Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016
Cena: 159,00 zł
szt.
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2016
Ilość stron: 474
ISBN: 978-83-255-8447-4
Autorzy: Aleksandra Bieniaszewska, dr Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Barbara Wołczak
 
Niniejsza publikacja wyjaśnia, jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych występujące w jednostkach samorządowych. Opatrzona jest licznymi przykładami liczbowymi i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

Uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 441)., które weszły w życie 1.04.2016r.

Książka stanowi przydatne narzędzie w codziennej pracy, gdyż zawiera:
 • Omówienie zmian w przepisach, które weszły w życie 1 kwietnia 2016 r.
 • Zaktualizowane opisy i wzory sprawozdań budżetowych
 • Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • Wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
 • Aktualne przykłady sporządzania sprawozdań
 • Powiązania z ewidencją księgową (dnia 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy o rachunkowości oraz do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości) i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2016 r. weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej)
 • Omówienie wydatków strukturalnych
 • 17 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
 • 290 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań
W książce wyjaśniamy m.in.:
 • kto określa w jakiej formie przekazywać jednostkowe sprawozdania budżetowe,
 • jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych,
 • jak wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S oraz Rb-28NWS,
 • jakie są powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • kiedy dany wydatek można uznać za strukturalny i do jakiego kodu klasyfikacji go przypisać,
 • jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych,
 • jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt,
 • jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 • jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
 • jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników,
 • jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ.
Dostępność:
duża ilość
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie
Cena: 84,00 zł
szt.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

 

Autor: Wiktor Gabrusewicz

Wydanie: 2013

Stron:376

ISBN: 978-83-208-2086-7

Wydawnictwo: PWE

 

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy niniejszej książki obejmuje cztery najważniejsze obszary analizy finansowej, czyli:

 

• teoretyczno-merytoryczne podstawy analizy finansowej,

 

• metody i narzędzia analizy zasobów majątkowych i kapitałowych oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych w wymiarze bezwzględnym,

 

• analizę wskaźnikową obejmującą analizę rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działalności przedsiębiorstwa,

 

• ocenę zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.

 

W książce ukazano analizę finansową w ujęciu retro- i prospektywnym. Połączono więc ocenę przeszłości z przyszłością przedsiębiorstwa.
Książka ma w dużej mierze charakter autorski. Powstała na podstawie obszernej literatury i doświadczeń praktycznych autora. Jest napisana przystępnym językiem, zawiera wiele przykładów z praktyki.

 

 

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Istota i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Istota analizy finansowej
1.3. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.4. Rodzaje analizy finansowej
1.5. Materiały źródłowe oraz formy prezentacji wyników analizy

 

Rozdział 2
Metodyczne aspekty analizy finansowej
2.1. Istota i znaczenie metod badawczych w analizie finansowej
2.2. Podział metod analizy finansowej
2.3. Metody ogólne i specyficzne
2.4. Metody indukcji i dedukcji
2.5. Metody badań wstępnych
2.6. Metody badań pogłębionych

 

Rozdział 3
Analiza zasobów majątkowych
3.1. Zasoby majątkowe i ich znaczenie w przedsiębiorstwie
3.2. Cele i zakres analizy sytuacji majątkowej
3.3. Wstępna analiza zasobów majątkowych
3.4. Szczegółowa analiza zasobów majątkowych
3.4.1. Analiza środków trwałych
3.4.2. Analiza zapasów
3.4.3. Analiza należności handlowych
3.4.4. Analiza środków pieniężnych

 

Rozdział 4
Analiza zasobów kapitałowych
4.1. Cele i zakres analizy kapitałów
4.2. Istota i klasyfikacja kapitałów
4.3. Analiza wielkości i zmian kapitałów
4.4. Analiza struktury kapitałów
4.4.1. Struktura kapitału i czynniki ją kształtujące
4.4.2. Wstępna analiza struktury kapitałów
4.4.3. Analiza kapitału własnego
4.4.4. Analiza kapitałów obcych
4.5. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej
4.6. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
4.7. Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitału własnego
4.8. Analiza kosztu kapitałów

 

Rozdział 5
Analiza przychodów ze sprzedaży
5.1. Istota i cele analizy przychodów ze sprzedaży
5.2. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży
5.3. Analiza przyczynowa zmian przychodów ze sprzedaży
5.4. Analiza struktury przychodów ze sprzedaży
5.5. Możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży

 

Rozdział 6
Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
6.1. Istota, cel i zadania analizy kosztów
6.2. Analityczna klasyfikacja kosztów całkowitych
6.3. Wstępna analiza kosztów
6.3.1. Zarys wstępnej analizy kosztów
6.3.2. Analiza kosztów w układzie rodzajowym
6.3.3. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
6.4. Szczegółowa analiza kosztów bezpośrednich
6.4.1. Analiza kosztów materiałów bezpośrednich
6.4.2. Analiza kosztów płac bezpośrednich
6.5. Analiza kosztów pośrednich
6.5.1. Ogólna analiza kosztów pośrednich
6.5.2. Analiza kosztów wydziałowych
6.5.3. Analiza kosztów ogólnozakładowych
6.5.4. Analiza kosztów sprzedaży
6.6. Analiza kosztu jednostkowego

 

Rozdział 7
Analiza wyniku finansowego
7.1. Wynik finansowy miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa
7.2. Podstawy metodyczne analizy zysku
7.3. Analiza porównawcza zysku
7.4. Analiza przyczynowa zysku

 

Rozdział 8
Analiza rentowności
8.1. Rentowność jako podstawowy obszar analizy wskaźnikowej
8.2. Istota i znaczenie analizy rentowności
8.3. Analiza rentowności sprzedaży
8.4. Analiza rentowności majątku
8.5. Analiza rentowności kapitału własnego
8.6. Ocena wskaźników rynku kapitałowego

 

Rozdział 9
Analiza płynności finansowej
9.1. Istota płynności finansowej
9.2. Czynniki kształtujące płynność finansową
9.3. Statyczne metody analizy płynności finansowej
9.4. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej

 

Rozdział 10
Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
10.1. Cele analizy zadłużenia
10.2. Analiza poziomu zadłużenia
10.3. Analiza wypłacalności przedsiębiorstwa

 

Rozdział 11
Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa
11.1. Analiza obrotowości majątku
11.2. Analiza obrotowości zapasów
11.3. Analiza rotacji należności
11.4. Analiza okresu spłaty zobowiązań
11.5. Analiza cyklu środków pieniężnych

 

Rozdział 12
O cena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju
12.1. Zdolność do rozwoju przedsiębiorstwa i jej determinanty
12.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
12.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
12.4. Syntetyczna ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju


Dostępność:
duża ilość
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
Cena: 249,00 zł
szt.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

 

Wydanie: 8

Rok wydania: 2014/2015
Ilość stron: 700

Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Autorzy: dr Krzysztof Jaroszyński, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowsk


Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące:

 • etapów planowania w gminie, województwie na szczeblu krajowym oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy,
 • regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych, a także
 • rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Komentarz łączy aspekty prawne ze szczegółowym objaśnieniem treści z zakresu urbanistyki, architektury i  budownictwa.

8 wyd. komentarza, uwzględniając tekst jednolity z 24.4.2012 r. wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od czasu ukazania się wydania poprzedniego, również wchodzące w życie 1.1.2015r.,  w szczególności omawia zmiany związane z realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), dokonane ustawą z 24.1.2014r. i obejmuje zakres niezbędny dla stworzenia podstaw prawnych dla obecnego okresu programowania UE 2014–2020. W nowym okresie programowania większy nacisk położono  na wykorzystanie potencjałów terytorialnych oraz zintegrowane inwestycje ukierunkowane na poszczególne obszary, dodając m.in. do ZagospPrzestrzU nowy rozdział 4a Obszary funkcjonalne.

Publikacja – ze względu na walor praktyczny – jest adresowana przede wszystkim do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych, do pracowników administracji samorządowej, opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy. Stanowi również pełne opracowanie teoretyczne, przedstawiające poglądy doktryny w kwestiach spornych, odpowiednie do celów dydaktycznych – przeznaczone dla pracowników naukowych oraz studentów.

Atutem komentarza są szerokie odniesienia do poprzednio obowiązującej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz omówienie przepisów przejściowych, które w sposób jasny rozstrzyga o stosowaniu odpowiednich regulacji do stanów faktycznych, zaistniałych w okresie wprowadzania nowej ustawy.

Dostępność:
duża ilość
Wieloletnia prognoza finansowa
Cena: 149,00 zł
szt.
Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa

Wydanie: 4

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 546

Redakcja: Piotr Walczak
 

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej!

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016  r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2015   r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki spłaty zobowiązań , sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r.  obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę:

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

 • Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca ?
 • Co oznacza realistyczność WPF ?
 • Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości ?
 • Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań ?
 • Jak opracować program naprawczy ?
 • Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań ?
 • W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań  ?
 • Jak dokonywać zmian w WPF?
 • Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich ?
 • Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, w zakresie finansowania wkładu krajowego?   
 • Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
 • Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem ?
 • W jaki sposób ująć w uchwale w sprawie WPF zobowiązania dłużne spłacane wydatkami ?
 • Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności ?
 • Jak zmiany w budżecie pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych ?
 • Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF ?
 • W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF ?
 • Jakie nieprawidłowości stwierdzają regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do WPF ?
 • W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF ?
 • Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej ?

W publikacji tej zamieściliśmy wzory (aktualne na 2015 i 2016 r.):

 • Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 • Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
 • Informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej FinPublU), różne sposoby identyfikowania cechy realistyczności WPF, jak również cały szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozowaniu wieloletnim. Wieloletnia prognoza finansowa JST koncentruje rozważania dotyczące wielu istotnych kwestii związanych z gospodarką budżetową jednostek samorządowych. Tematyka WPF stwarza okazję do wielopłaszczyznowej dyskusji odnoszącej się do najważniejszych problemów systemu finansów publicznych. Dyskusja ta została podjęta w oferowanej książce. Jest ona nie tylko przewodnikiem pozwalającym przestrzegać wzorce normatywne obowiązujące w zakresie planowania wieloletniego, ale i miejscem refleksji nad instytucjami
i mechanizmami istotnymi dla finansów publicznych. Dlatego też zawartość książki rozszerzona została o rozdziały dotyczące zaciągania długu spłacanego wydatkami
i zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane
i rozbudowane, tak by uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zawarta w książce ocena funkcjonowania WPF i określających ją przepisów, nie zmienia faktu, że walorem publikacji pozostaje prezentacja problemów występujących
w praktyce i możliwych sposobów ich rozwiązania.  

Książka prezentuje szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szeroko  omówiona została  problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Przedstawione  zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF.  Rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 FinPublU), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający  najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.

Dostępność:
duża ilość
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

 

nowosc
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 316
ISBN: 978-83-255-5708-9
Redakcja: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego „miejsce” w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściwej realizacji zadań publicznych. Wyczerpująco definiuje zadania stawiane przed skarbnikiem jednostki samorządu terytorialnego, wskazując jednocześnie uprawnienia przysługujące skarbnikowi przy ich realizacji. Vademecum omawia również istotne, z punktu zadań skarbnika, zagadnienia – procedurę planistyczną z uwzględnieniem WPF, realizację budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad ustawowych, zasady umarzania należności budżetowych, korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania czy zasad zaciągania długu oraz limity zadłużania. Przedstawione zostały także ewentualne nieprawidłowości, stanowiące czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych.

Opracowane tematy poparte zostały orzeczeniami sądów i innych organów orzekających, a także stanowiskami organów opiniodawczych.

W dobie kryzysu finansów publicznych i obawy przed przekroczeniem limitu zadłużenia skarbnik staje przed dużym wyzwaniem jakim jest odpowiednie zarządzanie długiem jednostki.  Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. W konsekwencji procedury uchwalenia budżetu dla niektórych JST będą trudniejsze.

Na barkach skarbnika ciąży więc ogromna odpowiedzialność za gospodarowanie finansami jednostki. To skarbnik staje zatem kluczową postacią w jednostce samorządu terytorialnego, bowiem to od jego wiedzy i umiejętności zależy sprawne funkcjonowanie tej jednostki.

Warto mieć na względzie: zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, bowiem od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).

Vademecum skarbnika JST to pierwsza publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy prezentuje wszystkie informacje potrzebne w codziennej pracy skarbnika. W książce tej szczegółowo wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

W jaki sposób powołać skarbnika jednostki i jakie musi spełniać wymagania kwalifikacyjne;

 • Jakie są zasady wynagradzania skarbnika;
 • Jak ustalić wolne środki, którymi dysponuje jednostka;
 • Jak przygotować wytyczne, które pozwolą sporządzić sprawozdanie finansowe o charakterze łącznym;
 • Jak zarządzać długiem jednostki;
 • Jaka jest odpowiedzialność skarbnika za funkcjonowanie jednostki;
 • Jakie dokumenty skarbnik musi kontrasygnować;
 • W jaki sposób przeprowadzać inwentaryzację;
 • Jak dysponować rezerwami budżetowymi;
 • Jaki może być zakres obowiązków powierzonych skarbnikowi?

Przede wszystkim oferowana Państwu publikacja zawiera kompletny zestaw dokumentów niezbędnych w pracy skarbnika jak i jego dotyczących, w tym wzory zarządzeń i uchwał.

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz
Cena: 229,00 zł
szt.
Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz 2014

 

Autorzy: Matarewicz Jacek, Piątkowska-Chmiel Anna

Wydawnictwo: LexisNexis
Liczba stron: 858
Nr wydania: I
Wydanie: 2014
Format: B5 oprawa miękka
 
Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług został napisany przez praktyków – doradców podatkowych, którzy skoncentrowali się na wyjaśnianiu zagadnień problematycznych pojawiających się w ich pracy zawodowej. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii i stawianych tez publikację wzbogacono licznymi przykładami, odwołaniami do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeniami zarówno sądów administracyjnych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Szczególny nacisk położono na omówienie najnowszych nowelizacji. Przedstawiono zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r., a dotyczą zarówno przepisów ustawowych m.in. o małych podatnikach czy stosowania ulgi na złe długi, jak i przepisów wykonawczych, np. o fakturowaniu czy kasach rejestrujących.

W ramach zmian legislacyjnych, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na nowe zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych oraz na znowelizowane uregulowania w przepisach dotyczących podatników i płatników, stawek i zwolnień podatkowych. 

Komentarz uwzględnia również zmiany, które – co do zasady – weszły w życie 1 października 2013 r., a dotyczą zapowiadanych od dłuższego czasu regulacji w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te odnoszą się do niektórych wyrobów stalowych, paliw, złota oraz niektórych odpadów i obejmują trzy obszary: rozszerzenie katalogu towarów objętego odwróconym obciążeniem, wyłączenie w niektórych przypadkach możliwości kwartalnych rozliczeń oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej. 

W treści przepisów uwzględniono również zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 r., i skomentowano najważniejsze z nich, w tym m.in. w zakresie: fakturowania, ustalania podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz procedur dotyczących drobnych przedsiębiorców.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków, czyli księgowych, doradców podatkowych, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów oraz osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie problematyki VAT.

Jacek Matarewicz – adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, menedżer w jednej z czołowych polskich firm doradztwa podatkowego. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Autor licznych publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustawy o VAT oraz dyrektywy 2006/112/WE.

Anna Piątkowska Chmiel – doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, właściciel kancelarii podatkowej. Doradza w kwestiach podatkowych oraz prowadzi księgową obsługę firm z różnych sektorów gospodarki. Zajmuje się rozliczaniem podatku VAT od samego początku jego obowiązywania w Polsce, tj. od 1993 r.


Dostępność:
duża ilość
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Dostępność:
duża ilość
Leksykon VAT - 2016
Cena: 328,00 zł
szt.
Leksykon VAT - 2016

Leksykon VAT - 2016

 
Autor: Janusz Zubrzycki
 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • Tom I i II
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 2500

NOWOŚĆ !!!

Blisko 1500 odpowiedzi na trudne pytania z VAT!

Rok 2016 to kolejny rok zmian w VAT !!!!

W 2016 r. istotne zmiany w VAT dotyczyć będą głównie sposobu określania tzw. pre-współczynnika przy ustalaniu proporcji podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych  i sposobów wyliczania wskaźnika proporcji.
Ponadto do 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe regulacje dot. zasad mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz ulgi na złe długi. To zresztą tylko niektóre z licznych zmian, które weszły w życie w 2015 r.
Jednocześnie w 2015 r. zapadło wiele istotnych rozstrzygnięć sądowych w zakresie VAT istotnych dla praktyki podatkowej, np. odnośnie refakturowania tzw. mediów.
Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie wszystkich tych zmian znajdziesz w „Leksykonie VAT 2016” r.
To kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego, która zawiera również ustosunkowanie się Autora do przedstawionych przez Czytelników zagadnień stwarzających im największe problemy w stosowaniu VAT.
Wszystko to z uwzględnieniem niepublikowanych dotychczas, najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA), odnoszących się do obecnie obowiązującej regulacji podatku od towarów i usług oraz bogatego orzecznictwa ETS, jak również interpretacji Ministerstwa Finansów i innych organów podatkowych.
Tom II zawiera wszystkie aktualne na dzień 1 stycznia 2016 r. przepisy dot. VAT.

Dostępność:
duża ilość
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Dostępność:
duża ilość
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2016
Cena: 84,00 zł
szt.
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2016

Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

165 str. A-5,

Autor: Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśnieniami. Uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę.

Dostępność:
duża ilość
Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2015
Cena: 229,00 zł
szt.
Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2015

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2016

 

Wydanie: 7

Stron: 1542

Stan prawny: 2016 r.

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale swoisty poradnik przybliżający w sposób przystępny zasady funkcjonowania w praktyce systemu ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich związanych z nim świadczeń. Zaprezentowane zagadnienia mają szerokie ujęcie, gdyż dotyczą również świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń znajdujących się poza ubezpieczeniami społecznym, tj. świadczeń rodzinnych. Omówiono także zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
 1. Jak w prawidłowy sposób ustalać i odprowadzać składki od umów zleceń po zmianach w 2016 r.?
 2. Jak ustalać zasiłek macierzyński dla ojca dziecka lub innego członka rodziny po 2 stycznia 2016 r.?
 3. Jak ustalać zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami, np. osób prowadzących działalność gospodarczą?
 4. Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu e-zwolnień lekarskich?
 5. Jakie są możliwości obliczania emerytury przyznanej na podstawie dotychczasowych zasad (dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.), wg nowych zasad (na wniosek zainteresowanego)?
 6. Komu przysługuje nowe świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.?
W publikacji omówiono wszystkie zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych jakie miały miejsce od ostatniego wydania w styczniu 2015 r., w tym m.in. w zakresie:

Świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa:
 • omówienie zmian w wystawianiu zwolnień lekarskich (m.in. możliwość wystawiania zaświadczeń w formie e-dokumentu);
 • omówienie zmian w dokumentacji do wypłaty zasiłku chorobowego (m.in. nowe sposoby dokumentacji, nowe druki).
Świadczeń rehabilitacyjnych:
 • omówienie zmian w dokumentacji przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne.
Zasiłku macierzyńskiego:
 • omówienie zmian dotyczących zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka lub innego członka rodziny (w jakich sytuacjach przysługuje wg nowych przepisów, na jaki okres, jakie są wymagane dokumenty);
 • szczegółowe omówienie zmian w urlopie rodzicielskim po 2 stycznia 2016 r.;
 • omówienie zmian w urlopie ojcowskim po 2 stycznia 2016 r.;
 • omówienie zmian wysokości zasiłku macierzyńskiego po 2 stycznia 2016 r.
Zasiłku opiekuńczego:
 • omówienie zmian dotyczących uprawnienia do zasiłku i okresu jego wypłaty;
 • omówienie zmian w dokumentowaniu uprawnienia do pobierania zasiłku (również omówienie formy elektronicznej dokumentacji).
Ponadto w publikacji omówiono takie zagadnienia jak:
 • Nowe zasady ustalania prawa do zasiłków dla osób niebędących pracownikami (m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących, duchownych, osób na umowach cywilnoprawnych) od 1 stycznia 2016 r.;
 • Nowe świadczenie rodzinne od 1 stycznia 2016 r. - świadczenie rodzicielskie - przysługujące m.in. osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, studentom, rolnikom, osobom bezrobotnym (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy);
 • Nowa dokumentacja wymagana od ubiegających się o świadczenie rodzinne;
 • Bardzo istotne i daleko idące zmiany w oskładkowaniu umów zleceń w zależności od sytuacji zleceniobiorców, np. mających ustalone prawo do emerytury lub renty, chałupników etc.;
 • Oskładkowanie członków rad nadzorczych (również omówienie obowiązków płatnika);
 • Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury, gdy nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio obliczonego (omówienie warunków, które musi spełnić uprawniony dla takiego przeliczenia);
 • Nowa regulacja (art. 185a ustawy emerytalnej) dotycząca obliczania kapitału początkowego (zmiany dotyczą obliczania okresów: urlopu/niewykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem, studiów wyższych);
 • Nowe przepisy umożliwiające stosowanie przez ZUS korzystniejszych tablic trwania życia przy obliczaniu emerytury przyznawanej z urzędu;
 • Zmiany dotyczące jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej.
Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja adresowana jest do pracowników działów kadr, pracowników działów księgowości i biur księgowo-rachunkowych, a także do pracowników terenowych oddziałów ZUS oraz pracowników jednostek pomocy społecznej.
 
Informacje o autorach (redaktorach)

Ewa Dziubińska-Lechnio - specjalistka z dziedziny ubezpieczeń społecznych w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Magdalena Kostrzewa - pracownik Oddziału ZUS w Warszawie; autorka publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

Piotr Kostrzewa - radca prawny; autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; były pracownik Departamentu Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS.

Jerzy Kuźniar - sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w st. spoczynku; specjalista prawa ubezpieczeń społecznych.

Dostępność:
duża ilość
Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Cena: 129,00 zł
szt.
 Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Dostępność:
duża ilość
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
Cena: 304,50 zł
szt.
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

 

Autorzy: Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 966 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-162-7


Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).

Komentarz do każdej grupy kont obejmuje:
 • informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych na kontach,
 • sposoby dokumentowania operacji i ewentualne wytyczne co do ksiąg pomocniczych,
 • zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów (tam, gdzie jest to wskazane),
 • przyporządkowanie salda konta do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego,
 • wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na koncie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych
 • wytyczne dotyczące rozwiązań podatkowych.

Ponadto w opracowaniu zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.

Plan kont może być wykorzystany zarówno przez jednostki handlowe, produkcyjne, jak i świadczące usługi.
Dostępność:
duża ilość
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2016
Cena: 63,00 zł
szt.
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2016

Umowy cywilnoprawne: zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2016

 

WYDAWNICTWO: SIGMA

Autor: Żaro Zygmunt

Rok wydania:2016

Ilość stron:  105
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

 

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych zawierających umowy cywilnoprawne na prace zlecone oraz dla osób takie umowy zawierających według stanu prawnego na 2016 rok. Wzory umów (zlecenia, agencyjnych, o dzieło, o świadczenie usług), rachunków i ewidencji. Nowe zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zasady opodatkowania zleceniobiorców, w tym z tytułu VAT. Wyciągi z przepisów aktualnie obowiązujących (kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znowelizowanej ustawy o VAT).
Dostępność:
duża ilość
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydanie: 13
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 948
ISBN: 978-83-255-5352-4
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

 • postępowanie przed organami administracyjnymi,
 • postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
 • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
 • opłaty i koszty postępowania,
 • przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
 • udziału prokuratora w postępowaniu.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

 • ustawy z 23.11.2012 r., która dostosowuje KPA do nowej ustawy Prawo pocztowe; zgodnie z nowelą organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, zaś  operator pocztowy ma obowiązek przechowywać pisma przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej; zmiana weszła w życie 1.1.2013 r.
 • ustawy z 31.8.2012 r., zgodnie z którą osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się; zmiana weszła w życie 5.11.2012 r.

Ponadto komentarz zawiera omówienie dwóch projektów ustaw nowelizujących KPA. Pierwszy dotyczy dalszej informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Druk sejmowy Nr 1637), natomiast zgodnie z drugim, jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (Druk sejmowy Nr 1699).

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

Dostępność:
duża ilość
CIT i PIT w 2015 roku. Komentarz do zmian. Ujednolicone teksty ustaw
Cena: 115,50 zł
szt.
CIT i PIT w 2015 roku. Komentarz do zmian. Ujednolicone teksty ustaw

CIT i PIT w 2015 roku. Komentarz do zmian. Ujednolicone teksty ustaw

 

Autorzy: Mariański Group, Aneta Nowak-Piechota, Aleksandra Krajewska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 326 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-232-7


Rok 2015 przynosi szereg ważnych zmian w podatkach dochodowych: CIT i PIT.

Zmiany te mają w dużej mierze znaczenie przełomowe, a ich celem jest uszczelnianie naszego systemu podatków dochodowych.

Autorzy z Kancelarii Mariański Group – krok po kroku – omawiają wprowadzone zmiany, zwracając uwagę na ich praktyczne aspekty, w tym nowe obowiązki i możliwości. Opisują również konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe nieprawidłowego ujmowania i odprowadzania podatku CIT i PIT.

Komentarz obejmuje zmiany dotyczące:
 • opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (nowe definicje, podstawa opodatkowania, obowiązki podatnika, zwolnienia i pozostałe regulacje),
 • niedostatecznej kapitalizacji,
 • cen transferowych,
 • niepodzielonych zysków,
 • przepisów określających dochód wspólnika spółki osobowej, jaki powstaje w wyniku jego wystąpienia z takiej spółki, a także w wyniku likwidacji takiej spółki,
 • przepisów dotyczących wymiany udziałów,
 • wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia w przypadku tzw. pożyczek partycypacyjnych,
 • jednoznacznego wskazania sposobu określania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
 • doprecyzowania przepisów w zakresie ustalenia przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • zasad stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności,
 • wprowadzenia sankcji za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • doprecyzowania zasad zaliczania do przychodów z kapitałów pieniężnych odsetek od lokat tworzonych przy rachunku bankowym prowadzonym w związku z wykonywaną działalnością,
 • zasad opodatkowania tzw. cashback'u,
 • wprowadzenia ryczałtu przy obliczaniu wartości świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • poszerzenia katalogu zwolnień w PIT,
 • ulgi na dzieci,
 • wdrażania rozwiązań związanych z budową administracji elektronicznej.

Co ważne: książka zawiera również ujednolicone teksty ustaw CIT i PIT, czyli ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wygodne narzędzie do codziennej pracy każdego praktyka.

Stan prawny: 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Przepływy pieniężne
Cena: 199,00 zł
szt.
Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne

 

Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr


Liczba stron: 896

Okładka: twarda

Rok publikacji: 2015

Publikacja zawiera wieloaspektowe rozważania na temat różnych sposobów podejścia do ujawniania, prognozowania i analizowania informacji o cash flow.

 • Część pierwsza obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące informacji o przepływach pieniężnych: zarys ewolucji podstawowych podejść do raportowania przebiegu strumieni przepływów (podejście funduszowe i podejście kasowe), analizę wyników badań specyfiki standaryzacji sprawozdawczości cash flow w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz zarys ewolucji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce.
 • W części drugiej przedmiotem rozważań są przepływy pieniężne w ujęciu historycznym: omówiono regulacje prawne, strukturę, metodologię oraz zawartość merytoryczną pozycji sprawozdania z cash flow, zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także rachunku skonsolidowanego. W obecnym, poszerzonym wydaniu tę część uzupełniono o obszerny, szczegółowy opis oraz przykłady sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą trójstopniowej analizy zdarzeń gospodarczych.
 • Część trzecia jest poświęcona interpretacji i analizie informacji o przepływach pieniężnych: omówiono podstawowe zasady zastosowania analizy ośmiu przypadków do interpretowania informacji o przepływach w ujęciu ex post, sposoby diagnozowania stanu finansowego podmiotów gospodarczych na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych, a także analizę wskaźnikową cash flow.
 • Część czwarta dotyczy przepływów pieniężnych w ujęciu ex ante - takich zagadnień, jak zastosowanie przepływów pieniężnych w zarządzaniu elementami kapitału obrotowego, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, prognozowanie sprawozdań finansowych oraz pomiar dokonań oparty na przepływach pieniężnych.

Kompleksowe ujęcie problematyki przepływów pieniężnych umożliwia dogłębne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania oraz monitorowania użytecznej i wiarygodnej informacji finansowej. Książka zawiera liczne przykłady i propozycje zastosowania naukowych teorii w rozwiązywaniu problemów dotyczących przepływów pieniężnych, przydatne dla osób sporządzających sprawozdanie finansowe. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
Cena: 241,50 zł
szt.
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
 
Autor: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (red.), prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański (red.)

Wydawnictwo: ODDK

 

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: X, 2015
ISBN: 978-83-7804-236-5

Przedsprzedaż !!!

Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2015!

Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r. i jakie skutki prawne niosą one dla podatników?

 • znaczne obostrzenia w zakresie niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
 • opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - nowa danina dla fiskusa,
 • nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych (rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych, rozszerzenia obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowych),
 • dodatkowe warunki dla zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy,
 • doprecyzowanie przepisów dot. niepodzielonego zysku,
 • skutki podatkowe likwidacji / wystąpienia ze spółki osobowej,
 • nowe obowiązki administracyjne dot. certyfikatów rezydencji,
 • zmiany w przepisach dotyczących wymiany udziałów (akcji),
 • sankcje karno-skarbowe za brak sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta.


Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

Najwyższy poziom merytoryczny Komentarza gwarantuje zespół wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela – rektora Uniwersytetu Łódzkiego, kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, członka zarządu International Fiscal Association w latach 2005–2011 i Board of Trustees International Bureau of Fiscal Documentation Amsterdamie oraz prof. dr. hab. Adama Mariańskiego – adwokata, doradcy podatkowego, partnera zarządzającego w Kancelarii Mariański Group, pracownika Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członka zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

Komentarz polecamy w szczególności księgowym, doradcom podatkowym, pracownikom administracji skarbowej i biur rachunkowych oraz studentom.


Stan prawny: 2015 r.

Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
Cena: 247,00 zł
szt.
 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Wydawnictwo: PRESSCOM

Autor: Ewaryst Kowalczyk

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-62723-96-6

Liczba stron: 480

Okładka: twarda

 

Podwyższenie progu bagatelności z 14 tys. euro do 30 tys. euro ma zwiększyć elastyczność systemu zamówień publicznych, może jednak – szczególnie na początku – przysporzyć pewnych trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Praktyczna, dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów pzp.

 

Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Tłumaczy, w jaki sposób zawrzeć umowę o zamówienie na zasadzie złożenia i przyjęcia oferty, negocjacji czy przetargu. Czytelnicy dowiedzą się, jak tworzyć i wprowadzać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz jakie elementy powinny się w nim znaleźć, by ułatwiał efektywną realizację zamówień w danej jednostce.

 

Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD.

Ewaryst Kowalczyk– prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych. Wykładowca na uczelniach wyższych, doświadczony szkoleniowiec i prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 

Ewa Walińska (red. nauk.)

 

Cena: 259,00 zł . brutto
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stan prawny: 30.06.2013 r.

Wydanie: 3 zaktualizowane i rozszerzone

Okładka: twarda

Format: B5 (176 x 250 mm)

Liczba stron: 1011

ISBN: 978-83-264-4396-1

Opis :

W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie praktycy prowadzący księgi rachunkowe, sporządzający oraz badający sprawozdania finansowe, poddają wnikliwej analizie poszczególne przepisy ustawy wskazując przy tym na praktyczne aspekty ich zastosowania (wraz z przykładami).

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji.

Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglamentacja dostępu do zawodów z sektora finansowego (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi), redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia dotyczące rachunkowości. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawiono kluczowe treści dotyczące nowej koncepcji w systemie rachunkowości, jaką jest wynik całościowy (comprehensive income).

Adresaci:
Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest zarówno dla praktyków - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów - dla których będzie pomocny w codziennym stosowaniu przepisów prawa bilansowego, jak i dla studentów, którym jego treść przybliży istotę rachunkowości jako dyscypliny praktycznej.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl