Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Zamkniecie roku 2014
Cena: 148,00 zł
szt.
Zamkniecie roku 2014

Zamkniecie roku 2014

 

Wydawnictwo: RACHUNKOWOŚĆ

Oprawa: miękka
Format: A4

NOWOŚĆ !!!

Już jest w sprzedaży !!!

Właśnie ukazało się kolejne wydanie książki Zamknięcie roku.

  Nowe zaktualizowane wydanie będzie omawiało następujące zagadnienia:
 • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
 • omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
 • zasady szczególne dla jednostek mikro,
 • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
 • podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
 • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
 • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Realizacja wysyłek natychmiast po ukazaniu się książki zgodnie z kolejnością wpływu zamówień .

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Cena: 304,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Kodeks pracy. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1762 str.
format: B5
wydanie: 2016
 
DUŻE ZMIANY W PRAWIE PRACY
Nowe regulacje w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem
 
Przedstawiamy najbardziej aktualny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów nauki.

Wybitni eksperci, praktycy i specjaliści prawa pracy dzielą się swoją wiedzą, krok po kroku szczegółowo omawiając wszystkie artykuły kodeksu, począwszy od zawarcia stosunku pracy, poprzez wynagrodzenia za pracę, urlopy pracownicze, czas pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, układy zbiorowe pracy, po roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

Najnowszy stan prawny: komentarz zawiera omówienie pięciu najnowszych nowelizacji Kodeksu pracy:

1) ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066) wprowadziła zmiany w zakresie:
 • uprawnień pracownika-ojca wychowującego dziecko w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • uprawnień pracownika-ojca wychowującego dziecka w przypadku, gdy matka jest pracownicą oraz gdy nie posiada takiego statusu i legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
2) ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadza zmiany w zakresie:
 • rodzajów umów o pracę,
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny,
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony,
 • dopuszczalności i okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony,
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
3) ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1224);

4) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) wprowadza rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym:
 • uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi,
 • ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne,
 • ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników,
 • nowe uregulowania w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego;
5) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240),

Cenne dla każdego praktyka: szerokie orzecznictwo, oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także bogaty dorobek nauki prawa pracy. W komentarzu zamieszczono po każdym dziale zestawienie literatury i orzecznictwa, co ułatwia odnalezienie przywołanych publikacji i zgromadzenie potrzebnego orzecznictwa.

Autorami komentarza są wybitni eksperci prawa pracy: prawnicy, sędziowie, wykładowcy uczelni wyższych, autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i innych dziedzin prawa.

Komu polecamy Komentarz?
Praktykom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunkowym. Może stanowić także cenną pomoc dydaktyczną dla studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z  funkcją aktywnych hiperłączy, pozwalający szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty.
Dostępność:
duża ilość
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Renata Mroczkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 64 str.
format: A5
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-200-6


Jak odliczyć 100 % VAT od wydatków na paliwo (olej, gaz)?

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI!

Konkurencja nie śpi!

Uwaga!
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów fakt wykorzystywania przez podatnika pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej może mieć miejsce m.in. gdy: „z posiadanej przez podatnika dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) obiektywnie wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik „prywatnie” skorzystał z firmowego samochodu, np. w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania”.

Polecamy gotowy do wdrożenia Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją, określający wewnętrzne zasady używania samochodów firmowych, w tym m.in.:
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – wersja papierowa i elektroniczna,
 • postepowanie w przypadku kradzieży ewidencji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • zasady odpowiedzialności pracownika, w tym materialnej,
 • procedura w przypadku podania błędnych danych,
 • informacja VAT-26,
 • polityka bezpieczeństwa.

Regulamin opracowany zarówno dla pracowników, jak i niepracowników użytkujących samochody firmowe (inne zasady!)

Regulamin zawiera też wzorcową dokumentację, w tym m.in.:
 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego,
 • umowa o korzystanie z samochodu służbowego,
 • zamówienie pracownika na przydział samochodu służbowego,
 • protokół z przekazania samochodu służbowego,
 • ewidencja przebiegu pojazdu (wersja dla pracowników i niepracowników).

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word i Excel), dający możliwość:
 • modyfikacji regulaminu na własne potrzeby,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku itp.

Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 136,50 zł
szt.
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.
Dostępność:
duża ilość
Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian
Cena: 157,50 zł
szt.
Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian

Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 224 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) od dnia 28 czerwca 2015 r. wprowadziła wiele usprawnień procesu budowlanego, poprzez m.in. :
 • zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych,
 • skrócenie niektórych terminów stosowanych w toku procesu budowlanego,
 • likwidację obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Warto wiedzieć, jakich jeszcze ułatwień mogą spodziewać się inwestorzy, a także jakie dodatkowe obowiązki na administrację architektoniczno-budowlaną, przede wszystkim na starostów, nakładają nowe przepisy. Po wejściu w życie zmian można budować dom bez pozwolenia na budowę, ale więcej informacji na temat inwestycji i samego inwestora znajdzie się w internetowych i powszechnie dostępnych rejestrach.

Co przyniosą nowe zmiany? Czy spowodują, że łatwiej będzie budować i oddawać do użytku obiekty budowlane? Autorzy opracowania szczegółowo skomentowali każdy zmieniony przepis Prawa budowlanego, a zmiany w treści ustawy zostały dodatkowo wyróżnione. Na końcu publikacji zamieszczono ujednolicony tekst ustawy Prawo budowlane.
Dostępność:
duża ilość
Polityka rachunkowości 2015
Cena: 149,00 zł
szt.
Polityka rachunkowości 2015

Polityka rachunkowości 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 316

Od czasu wejścia w życie (16.2.2012 r.) nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121) pojawiło się wiele nowych interpretacji Ministerstwa Finansów na temat funkcjonowania poszczególnych kont.  Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów wynikały m.in. z kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości.  Dodatkowo zmieniały się rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, czy też rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. 

W związku z tymi zmianami i nowymi interpretacjami Ministerstwa Finansów Wydawnictwo C.H. Beck wydało książkę:

"Polityka rachunkowości 2015"

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

Wzór polityki rachunkowości w wersji Word znajduje się na stronie www.ekspertbeck.pl

Wraz z publikacją odrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Finanse i księgowość

Dostępność:
duża ilość
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
Cena: 149,00 zł
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 230

ISBN: 978-83-255-7182-5

Autorzy: adw. Szymon Czerwiński, Grzegorz Goleń Planowany

Termin wydania: IV kwartał 2015 r.

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) to publikacja, w której szczegółowo omówiono nowe przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) oraz praktyki międzynarodowej (WTO i GATT). Niniejsza publikacja dotyczy nowej w Polsce lecz występującej od dawna w państwach zachodnich instytucji opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych (CFC), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Według nowych przepisów polscy podatnicy posiadający spółki-córki w krajach o korzystniejszym systemie podatkowym niż Polska będą musieli pod pewnymi warunkami rozpoznawać i płacić w Polsce podatek od zysków generowanych przez te spółki-córki. Z uwagi na powszechność rozwiązań optymalizacyjnych obejmujących zastosowanie takich spółek położonych m.in. na Cyprze, Malcie czy też w Holandii, zmiana dotknie tysięcy podatników podatku CIT w Polsce. Publikacja uwzględnia najnowszą nowelizację wprowadzającą regulacje opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328), która wchodzi w życie 1.1.2015 r. Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą: I. Opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych (praktyka międzynarodowa). II. Opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych i swobody przepływu kapitału. III. Opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych w Polsce ( przed wejściem zmian i po wejściu zmian, podstawy prawne, praktyka podatkowa). IV. Podatników w opodatkowaniu zagranicznych podmiotów kontrolowanych. V. Obowiązków zgłoszeniowych. VI. Zasad wymiaru i zapłaty podatku od zagranicznych podmiotów kontrolowanych. VII. Organów podatkowych w postępowaniu podatkowym związanym z opodatkowaniem zagranicznych podmiotów kontrolowanych (zakres kontroli i wymiana informacji). VIII. Przepisów karno-skarbowych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu wspólnotowemu, praktyce międzynarodowej, przykładom i interpretacjom, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania nowych przepisów prawa podatkowego. Dodatkowym atutem publikacji są liczne przykłady rozliczeń oraz schematy struktur wraz z opisami ich konsekwencji podatkowych. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie ona przydatna przede wszystkim praktykom – doradcom podatkowym, urzędnikom, księgowym, ekonomistom oraz radcom prawnym, adwokatom i ekspertom ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Publikacja będzie stanowiła także nieoceniona pomoc dla sędziów sądów administracyjnych oraz osób zarządzających funduszami typu private equity.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus – w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis. Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki. Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Dostępność:
brak towaru
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
Cena: 99,00 zł
szt.
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
Dostępność:
duża ilość
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Cena: 176,00 zł
szt.
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Dostępność:
duża ilość
Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych
Cena: 169,00 zł
szt.
Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 388
ISBN: 978-83-255-5861-1
Autor: Józef Wyciślok


Prezentowana pozycja - Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie (optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych), autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego, Pana Józefa Wyciśloka przedstawia  zagadnienia dotyczące spółek kapitałowych, dochodów z kapitałów, a także podatkowej grupy kapitałowej. Wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa.

Niniejsza praca została podzielona na pięć części. W rozdziale pierwszym Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się m.in. z problematyką:

 • kategorii kapitałów pieniężnych;
 • aportów w spółkach kapitałowych;
 • kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o.;
 • opodatkowania przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych uzyskanych za granicą;
 • przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych, które nie są opodatkowane.

Tematem rozdziału drugiego są dochody z kapitałów pieniężnych oraz ich kategorie, rozdział trzeci prezentuje zaś podatkową grupę kapitałową, którą mogą stworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną i pozostające w związkach kapitałowych.

Rozdział czwarty  przedstawia wybrane problemy dotyczące optymalizacji podatkowej spółek kapitałowych, w tym zagadnienia dotyczące:

 • optymalizacji podatkowej przy połączeniu spółek kapitałowych;
 • optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów;
 • optymalizacji podatkowej przy sprzedaży udziałów i akcji;
 • optymalizacji podatkowej przy opodatkowaniu dywidendy;
 • optymalizacji podatkowej w spółkach kapitałowych z wykorzystaniem znaków towarowych i własnej marki.

Ostatni fragment opracowania koncentruje się na spółkach kapitałowych prowadzących działalność za granicą na tzw. terytoriach offshore. Pod pojęciem "spółek offshorowych " rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii rajów podatkowych. Podstawowym zadaniem takich podmiotów jest optymalizacja opodatkowania

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (w szczególności spółek kapitałowych), do szeregu firm i ośrodków doradztwa podatkowego oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami.

Dostępność:
duża ilość
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Cena: 42,00 zł
szt.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Dostępność:
duża ilość
Nieopłacone faktury. Praktyczne problemy w podatku dochodowym i VAT
Cena: 95,00 zł
szt.
Nieopłacone faktury. Praktyczne problemy w podatku dochodowym i VAT

Nieopłacone faktury. Praktyczne problemy w podatku dochodowym i VAT

 

 • autor: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
 • wydawnictwo: D&K Edukacja Consulting sp. z o.o.
 • rok wydania: 2013
 • format: A5


UWAGA:
Planowany termin wydania: kwiecień

 

Więcej informacji już wkrótce !!!

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz
Cena: 249,00 zł
szt.
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 1016
ISBN: 978-83-255-6567-1
Wydanie: 2
Autorzy: dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Izabela Heropolitańska, sędzia Katarzyna Hryćków-Mycka, mec. Paweł Kuglarz


Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r.  – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Są to:

 • ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym;
 • art. 921–1040 Kodeksu cywilnego;
 • art. 7 ustawy o obligacjach;
 • art. 1–4255 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Nowe, 2. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • katalogu praw dotyczących ksiąg wieczystych,
 • ustroju ksiąg wieczystych oraz postępowania dotyczącego dokonania wpisu,
 • pojęcia i rodzajów hipoteki, przedmiotu hipoteki, wierzytelności zabezpieczanych hipoteką oraz sposobu jej zaspokojenia,
 • wygaśnięcia hipoteki.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, bazując na tekście jednolitym z 5.4.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707), uwzględnia omówienie najnowszych zmian, względem poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • ustawę z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 830); która wprowadza ochronę wierzyciela, którego należność została zabezpieczona hipoteką na części nieruchomości oraz wprowadza zasadę, że w przypadku podziału nieruchomości, która była zabezpieczeniem długu, hipoteka automatycznie przechodzi na nową nieruchomość dłużnika;
 • ustawę z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 941); której celem jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, poprzez zagwarantowanie łatwego i szybkiego dostępu do księgi wieczystej przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu; zgodnie z nowelizacją księgi wieczyste mają być zakładane i prowadzone przede wszystkim w formie elektronicznej, a docelowo wyłącznie w systemie informatycznym.

Publikacja została wzbogacona zagadnieniami doktrynalnymi, najbardziej aktualnym orzecznictwem oraz objaśnieniami dotyczącymi innych aktów prawnych związanych z tematyką ksiąg wieczystych i hipotek.

Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został przygotowany z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach związanych z branżą nieruchomości czy z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a także osobach fizycznych, które w obrocie prywatnym i działalności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie.

Dostępność:
duża ilość
Polska Klasyfikacja Działalności PKD
Cena: 126,00 zł
szt.
Polska Klasyfikacja Działalności PKD
Dostępność:
duża ilość
Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Cena: 189,00 zł
szt.
Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Dostępność:
duża ilość
Wydatki strukturalne–zasady klasyf. w jedn.sektora finans.publiczn.–sprawozdawczość–wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne–przykłady projektów,zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukt.
Cena: 189,00 zł
szt.
Wydatki strukturalne–zasady klasyf. w jedn.sektora finans.publiczn.–sprawozdawczość–wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne–przykłady projektów,zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukt.

Wydatki strukturalne – zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukturalnych – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Autor: Monika Dragańczuk

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 428 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II rozszerzone, 2014
ISBN: 978-83-7804-165-8


Publikacja w bardzo praktyczny sposób opisuje zasady stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255), a także zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119).

Zawiera konkretne przykłady wydatków, które należy i których nie należy zaliczyć do wydatków strukturalnych:
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w jednostkach administracji rządowej
oraz w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych:
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej)
 • jednostkach systemu oświaty
 • szkołach wyższych
 • jednostkach służby zdrowia
 • instytucjach kultury
 • urzędach pracy
 • sądach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • ośrodkach sportu, Zarządach Budynków Komunalnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowych Strażach Pożarnych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji.
W każdym z ww. rozdziałów zaprezentowano pytania i odpowiedzi dotyczące poszczególnych Kodów, co w najbardziej praktyczny sposób przybliża tę tematykę.

Książka przedstawia także projekty, operacje i działania, które są realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jednocześnie wskazując jednostki, do których adresowane jest wsparcie, i które w danym Kodzie powinny wykazywać wydatki strukturalne.

W publikacji przedstawiono także zasady zaliczania do wydatków strukturalnych wydatków poniesionych na szkolenia, wynagrodzenia, termomodernizację, mieszkalnictwo, usuwanie skutków powodzi, alternatywne źródła energii, zadania związane z ochroną środowiska.
Dostępność:
duża ilość
Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych
Cena: 157,50 zł
szt.
Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych
Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowe i podatkowe. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Cena: 169,00 zł
szt.
Instrukcje księgowe i podatkowe. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl