Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Cena: 84,00 zł
szt.
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska

 

Wydanie: 2013

Stron:460

Wydawnictwo: PWE

ISBN: 978-83-208-2043-0


 

Autorami książki są nauczyciele akademiccy, mający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. Dlatego też treść niniejszej publikacji traktować można jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Książka zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wskaźniki i wzorce oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz badania jego zagrożenia upadłością. Uwzględnione też zostały zagadnienia związane z prognozowaniem potrzeb finansowych podmiotu oraz analizą jego wartości, a także regulacje nadzoru korporacyjnego. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, a ostatni rozdział stanowi przykład kompleksowej analizy finansowej.

 

Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków dokonujących wieloaspektowych analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw. Może być również bardzo przydatna dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i członków rad nadzorczych.

Spis treści:

 

Rozdział 1
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej
1.1. Istota, przedmiot, klasyfikacja i zadania analizy ekonomicznej
1.1.1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej
1.1.2. Klasyfikacja analizy ekonomicznej
1.1.3. Zadania analizy ekonomicznej
1.2. Metody analizy ekonomicznej
1.2.1. Klasyfikacja metod
1.2.2. Analiza porównawcza
1.2.3. Analiza przyczynowa
1.3. Prezentacja wyników analizy ekonomicznej
1.3.1. Liczbowa forma prezentacji wyników analizy
1.3.2. Graficzna forma prezentacji wyników analizy
1.3.3. Opisowa forma prezentacji wyników analizy
1.3.4. Przedstawienie wyników analizy za pomocą prezentacji multimedialnych
1.3.5. Zastosowanie koloru przy prezentacji wyników
1.4. Źródła analizy ekonomicznej
1.4.1. Wewnętrzne materiały źródłowe
1.4.2. Zewnętrzne materiały źródłowe
1.5. Raport roczny jako podstawowe źródło informacji o spółce
1.5.1. Raport roczny
1.5.2. Regulacje dotyczące nadzoru korporacyjnego

 

Rozdział 2
Wstępna ocena sprawozdania finansowego
2.1. Bilans i jego analiza
2.2. Rachunek zysków i strat i jego analiza
2.3. Informacja dodatkowa i jej znaczenie dla oceny przedsiębiorstwa
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych i jego analiza
2.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i jego analiza
2.6. Prognozowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa
2.6.1. Współzależności między różnymi formami prognozy finansowej
2.6.2. Sprawozdania finansowe pro forma

 

Rozdział 3
Kierunki analizy wskaźnikowej i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa
3.1. Pojęcie i klasyfikacja wskaźników ekonomicznych
3.2. Główne założenia, kierunki i ograniczenia analizy wskaźnikowej
3.3. Analiza piramidalna (Du Ponta)
3.4. Syntetyczna analiza wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa
3.4.1. Istota i zasady syntetycznej analizy wyników ekonomicznych
3.4.2. Analiza porównawcza oparta na wzorcowych układach nierówności wskaźników
3.4.3. Analiza przyczynowa wyników ekonomicznych
3.4.4. Przykład syntetycznej analizy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
4.1. Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty
4.2. Statyczne wskaźniki płynności finansowej i ich analiza
4.3. Wykorzystanie wskaźników sektorowych jako podstawy odniesienia w ocenie płynności finansowej
4.4. Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym

 

Rozdział 5
Zadłużenie przedsiębiorstwa i jego analiza
5.1. Charakterystyka kapitału przedsiębiorstwa
5.2. Struktura kapitału i jej analiza
5.2.1. Pojęcie struktury kapitału
5.2.2. Mierniki struktury kapitału
5.3. Czynniki wpływające na strukturę kapitału przedsiębiorstwa
5.3.1. Koszt kapitału
5.3.2. Ryzyko i jego klasyfikacja
5.3.3. Pozostałe determinanty struktury kapitału
5.4. Dźwignie ekonomiczne i ich analiza
5.5. Analiza zysk operacyjny-zysk na jedną akcję (EBIT–EPS)
5.6. Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa

 

Rozdział 6
Majątek przedsiębiorstwa i jego analiza
6.1. Wprowadzenie
6.2. Majątek trwały i jego analiza
6.2.1. Pojęcie i struktura majątku trwałego
6.2.2. Ewidencja i wycena środków trwałych
6.2.3. Amortyzacja środków trwałych
6.2.4. Zużycie i odtworzenie środków trwałych
6.2.5. Efektywność wykorzystania aktywów trwałych
6.2.6. Ryzyko związane z gospodarowaniem środkami trwałymi
6.2.7. Przykład analizy majątku trwałego
6.3. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa i jego analiza
6.3.1. Pojęcie, struktura i rola majątku obrotowego w przedsiębiorstwie
6.3.2. Analiza i zarządzanie zapasami
6.3.3. Analiza i zarządzanie należnościami
6.3.4. Analiza i zarządzanie środkami pieniężnymi
6.3.5. Analiza kapitału pracującego

 

Rozdział 7
Kapitał ludzki i jego analiza
7.1. Istota kapitału ludzkiego i jego znaczenie w procesie gospodarczym
7.2. Pojęcie, klasyfikacja i analiza zatrudnienia w przedsiębiorstwie
7.3. Wynagrodzenia i ich analiza
7.4. Wydajność pracy i jej analiza
7.5. Koszty pracy i ich analiza

 

Rozdział 8
Wynik finansowy i jego analiza
8.1. Wynik finansowy w wielkościach bezwzględnych i jego analiza
8.2. Pojęcie rentowności i klasyfikacja wskaźników rentowności
8.3. Charakterystyka wskaźników rentowności
8.4. Analiza przyczynowa wybranych wskaźników rentowności

 

Rozdział 9
Czynniki kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa i ich analiza
9.1. Wpływ polityki rachunkowości na wynik finansowy
9.2. Przychody przedsiębiorstwa i ich analiza
9.2.1. Przychody – ich źródła i determinanty
9.2.2. Źródła informacji o przychodach
9.2.3. Analiza przychodów
9.2.4. Analiza struktury i dynamiki przychodów
9.2.5. Analiza efektywności sprzedaży
9.3. Koszty i kierunki ich analizy
9.3.1. Istota analizy kosztów
9.3.2. Analiza kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-przedmiotowym
9.3.3. Analiza kosztu jednostkowego
9.3.4. Analiza progu rentowności
9.3.5. Analiza obniżki kosztów

 

 

 

Rozdział 10
Analiza wartości przedsiębiorstwa
10.1. Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
10.2. Główne metody i kierunki analizy akcji
10.3. Wskaźniki wewnętrzne i zewnętrzne
10.3.1. Wskaźniki wewnętrzne
10.3.2. Wskaźniki wewnętrzne – pułapki interpretacji
10.3.3. Wskaźniki zewnętrzne
10.4. Ratingi emitentów
10.5. Nowe kierunki oceny przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
10.6. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
10.6.1. Definiowanie wartości przedsiębiorstwa
10.6.2. Koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa
10.6.3. Charakterystyka metod wyceny przedsiębiorstwa
10.6.4. Finansowe mierniki wartości przedsiębiorstwa i ich analiza

 

Rozdział 11
Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem

11.1. Prawne i i instytucjonalne uwarunkowania upadłości
11.2. Przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw
11.3. Systemy wczesnego ostrzegania jako instrumenty oceny przedsiębiorstwa zagrożonego bankructwem

 

Rozdział 12
Przykład analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa

Dostępność:
duża ilość
Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych
Cena: 89,00 zł
szt.
 Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 • Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr
 • Wydanie: 2 poszerzone
 • Rok publikacji: 2015
 • ISBN: 978-83-264-9360-7
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 448
Opis :

Opracowanie powstało w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz spójnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 dotyczącym podstawowych zasad sporządzania cash flow.

Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Omówiono w niej także metodologiczne podstawy tego sprawozdania oraz kontekst stosowania określonych procedur księgowych - aktualny stan regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i światowe trendy rozwoju sprawozdawczości finansowej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla księgowych sporządzających sprawozdania finansowe, a także dla biegłych rewidentów, analityków finansowych, studentów oraz uczestników szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i finansów.


Opracowanie jest konsekwentnie podporządkowane ogólnej tezie, że w każdej formie gospodarowania od najdawniejszych czasów głównym źródłem postępu gospodarczego była, jest i będzie wszechstronna informacja. Informacja ekonomiczna dotycząca przedsiębiorstwa jest zawarta w sprawozdaniu finansowym, którego elementem w przedsiębiorstwach będących uczestnikami obrotu gospodarczego jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Problemy związane ze sporządzeniem i analizą tego rachunku wymagają ciągłego badania i utylitarnych opracowań. Temu celowi służy ta publikacja.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner


Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego na stronie www.praktyczne-aspekty-spp.eoficyna.com.pl

Informacje o autorach (redaktorach) :

Ewa Śnieżek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych, rachunkowości międzynarodowej oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i raportowania biznesowego. Autorka ponad 140 publikacji, wykładowca rachunkowości finansowej na studiach magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunkowości przepływów pieniężnych dla różnych jednostek gospodarczych. Laureatka wielu nagród za dorobek naukowy i dydaktyczny. Współtwórca projektów z rachunkowości przepływów pieniężnych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Michał Wiatr - doktor, adiunkt Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych i szkoleniowych, współtwórcaprojektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków
Cena: 273,00 zł
szt.
Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków

Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków

 

Autorzy: prof. dr hab. Andrzej Patulski (red.), Grzegorz Orłowski (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: VII, 2015
ISBN: 978-83-7804-238-9


Polecamy bardzo praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy.

Wybitni praktycy i znawcy prawa pracy szczegółowo komentują zawiłości prawa pracy, w tym:
 • przepisy ogólne,
 • zasady prawa pracy,
 • rodzaje umów i wynagrodzenia,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • urlopy wypoczynkowe,
 • czas pracy,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  a także
 • zbiorowe prawo pracy i zasady dochodzenia roszczeń przed sądami pracy.

Co ważne Komentarz obfituje w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny.

Nasz Komentarzwyróżnia także:
 • język publikacji – autorzy, komentując przepisy, unikają hermetycznego żargonu prawników, co nie przeszkadza utrzymaniu właściwego poziomu ścisłości merytorycznej,
 • autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory.
Profesjonalna kadra pod okiem wybitnych redaktorów stworzyła świetne dzieło.

Stan prawny: 2015
Dostępność:
duża ilość
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT
Cena: 128,00 zł
szt.
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT – zasady odpowiedzialności – nowe zasady rozliczania podatku – organizacja procesu zmian

 
Wydawnictwo: ODDK
Autor: Michał Borowski
symbol: JBK1051
objętość: 116 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2016
ISBN: 978-83-7804-270-9
 
Rewolucja w rozliczeniach VAT jednostek samorządu terytorialnego – podatnikiem VAT jest gmina, konieczność centralizacji potwierdzona orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r.

Autor krok po kroku:

– 
 analizuje skutki orzeczenia TSUE i wcześniejszej uchwały NSA na rozliczenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych, w tym m.in.
 • zakłady budżetowe – wyjaśnienie, czy uchwała NSA lub orzeczenie TSUE wpływają również na ich status
 • korektę dotychczasowych rozliczeń VAT,
 • kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia VAT,
 • sposób kalkulowania tzw. współczynnika struktury VAT (wynikającego z art. 90 ustawy o VAT)
 • prewspółczynnik w warunkach centralizacji (stanowisko MF, zasady rozliczania w oparciu o projekty rozporządzeń)
 • problemy z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych
 • rozliczanie finansowania zewnętrznego

a jednocześnie:

– omawia elementy istotne przy tworzeniu scentralizowanego modelu rozliczania VAT, w tym:
 • kwestię wyrejestrowania jednostek budżetowych z VAT,
 • konieczność wprowadzenia procedur i instrukcji podatkowych (w tym przykłady dokumentacji),
 • problem przechowywania dokumentów,
 • agregację danych VAT do zbiorczej deklaracji VAT,
 • standaryzację rejestru VAT (zgodność oprogramowania),
 • problem mocy prawnej wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • nadzór nad rozliczeniami VAT gminy i jej jednostek jako jednego podatnika VAT,
 • zasady odliczania VAT (bezpośrednia alokacja, współczynnik VAT, prewspółczynnik).

Niniejsza książka to znakomity instruktaż dla tych, którzy szukają optymalnych i bezpiecznych rozwiązań podatkowych w nowej rzeczywistości podatkowej. Lektura obowiązkowa w każdej gminie i jednostce budżetowej.
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 239,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Cena: 178,50 zł
szt.
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Dostępność:
duża ilość
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Grzegorz Okoński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-234-1


Praktyczny instruktaż dla gmin, w którym krok po kroku przeanalizowano przepisy regulujące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w odniesieniu do realiów funkcjonowania gminnych samorządów i tworzenia przez nie prawa lokalnego opartego na delegacjach ustawowych.

W książce Czytelnik znajdzie wyczerpujące odpowiedzi na pytania:

 • czym jest mieszkaniowy zasób gminy w świetle przepisów prawa?
 • jakie są ustawowe obowiązki gminy, a jakie lokatora?
 • czego lokator może oczekiwać od gminy?

oraz szczegółowe omówienie m.in. takich zagadnień, jak:

 • wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – tworzenie i praktyka,
 • zasady i procedury wynajmu lokali komunalnych,
 • specyfika lokali socjalnych w praktyce,
 • strategia, procedury, prawo dotyczące sprzedaży lokali komunalnych,
 • dodatki mieszkaniowe jako ważne narzędzie gminy,
 • zasady skutecznej windykacji,
 • gmina we wspólnocie mieszkaniowej jako skuteczny współwłaściciel,
 • optymalizacja kosztów zarządzania zasobem – czyli jak oszczędzać, nie obniżając standardu.

Co ważne, autor przytacza bardzo bogate orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych – uznając je za niezwykle cenną i merytoryczną interpretację przepisów.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny(format MS Word) zawierający użyteczne wzory pism i umów, które mogą pomóc gminom w tworzeniu własnych dokumentów, oraz teksty podstawowych aktów prawnych, tj.:
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy o własności lokali.
Suplement jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl