiotów, które wykonują zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z tego podatku jak również zadania, które są w ogóle poza jego zakresem. To zaś powoduje, że rozliczenia tych jednostek stają się niezmiernie trudne i skomplikowane. Nie tylko w zakresie „rozpoznawania” transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ich prawidłowego dokumentowania i rozliczania, ale przede wszystkim w zakresie prawidłowego odliczenia podatku naliczonego.

Z myślą o wszystkich JSFP, które na co dzień dokonują rozliczeń transakcji gospodarczych w zakresie podatku VAT zespół ECDDP przygotował książkę:

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego, gdy zakup służy jednocześnie działalności opodatkowanej (ewentualnie opodatkowanej oraz zwolnionej) jak i niepodlegającej opodatkowaniu (odliczanie podatku naliczonego wg tzw. struktury),
 2. co od 1.1.2016 r. w zasadach odliczenia podatku naliczonego zmieni tzw. prewspółczynnik,
 3. jakie są zasady odliczeń częściowych i korekt podatku naliczonego w JSFP,
 4. jakie czynności dokonywane przez JSFP rodzą obowiązek podatkowy w podatku VAT (i jaką stawką należy je opodatkować), a które pozostają poza zakresem podatku VAT,
 5. jakie są zasady opodatkowania obrotu nieruchomościami (w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, zamiany),
 6. jakie są zasady opodatkowania dotacji, subwencji oraz dopłat o podobnym charakterze,
 7. jak rozpoznać obowiązek podatkowy (z chwilą wystawienia faktury, wykonania usługi, otrzymania zapłaty, w inny sposób),
 8. jak uzyskać zwrot VAT na rachunek bankowy,
 9. jak sporządzać deklaracje i prowadzić rejestry VAT,
 10. jakie są zasady wystawiania faktur przez JSFP (w tym opis rozliczeń przy refakturowaniu),
 11. jakie JSFP są zobowiązane do stosowania kas rejestrujących,
 12. jak rozliczyć zakup towarów/usług nabywanych z zagranicy.

Książka ta zawiera:

 • 13 rozbudowanych rozdziałów omawiających szczegółowo zasady rozliczania podatku VAT w JSFP,
 • 36 odpowiedzi na najczęściej zadawane przez JSFP pytania w zakresie VAT,
 • liczne wyroki sądowe i interpretacje podatkowe (najnowsze: wydane w 2013 r. oraz 2014 r.).
Dostępność:
duża ilość
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Cena: 168,00 zł
szt.
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Dostępność:
duża ilość
Kodeks cywilny. Komentarz
Cena: 349,00 zł
szt.
Kodeks cywilny. Komentarz
Kodeks cywilny. Komentarz

Wydanie: 6
Rok wydania: 2014/205
Ilość stron: 1988
Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr MachnikowskiAutorzy: dr Beata Burian, dr Andrzej Cisek †, dr Wojciech Dubis, prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. Jacek Gołaczyński, dr Julian Jezioro, dr Józef Kremis, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr Józef Nadler, dr Jerzy Strzebinczyk, dr Krzysztof Zagrobelny
Stan prawny: 1 listopada 2012
 

„Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury.

Jedyny na rynku jednotomowy komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w KC!


Autorzy:

Prof. dr hab. Edward Gniewek – wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku, wybitny znawca prawa rzeczowego, doświadczony dydaktyk, redaktor i współautor Systemu Prawa Prywatnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

 
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski - profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Jest autorem czterech monografii, współredaktorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego i kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, redaktorem prac zbiorowych oraz autorem wielu artykułów i glos .
 

Niniejsze, 6. wydanie bazujące na tekście jednolitym z 17.12.2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 121) uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:

ustawie z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, która zmienia aż 54 przepisy KC, w tym dodaje 17 nowych; zmiana ma na celu wykonanie prawa UE i ma zapewnić odpowiednią ochronę konsumentów oraz wprowadza regulacje korzystne dla przedsiębiorców; ustawa m.in.:

modyfikuje definicję konsumenta,
wprowadza zakaz pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę,
szczegółowo reguluje kwestie związane z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
ujednolica regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej,
opartą na koncepcji wady (rękojmia),
wprowadza szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych
z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców,
modyfikuje przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w KC do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji wynikające z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.
  Zmiana ta wchodzi w życie 25.12.2014 r.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

 

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! 

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych.

Dostęp trwa od 15 września 2014 r. do 15 września 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Prawa prywatnego międzynarodowego,
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawy o terminach w transakcjach handlowych,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Kodeksu spółek handlowych.
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Format A4, 464 stron

Stan prawny: 02.01.2018 r.

Wydawnictwo: LEGIS

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej 

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona .

Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Cena: 357,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2018
Cena: 224,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA
Cena: 89,00 zł
szt.
Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA

Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA

 

Wydanie 2

Autor: Elżbieta Rogal

ISBN: 978-83-7930-010-5
Data wydania: 2013
Liczba stron/format: 177/A5
Okładka: miękka
Cena: 89,00 zł. brutto„Intencją resortu finansów jest, aby obciążenie gmin związane z zastosowaniem się do wykładni zaprezentowanej w uchwale NSA, było jak najmniejsze. (…) W związku z podjętą uchwałą resort finansów zauważa, że nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT”. Z komunikatu Ministerstwa Finansów z 9 lipca 2013 r.

W niniejszym opracowaniu zostały przez autorkę przedstawione na goraco konsekwencje wydania uchwały NSA z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13), iż gminne jednostki budżetowe nie są – odrębnymi od gmin – podatnikami VAT

Uchwała NSA: gminne jednostki budżetowe nie są odrębnymi od gmin-podatnikami VAT
Skutki: Jedna skonsolidowana deklaracja VAT gminy

Cząstkowe deklaracje tych jednostek ( pomoc techniczna dla gmin)
Wzajemne rozliczenia gmin z jej jednostkami budżetowymi-NP.
Rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi tej samej gminy-NP.
Wystawianie i otrzymywanie faktur przez jednostki - jaka nazwa, adres, NIP
Prowadzenie kas rejestrujących w tych jednostkach
VAT od dotacji unijnych tych jednostek (przeszłość i teraźniejszość).

 

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przebieg postępowania administracyjnego i sądowego

CZĘŚĆ DRUGA
Treść uchwały i jej ogólne skutki

CZĘŚĆ TRZECIA
Szczegółowe skutki uchwały NSA

1 Uchwała jest powszechna
2. Gminne jednostki budżetowe muszą wypisać się z rejestru podatników VAT
3. Rozliczenia między gminą a gminną jednostką budżetową – niepodlegające VAT
4. Rozliczenia między jednostkami budżetowymi tej samej gminy – niepodlegające VAT
5. Gminne jednostki budżetowe nie muszą korygować dokonanych wcześniej rozliczeń VAT
6. Obrót gminnych jednostek budżetowych powinna ująć gmina w swoich deklaracjach VAT-7
7. Gminy mogą sumować VAT z deklaracji cząstkowych otrzymywanych od jednostek
8. Gminne jednostki budżetowe powinny same wystawiać i otrzymywać faktury
9. Kasa rejestrująca w jednostce budżetowej
10. Dotacje unijne na inwestycje służące jednostkom budżetowym
11. Gmina może odliczać VAT od wydatków służących gminnym jednostkom budżetowym
12. Rozstrzyganie problemów z VAT – analogicznie jak w oddziałach osób prawnych
13. Zakład budżetowy – odmiennie niż jednostka budżetowa – nadal musi być samodzielnym podatnikiem VAT

CZĘŚĆ CZWARTA

Deklaracje VAT-7 gminy: wsteczne i aktualne 37

1. Czy gminy muszą korygować 5 lat wstecz dokonane rozliczenia VAT należnego?
2. Czy gminy mogą korygować 5 lat wstecz rozliczenia VAT naliczonego?
3. Czy gminy już od lipca muszą sporządzać skonsolidowane deklaracje VAT-7?

CZĘŚĆ PIĄTA

Podatkowe dylematy jednostek budżetowych po 24 czerwca 2013 r. – pytania i odpowiedzi

1. Ważność daty 24 czerwca 2013 r.
2. Zakres podmiotowy uchwały
3. Rodzaje gminnych jednostek budżetowych
4. Analogia do oddziałów osób prawnych
5. Dane identyfikacyjne na fakturze, gdy sprzedawcą i nabywcą jest gminna jednostka budżetowa
6. Rejestracja VAT gminnych jednostek budżetowych

CZĘŚĆ SZÓSTA
Kasy rejestrujące w gminach i jednostkach budżetowych w 2013 i w 2014 roku

1. Tabela zwolnień od kas rejestrujących w 2013 i w 2014 roku
2. Czynsz najmu – zafakturowany lub bezgotówkowy – zwolniony z kas rejestrujących
3. Zawsze kasa rejestrująca

CZĘŚĆ SIÓDMA
Inne skutki uchwały NSA

1. Gmina może odliczać VAT nawet, gdy nieodpłatnie przekaże majątek jednostkom budżetowym
2. Dlaczego zakład budżetowy musi być nadal samodzielnym podatnikiem VAT?
3. Odpowiedzialność karna skarbowa za podanie nieprawdy w skonsolidowanej deklaracji VAT

Zakończenie

Załączniki
1. Stanowisko Ministra Finansów – zaskarżone do WSA Wrocław
1.1. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów: jednostka budżetowa odrębnym od gminy podatnikiem VAT 79
2. Wyrok WSA Wrocław – zaskarżony do NSA 105
2.1. WSA we Wrocławiu: jednostka budżetowa odrębnym od gminy podatnikiem VAT 1
3. Postanowienie NSA: Zagadnienie prawne: Czy jednostka budżetowa może być odrębnym od gminy podatnikiem VAT?
4. Uchwała NSA: Jednostki budżetowe nie są – odrębnym od gminy – podatnikiem VAT
5. WSA Kraków: gmina może odliczać VAT, nawet gdy nieodpłatnie przekaże majątek jednostkom budżetowym
6. NSA: Zakład budżetowy gminy może być samodzielnym podatnikiem VAT 1
7. Komunikat Ministerstwa Finansów nt. uchwały NSA

Przepisy prawne

Wyciąg z ustawy o finansach publicznych

Dostępność:
duża ilość
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym
Cena: 149,00 zł
szt.
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

 

 

Kod produktu: UBAPwNSTU

Autor: Bartłomiej Latos

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-69-0

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

 

Komu można powierzyć zarządzanie budynkiem administracji publicznej? W jaki sposób korzystać z dziennika budowy i prowadzić książkę obiektu budowlanego? Czy zarządca ma prawo samodzielnie decydować o realizacji prac budowlanych w trakcie użytkowania nieruchomości?
 
Współpraca z zarządcą
 
Autor w przejrzysty i praktyczny sposób prezentuje zakres obowiązków właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Podpowiada, jak prawidłowo podpisać, realizować i zmienić umowę zarządu i kto w imieniu właściciela obiektu ma do tego prawo.
 
Konserwacja i przeglądy okresowe
 
W publikacji wyjaśniono, z jaką częstotliwością – doraźnie, co sześć miesięcy, rok czy pięć lat – należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole siedziby urzędu administracji publicznej. Przedstawiono także zadania zarządcy w zakresie konserwacji elementów budynku, w tym: ciągów komunikacyjnych, drzwi, bram, instalacji, wind i systemów przeciwpożarowych.
 
Prace budowlane w urzędzie
 
Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego użytkowania, nie ryzykując przy tym samowoli budowlanej. Autor zwraca uwagę na konieczność przygotowania planu, który usprawni realizację remontu i nie ograniczy prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 
W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018
Dostępność:
duża ilość
Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne
Cena: 129,00 zł
szt.
Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne

Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 200
ISBN: 978-83-255-7984-5
Autor: Piotr Wieczorek
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Niniejsza publikacja przedstawia opis sposobu ustalania, obliczania oraz klasyfikowania wydatków strukturalnych w związku z nową perspektywą środków europejskich 2014-2020 oraz w powiązaniu z następującymi zmianami w przepisach unijnych i krajowych:

 1. rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej w zakresie formularza sprawozdania, zmian definicji wydatków strukturalnych, sposobu korekty i najnowsze z 30 września 2015 (Dz.U. poz. 1511) dotyczące sposobu przekazania sprawozdania z wydatków strukturalnych;
 2. ustawie o polityce rozwoju w zakresie zastosowanych pojęć, w tym pojęcia projekt, które używane jest w klasyfikacji wydatków strukturalnych;
 3. ustawie o finansach publicznych w zakresie przepisów związanych ze sposobem finansowania operacji związanych z projektami, które rodzą wydatki strukturalne;
 4. dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz kategorii interwencji funduszy strukturalnych, które mają znaczenie ze względu na zmianę perspektywy finansowej i zmianę definicji wydatków strukturalnych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.

 1. jakie zapisy mogą się znaleźć w polityce rachunkowości i w co jeszcze warto się wyposażyć, aby sprawnie klasyfikować wydatki strukturalne?
 2. jakimi zasadami należy kierować się przy ustalaniu wydatków strukturalnych aby uniknąć problemów przy ich kontroli?
 3. jak rozróżnić cel podstawowy (główny) od innych celów i jak to wpływa na klasyfikację wydatków strukturalnych.

W niniejszej publikacji znajdują się m.in.

 1. wyjaśnienia w zakresie ustalania, obliczania i klasyfikowania wydatków strukturalnych,
 2. opis organizacji gospodarki finansowej pod kątem wydatków strukturalnych,
 3. przedstawienie powiązania wydatków strukturalnych z planem finansowym
 4. wyszczególnienie obowiązków pracownika w zakresie wydatków strukturalnych,
 5. przykłady księgowania wydatków strukturalnych,
 6. wyjaśnienia w zakresie sprawozdawczości wydatków strukturalnych – przykłady sporządzania sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb,
 7. wzory przykładowych zapisów w statucie oraz polityki rachunkowości dotyczące wydatków strukturalnych,
 8. 97 odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków strukturalnych,
 9. teksty aktów prawnych, które są pomocne w zakresie wydatków strukturalnych.
Dostępność:
duża ilość
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - 2018
Cena: 156,00 zł
szt.
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych 2017 (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych 2017 (z suplementem elektronicznym)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych 2017 (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 222 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
stana prawny : 2017
 
Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych.
 
Pomocą w tym zakresie może być książka, w której szczegółowo omówiono:
 • zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem konsekwencji i problemów związanych z brakiem jednolitości przepisów,
 • zasady gospodarowania składnikami majątku jednostki,
 • ewidencję w księgach rachunkowych jednostki budżetowej,
 • problemy związane z wyceną majątku jednostki budżetowej,
 • inwestycje w jednostkach budżetowych (w tym m.in.: środki trwałe w budowie, inwestycja a remont posiadanego majątku, ewidencja księgowa, finansowanie inwestycji i remontu mienia jednostki budżetowej),
 • zasady dokonywania odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych),
 • przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Atutem publikacji są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej, dokumentacja inwentaryzacyjna). Wzory dokumentów są udostępnione w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym (suplement z wzorami do pobrania przez Internet, instrukcja jest zamieszczona w książce).
Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Cena: 226,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie
Cena: 84,00 zł
szt.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

 

Autor: Wiktor Gabrusewicz

Wydanie: 2013

Stron:376

ISBN: 978-83-208-2086-7

Wydawnictwo: PWE

 

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy niniejszej książki obejmuje cztery najważniejsze obszary analizy finansowej, czyli:

 

• teoretyczno-merytoryczne podstawy analizy finansowej,

 

• metody i narzędzia analizy zasobów majątkowych i kapitałowych oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych w wymiarze bezwzględnym,

 

• analizę wskaźnikową obejmującą analizę rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działalności przedsiębiorstwa,

 

• ocenę zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.

 

W książce ukazano analizę finansową w ujęciu retro- i prospektywnym. Połączono więc ocenę przeszłości z przyszłością przedsiębiorstwa.
Książka ma w dużej mierze charakter autorski. Powstała na podstawie obszernej literatury i doświadczeń praktycznych autora. Jest napisana przystępnym językiem, zawiera wiele przykładów z praktyki.

 

 

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Istota i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Istota analizy finansowej
1.3. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.4. Rodzaje analizy finansowej
1.5. Materiały źródłowe oraz formy prezentacji wyników analizy

 

Rozdział 2
Metodyczne aspekty analizy finansowej
2.1. Istota i znaczenie metod badawczych w analizie finansowej
2.2. Podział metod analizy finansowej
2.3. Metody ogólne i specyficzne
2.4. Metody indukcji i dedukcji
2.5. Metody badań wstępnych
2.6. Metody badań pogłębionych

 

Rozdział 3
Analiza zasobów majątkowych
3.1. Zasoby majątkowe i ich znaczenie w przedsiębiorstwie
3.2. Cele i zakres analizy sytuacji majątkowej
3.3. Wstępna analiza zasobów majątkowych
3.4. Szczegółowa analiza zasobów majątkowych
3.4.1. Analiza środków trwałych
3.4.2. Analiza zapasów
3.4.3. Analiza należności handlowych
3.4.4. Analiza środków pieniężnych

 

Rozdział 4
Analiza zasobów kapitałowych
4.1. Cele i zakres analizy kapitałów
4.2. Istota i klasyfikacja kapitałów
4.3. Analiza wielkości i zmian kapitałów
4.4. Analiza struktury kapitałów
4.4.1. Struktura kapitału i czynniki ją kształtujące
4.4.2. Wstępna analiza struktury kapitałów
4.4.3. Analiza kapitału własnego
4.4.4. Analiza kapitałów obcych
4.5. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej
4.6. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
4.7. Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitału własnego
4.8. Analiza kosztu kapitałów

 

Rozdział 5
Analiza przychodów ze sprzedaży
5.1. Istota i cele analizy przychodów ze sprzedaży
5.2. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży
5.3. Analiza przyczynowa zmian przychodów ze sprzedaży
5.4. Analiza struktury przychodów ze sprzedaży
5.5. Możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży

 

Rozdział 6
Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
6.1. Istota, cel i zadania analizy kosztów
6.2. Analityczna klasyfikacja kosztów całkowitych
6.3. Wstępna analiza kosztów
6.3.1. Zarys wstępnej analizy kosztów
6.3.2. Analiza kosztów w układzie rodzajowym
6.3.3. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
6.4. Szczegółowa analiza kosztów bezpośrednich
6.4.1. Analiza kosztów materiałów bezpośrednich
6.4.2. Analiza kosztów płac bezpośrednich
6.5. Analiza kosztów pośrednich
6.5.1. Ogólna analiza kosztów pośrednich
6.5.2. Analiza kosztów wydziałowych
6.5.3. Analiza kosztów ogólnozakładowych
6.5.4. Analiza kosztów sprzedaży
6.6. Analiza kosztu jednostkowego

 

Rozdział 7
Analiza wyniku finansowego
7.1. Wynik finansowy miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa
7.2. Podstawy metodyczne analizy zysku
7.3. Analiza porównawcza zysku
7.4. Analiza przyczynowa zysku

 

Rozdział 8
Analiza rentowności
8.1. Rentowność jako podstawowy obszar analizy wskaźnikowej
8.2. Istota i znaczenie analizy rentowności
8.3. Analiza rentowności sprzedaży
8.4. Analiza rentowności majątku
8.5. Analiza rentowności kapitału własnego
8.6. Ocena wskaźników rynku kapitałowego

 

Rozdział 9
Analiza płynności finansowej
9.1. Istota płynności finansowej
9.2. Czynniki kształtujące płynność finansową
9.3. Statyczne metody analizy płynności finansowej
9.4. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej

 

Rozdział 10
Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
10.1. Cele analizy zadłużenia
10.2. Analiza poziomu zadłużenia
10.3. Analiza wypłacalności przedsiębiorstwa

 

Rozdział 11
Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa
11.1. Analiza obrotowości majątku
11.2. Analiza obrotowości zapasów
11.3. Analiza rotacji należności
11.4. Analiza okresu spłaty zobowiązań
11.5. Analiza cyklu środków pieniężnych

 

Rozdział 12
O cena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju
12.1. Zdolność do rozwoju przedsiębiorstwa i jej determinanty
12.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
12.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
12.4. Syntetyczna ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju


Dostępność:
duża ilość
Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych
Cena: 89,00 zł
szt.
 Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 • Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr
 • Wydanie: 2 poszerzone
 • Rok publikacji: 2015
 • ISBN: 978-83-264-9360-7
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 448
Opis :

Opracowanie powstało w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz spójnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 dotyczącym podstawowych zasad sporządzania cash flow.

Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Omówiono w niej także metodologiczne podstawy tego sprawozdania oraz kontekst stosowania określonych procedur księgowych - aktualny stan regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i światowe trendy rozwoju sprawozdawczości finansowej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla księgowych sporządzających sprawozdania finansowe, a także dla biegłych rewidentów, analityków finansowych, studentów oraz uczestników szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i finansów.


Opracowanie jest konsekwentnie podporządkowane ogólnej tezie, że w każdej formie gospodarowania od najdawniejszych czasów głównym źródłem postępu gospodarczego była, jest i będzie wszechstronna informacja. Informacja ekonomiczna dotycząca przedsiębiorstwa jest zawarta w sprawozdaniu finansowym, którego elementem w przedsiębiorstwach będących uczestnikami obrotu gospodarczego jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Problemy związane ze sporządzeniem i analizą tego rachunku wymagają ciągłego badania i utylitarnych opracowań. Temu celowi służy ta publikacja.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner


Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego na stronie www.praktyczne-aspekty-spp.eoficyna.com.pl

Informacje o autorach (redaktorach) :

Ewa Śnieżek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych, rachunkowości międzynarodowej oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i raportowania biznesowego. Autorka ponad 140 publikacji, wykładowca rachunkowości finansowej na studiach magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunkowości przepływów pieniężnych dla różnych jednostek gospodarczych. Laureatka wielu nagród za dorobek naukowy i dydaktyczny. Współtwórca projektów z rachunkowości przepływów pieniężnych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Michał Wiatr - doktor, adiunkt Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych i szkoleniowych, współtwórcaprojektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Dostępność:
duża ilość
Przepływy pieniężne
Cena: 199,00 zł
szt.
Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne

 

Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr


Liczba stron: 896

Okładka: twarda

Rok publikacji: 2015

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow.

 • Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące informacji o przepływach pieniężnych: zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów (podejście funduszowe i podejście kasowe), analizę wyników badań specyfiki standaryzacji sprawozdawczości cash flow w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz zarys ewolucji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce.
 • W części drugiej przedmiotem rozważań są przepływy pieniężne w ujęciu historycznym: omówiono regulacje prawne, strukturę, metodologię oraz zawartość merytoryczną pozycji sprawozdania z cash flow, zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także rachunku skonsolidowanego. W obecnym, poszerzonym wydaniu tę część uzupełniono o obszerny, szczegółowy opis oraz przykłady sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą trójstopniowej analizy zdarzeń gospodarczych.
 • Część trzecia jest poświęcona interpretacji i analizie informacji o przepływach pieniężnych: omówiono podstawowe zasady zastosowania analizy ośmiu przypadków do interpretowania informacji o przepływach w ujęciu ex post, sposoby diagnozowania stanu finansowego podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych, a także analizę wskaźnikową cash flow.
 • Część czwarta dotyczy przepływów pieniężnych w ujęciu ex ante - takich zagadnień, jak zastosowanie przepływów pieniężnych w zarządzaniu elementami kapitału obrotowego, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, prognozowanie sprawozdań finansowych oraz pomiar dokonań oparty na przepływach pieniężnych.

Kompleksowe ujęcie problematyki przepływów pieniężnych umożliwia dogłębne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania oraz monitorowania użytecznej i wiarygodnej informacji finansowej. Książka zawiera liczne przykłady i propozycje zastosowania naukowych teorii w rozwiązywaniu problemów dotyczących przepływów pieniężnych, przydatne dla osób sporządzających sprawozdanie finansowe. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl