Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Meritum Podatki 2018
Cena: 259,00 zł
szt.
Meritum Podatki 2018

 

 

Dostępność:
duża ilość
Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych
Cena: 157,50 zł
szt.
Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych
Dostępność:
duża ilość
Kodeks cywilny z komentarzem 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
Kodeks cywilny z komentarzem 2017

Kodeks cywilny z komentarzem 2017

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Zdziennicka-Kaczocha Grażyna

Stron: 295

Format:A5

Oprawa: miękka

 

Kodeks Cywilny po ostatnich dużych zmianach - stan prawny na 2017 r.!! Rzeczowy i konkretny komentarz do większości artykułów, przytoczone także orzecznictwo - przede wszystkim Sądu Najwyższego.

Kodeks zawiera również tekst ustawy Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.

Dostępność:
duża ilość
Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 139,00 zł
szt.
Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych


Autor: Sebastian Bach

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-70-6

Liczba stron: 396

Okładka: twarda

 

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Najtrudniejsze jest określenie charakteru prawnego danej należności i zasad, według których powinna być ona egzekwowana. W rozwikłaniu tych i wielu innych skomplikowanych zagadnień dotyczących odsetek z pewnością pomoże pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie na temat odsetek za zwłokę w jsfp.
 
W książce omówiono kwestie ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, umarzania i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Dowie się m.in., czy naliczać odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu renty planistycznej oraz jak naliczać odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Autor wskazuje również okoliczności, w których to jsfp są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę. Analizuje przyczyny nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki i radzi, jak ograniczyć występowanie takich sytuacji. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika jsfp procedur kontroli zarządczej i odpowiada na pytanie, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Dostępność:
duża ilość
Wieloletnia prognoza finansowa
Cena: 149,00 zł
szt.
Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa

Wydanie: 4

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 546

Redakcja: Piotr Walczak
 

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej!

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016  r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2015   r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki spłaty zobowiązań , sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r.  obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę:

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

 • Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca ?
 • Co oznacza realistyczność WPF ?
 • Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości ?
 • Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań ?
 • Jak opracować program naprawczy ?
 • Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań ?
 • W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań  ?
 • Jak dokonywać zmian w WPF?
 • Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich ?
 • Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, w zakresie finansowania wkładu krajowego?   
 • Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
 • Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem ?
 • W jaki sposób ująć w uchwale w sprawie WPF zobowiązania dłużne spłacane wydatkami ?
 • Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności ?
 • Jak zmiany w budżecie pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych ?
 • Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF ?
 • W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF ?
 • Jakie nieprawidłowości stwierdzają regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do WPF ?
 • W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF ?
 • Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej ?

W publikacji tej zamieściliśmy wzory (aktualne na 2015 i 2016 r.):

 • Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 • Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
 • Informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej FinPublU), różne sposoby identyfikowania cechy realistyczności WPF, jak również cały szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozowaniu wieloletnim. Wieloletnia prognoza finansowa JST koncentruje rozważania dotyczące wielu istotnych kwestii związanych z gospodarką budżetową jednostek samorządowych. Tematyka WPF stwarza okazję do wielopłaszczyznowej dyskusji odnoszącej się do najważniejszych problemów systemu finansów publicznych. Dyskusja ta została podjęta w oferowanej książce. Jest ona nie tylko przewodnikiem pozwalającym przestrzegać wzorce normatywne obowiązujące w zakresie planowania wieloletniego, ale i miejscem refleksji nad instytucjami
i mechanizmami istotnymi dla finansów publicznych. Dlatego też zawartość książki rozszerzona została o rozdziały dotyczące zaciągania długu spłacanego wydatkami
i zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane
i rozbudowane, tak by uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zawarta w książce ocena funkcjonowania WPF i określających ją przepisów, nie zmienia faktu, że walorem publikacji pozostaje prezentacja problemów występujących
w praktyce i możliwych sposobów ich rozwiązania.  

Książka prezentuje szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szeroko  omówiona została  problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Przedstawione  zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF.  Rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 FinPublU), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający  najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.

Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Cena: 357,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Dostępność:
duża ilość
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz
Cena: 249,00 zł
szt.
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 136,50 zł
szt.
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.
Dostępność:
duża ilość
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)
Cena: 147,00 zł
szt.
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

objętość: 118 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-135-1


Od marca 2013 roku obowiązują nowe przypisy – z których wynika konieczność utworzenia komórek egzekucji administracyjnej w każdym urzędzie miasta i gminy!

Ważne: w ustawie z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2013 r., poz. 228 – wprowadzono zapis, że ”wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” (art. 6qa).
Taki stan rzeczy determinuje konieczność utworzenia w wszystkich urzędach gmin i miast komórek egzekucji administracyjnej.

Pierwszy na rynku – GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który:
 1. pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie:
  – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej + biurowość
  – wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
   
 2. omawia poszczególne etapy egzekucji i organizację pracy
  – wszczęcie, ograniczenia, wstrzymanie, zawieszenie i umorzenie egzekucji
  – przygotowanie i planowanie egzekucji, w tym przydział zadań poborcom i kontrola wykonania
  – pracy poborcy
   
 3. instruuje co do rodzajów egzekucji (w tym zajecie, sprzedaż, zbieg)
   
 4. zapewni wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów
  – koszty egzekucyjne /opłaty i wydatki
  – podział sumy uzyskanej z egzekucji
  – zażalenia i skargi + sprawozdawczość
   
 5. zawiera komplet wzorcowej dokumentacji (48 wzorów!) oraz
 6. suplement elektroniczny zawierający tekst instrukcji oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.
Dostępność:
duża ilość
Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika. Wydanie II uzupełnione
Cena: 84,00 zł
szt.
Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika. Wydanie II uzupełnione
Dostępność:
duża ilość
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydanie: 13
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 948
ISBN: 978-83-255-5352-4
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

 • postępowanie przed organami administracyjnymi,
 • postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
 • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
 • opłaty i koszty postępowania,
 • przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
 • udziału prokuratora w postępowaniu.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

 • ustawy z 23.11.2012 r., która dostosowuje KPA do nowej ustawy Prawo pocztowe; zgodnie z nowelą organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, zaś  operator pocztowy ma obowiązek przechowywać pisma przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej; zmiana weszła w życie 1.1.2013 r.
 • ustawy z 31.8.2012 r., zgodnie z którą osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się; zmiana weszła w życie 5.11.2012 r.

Ponadto komentarz zawiera omówienie dwóch projektów ustaw nowelizujących KPA. Pierwszy dotyczy dalszej informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Druk sejmowy Nr 1637), natomiast zgodnie z drugim, jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (Druk sejmowy Nr 1699).

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

Dostępność:
duża ilość
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Cena: 168,00 zł
szt.
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Dostępność:
duża ilość
Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Cena: 189,00 zł
szt.
Wzory księgowań w jednostce budżetowej
Dostępność:
duża ilość
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Cena: 42,00 zł
szt.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Dostępność:
duża ilość
Polityka rachunkowości 2015
Cena: 149,00 zł
szt.
Polityka rachunkowości 2015

Polityka rachunkowości 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 316

Od czasu wejścia w życie (16.2.2012 r.) nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121) pojawiło się wiele nowych interpretacji Ministerstwa Finansów na temat funkcjonowania poszczególnych kont.  Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów wynikały m.in. z kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości.  Dodatkowo zmieniały się rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, czy też rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. 

W związku z tymi zmianami i nowymi interpretacjami Ministerstwa Finansów Wydawnictwo C.H. Beck wydało książkę:

"Polityka rachunkowości 2015"

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

Wzór polityki rachunkowości w wersji Word znajduje się na stronie www.ekspertbeck.pl

Wraz z publikacją odrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Finanse i księgowość

Dostępność:
duża ilość
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZE STAWKAMI AMORTYZACYJNYMI
Cena: 105,00 zł
szt.
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZE STAWKAMI AMORTYZACYJNYMI
 
Dostępność:
duża ilość
Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne
Cena: 129,00 zł
szt.
Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne

Wydatki strukturalne Wydatki strukturalne

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 200
ISBN: 978-83-255-7984-5
Autor: Piotr Wieczorek
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Niniejsza publikacja przedstawia opis sposobu ustalania, obliczania oraz klasyfikowania wydatków strukturalnych w związku z nową perspektywą środków europejskich 2014-2020 oraz w powiązaniu z następującymi zmianami w przepisach unijnych i krajowych:

 1. rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej w zakresie formularza sprawozdania, zmian definicji wydatków strukturalnych, sposobu korekty i najnowsze z 30 września 2015 (Dz.U. poz. 1511) dotyczące sposobu przekazania sprawozdania z wydatków strukturalnych;
 2. ustawie o polityce rozwoju w zakresie zastosowanych pojęć, w tym pojęcia projekt, które używane jest w klasyfikacji wydatków strukturalnych;
 3. ustawie o finansach publicznych w zakresie przepisów związanych ze sposobem finansowania operacji związanych z projektami, które rodzą wydatki strukturalne;
 4. dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz kategorii interwencji funduszy strukturalnych, które mają znaczenie ze względu na zmianę perspektywy finansowej i zmianę definicji wydatków strukturalnych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.

 1. jakie zapisy mogą się znaleźć w polityce rachunkowości i w co jeszcze warto się wyposażyć, aby sprawnie klasyfikować wydatki strukturalne?
 2. jakimi zasadami należy kierować się przy ustalaniu wydatków strukturalnych aby uniknąć problemów przy ich kontroli?
 3. jak rozróżnić cel podstawowy (główny) od innych celów i jak to wpływa na klasyfikację wydatków strukturalnych.

W niniejszej publikacji znajdują się m.in.

 1. wyjaśnienia w zakresie ustalania, obliczania i klasyfikowania wydatków strukturalnych,
 2. opis organizacji gospodarki finansowej pod kątem wydatków strukturalnych,
 3. przedstawienie powiązania wydatków strukturalnych z planem finansowym
 4. wyszczególnienie obowiązków pracownika w zakresie wydatków strukturalnych,
 5. przykłady księgowania wydatków strukturalnych,
 6. wyjaśnienia w zakresie sprawozdawczości wydatków strukturalnych – przykłady sporządzania sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb,
 7. wzory przykładowych zapisów w statucie oraz polityki rachunkowości dotyczące wydatków strukturalnych,
 8. 97 odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków strukturalnych,
 9. teksty aktów prawnych, które są pomocne w zakresie wydatków strukturalnych.
Dostępność:
duża ilość
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 115,50 zł
szt.
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor: Przemysław Kral

objętość: 156 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-194-8


Instruktaż dla wszystkich!

Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia.

Poznaj unikatowy przewodnik po wszystkich meandrach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w firmie.

Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie i na czym ona polega?
Jak zgodnie z prawem przetwarzać posiadane dane?
Jakie są obowiązki administratora?
Zasady powierzania przetwarzania danych innemu podmiotowi.
Szczegółowa instrukcja jak dokonać zgłoszenia do GIODO.
Osobny rozdział poświęcono ochronie danych osobowych pracowników w firmach.


A także kompleksowy zestaw firmowych dokumentów, w tym m.in.
 • zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO, wypełnione w kilku wariantach
 • polityka bezpieczeństwa
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie wnioski, informacje i zgłoszenia.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
, który zawiera niezbędne dokumenty przygotowane w formacie MS Word. Suplement umożliwia łatwą edycję, zapis i wydruk dokumentów.

Aktualny stan prawny
Uwaga – dnia 3 września 2014 r. w Dz.U. z 2014 poz.1182 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – który nie wpływa na aktualność treści publikacji.
Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie Roku 2015
Cena: 157,00 zł
szt.
Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 510

Oprawa: miękka

Format: A4

Nowość !!!!

Właśnie ukazało się najnowsze wydanie książki pt. : Zamknięcie roku 2015 z wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ !!!

Pozycja zalecana także przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce !!!

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

Jednostki – w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie” jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono – wciąż budzące wątpliwości – zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego – zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl