Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Partnerstwo publiczno-prywatne. Praktyczny poradnik partnerstwa
Cena: 157,50 zł
szt.
Partnerstwo publiczno-prywatne. Praktyczny poradnik partnerstwa
Dostępność:
duża ilość
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
Cena: 304,50 zł
szt.
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

 

Autorzy: Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 966 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-162-7


Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).

Komentarz do każdej grupy kont obejmuje:
 • informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych na kontach,
 • sposoby dokumentowania operacji i ewentualne wytyczne co do ksiąg pomocniczych,
 • zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów (tam, gdzie jest to wskazane),
 • przyporządkowanie salda konta do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego,
 • wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na koncie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych
 • wytyczne dotyczące rozwiązań podatkowych.

Ponadto w opracowaniu zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.

Plan kont może być wykorzystany zarówno przez jednostki handlowe, produkcyjne, jak i świadczące usługi.
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Format A4, 464 stron

Stan prawny: 02.01.2018 r.

Wydawnictwo: LEGIS

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej 

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona .

Dostępność:
duża ilość
BHP w praktyce
Cena: 199,50 zł
szt.
BHP w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja
Cena: 99,00 zł
szt.
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja

Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Autorzy: Dorota Dobija , Małgorzata Kucharczyk

Rok publikacji: 2014

Wydanie: 2

Liczba stron: 852

Okładka: twarda

 

Sposób i zakres wykorzystywania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu informacji dla celów kontroli, inne zaś służą raczej do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących przyszłych działań. Biorąc pod uwagę, obie te perspektywy, autorzy szczegółowa omawiają w książce wszystkie podstawowe zagadnienia rachunkowości zarządczej, do których należą m.in.:

 • rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji i kontroli wykonania,
 • klasyfikacja kosztów, problemy związane z alokacją kosztów pośrednich,
 • różne systemy rachunku kosztów,
 • zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji krótkoterminowych,
 • problemy związane z budżetowaniem,
 • ocena wyników menedżerów,
 • strategiczne narzędzia i współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej.

Adresaci:
Podręcznik jest komplementarnym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, a także dla praktyków - księgowych, menedżerów i właścicieli firm. Aby ułatwić przyswajanie zawartego tu materiału, każdy rozdział uzupełniono krótkimi przykładami oraz studiami przypadków wraz z dyskusją, a zakończono zbiorem zadań do samodzielnego rozwiązania i pytaniami sprawdzającymi.

Dostępność:
duża ilość
Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Cena: 129,00 zł
szt.
 Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 279,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
 

Wydanie: 6
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 984
Autor: dr Andre Helin

 
 

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.

Kolejne, 6. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • inwentaryzacji;
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • łączenia się spółek;
 • sprawozdań finansowych jednostki;
 • skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej;
 • badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
 • ochrony danych;
 • odpowiedzialności karnej.

Prezentowane, 6. wydanie Komentarza bazując na tekście jednolitym z 30.1.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • zmian dokonanych ustawą z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości; wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
  1. katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz definicji legalnej jednostek mikro,
  2. rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro,
  3. wyłączenia w odniesieniu do jednostek mikro możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
  4. określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro,
  5. określenia zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki,
  6. zwolnienia jednostek mikro z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki pod warunkiem że w informacji dodatkowej, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych,
  7. domniemania że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki;
 • zmianę dotyczącą ponoszenia odpowiedzialności przez kierownika jednostki za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy; ułatwienia dostępu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcom pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby:
  które mają pełną zdolność do czynności prawnych
  nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa  wymienione w rozdziale 9 ustawy;
 • obowiązek nałożony na kierownika jednostki składania odpowiednich dokumentów we właściwym rejestrze sądowym; wyłączenia obowiązku tłumaczenia przez tłumacza ww. dokumentów.

Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy, Autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.

Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką ustawy o rachunkowości. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejszy Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 10 października 2014 r. do 10 października 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o  rachunkowości
 • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Kodeksu spółek handlowych
 • Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
 • Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Ustawy o funduszach inwestycyjnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.
Dostępność:
duża ilość
Czas pracy. Praktyczny komentarz – wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Czas pracy. Praktyczny komentarz – wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)

Czas pracy. Praktyczny komentarz – wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Piotr Ciborski

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 176 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015
ISBN: 978-83-7804-243-3


Książka zawiera szczegółowe omówienie złożonych zagadnień z zakresu:
 • planowania i rozliczania czasu pracy,
 • stosowania poszczególnych systemów i rozkładów czasu pracy,
 • zasad udzielania odpoczynku,
 • zlecania i rekompensowania pracy w wolne soboty i niedziele oraz święta,
 • organizowania pracy w godzinach nadliczbowych i jej rozliczania,
 • rekompensowania pracy w nocy;
a także praktyczny komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy, dotyczące m.in.:
 • przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • wprowadzenia ruchomego czasu pracy,
 • rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem zmian w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy oraz w systemach czasu pracy wprowadzanych na wniosek pracownika,
 • obowiązku zmiany regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych wewnętrznych przepisów pracodawcy na skutek zmian w Kodeksie pracy,
oraz objaśnienia do nowelizacji rozszerzającej zakres prac, których wykonywanie w niedziele i święta jest dozwolone.

Na uwagę zasługują liczne przykłady, wzory dokumentów, harmonogramy czasu pracy. Dodatkowy walor merytoryczny komentarzy to odesłania do poglądów MPiPS oraz PIP, jak również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych.
Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Pracy 2018
Cena: 259,00 zł
szt.
Meritum Prawo Pracy 2018
Dostępność:
duża ilość
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Renata Mroczkowska
symbol: JBK926e
objętość: 184 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2014
ISBN: 978-83-7804-182-5


Jedyna na rynku! Pełna dokumentacja w jednym miejscu!

Aby kadrowy w jednostce samorządowej mógł sprawnie i zgodnie z prawem wypełniać swe obowiązki, musi - prócz przepisów Kodeksu pracy - uwzględnić liczne odrębności wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), a także z innych ustaw i rozporządzeń.

Niniejsza publikacja to ponad 150 wzorów z komentarzem(umów, wniosków, oświadczeń, procedur, regulaminów itp.) do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy przez pracownika w samorządzie, w tym m.in.:
 • nabór,
 • służba przygotowawcza,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • dokumentacja przed i po zatrudnieniu,
 • obowiązki pracownika,
 • oceny okresowe,
 • przeniesienia,
 • wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • urlopy,
 • odpowiedzialność,
 • rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Wszystko to w jednym zbiorze, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny(dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość:
 • zarządzania dokumentacją i tworzenie dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku, itp.
Stan prawny: styczeń 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Cena: 336,00 zł
szt.
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory
Cena: 119,00 zł
szt.
Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 474
ISBN: 978-83-255-5763-8
Autor: Łukasz Prasołek

 
Kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy

w nietypowym ujęciu – opis wszystkich instytucji czasu pracy
w powiązaniu z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia.

Książka ramowo ujmuje tematykę dokumentacji
w kontekście czasu pracy i zawiera:

- regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),

- umowy i wnioski pracowników oraz polecenia pracodawcy
(kształtujące wiele instytucji z zakresu czasu pracy),

- harmonogramy czasu pracy (często stanowiące podstawą organizacji
pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych),

- problematykę ewidencji czasu pracy i ściśle z nią powiązane zagadnienia płacowe
(obrazujące wpływ regulaminu wynagradzania na zasady rozliczania czasu pracy i sposób
ujęcia elementów związanych z czasem pracy na liście płac).

Publikacja skierowana jest zarówno do szefów firm i menedżerów
zajmujących się planowaniem czasu pracy załogi, jak i do specjalistów
z zakresu kadr i płac, którzy rozliczają i dokumentują czas pracy. Celem
„Dokumentacji czasu pracy” jest prezentacja niestandardowych
rozwiązań
usprawniających organizację czasu pracy w firmie a także
pomoc w sporządzaniu poszczególnych dokumentów.

Opracowanie jest wzmocnione
licznymi przykładami oraz
praktycznymi poradami
i wskazówkami
.

Dodatkowo książka zawiera ponad 20
stanowisk Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej
, dotyczących
najtrudniejszych kwestii
interpretacyjnych w zakresie czasu
pracy, jego rozliczania
i dokumentowania.

Niektóre omawiane przypadki
zobrazowane są screenami
z programu do zarządzania
czasem pracy
, pokazującymi, jak
automatyzacja procesu
planowania i rozliczania czasu
pracy
ułatwia bieżące
funkcjonowanie organizacji.

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie postanowienia obligatoryjne dotyczące
  organizacji czasu pracy muszą być zawarte
  w regulaminie pracy
 • Jakie są sposoby potwierdzania obecności w pracy
 • Na jakich warunkach pracownik może przebywać na
  terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu
 • Kiedy pracownik zachowuje prawo do
  wynagrodzenia mimo nieobecności w pracy
 • W jakich sytuacjach pracodawca może zawierać
  porozumienia z załogą i o czym strony muszą
  pamiętać
 • W jakich sytuacjach warto wprowadzać w firmie
  wydłużone okresy rozliczeniowe
 • Po co wprowadzany jest ruchomy lub przerywany
  czas pracy
 • Jakie elementy dotyczące czasu pracy powinny
  znaleźć się w umowie o prace z pracownikiem
 • W jakich sytuacjach pracownik może regulować
  swój czas pracy poprzez odpowiednie wnioski
  składane pracodawcy
 • Czym się kierować, wybierając – najkorzystniejszy
  z punktu widzenia firmy i pracowników – system
  czasu pracy
 • Kiedy pracodawca jest wyłączony z obowiązku
  tworzenia harmonogramów czasy pracy
 • Jakie są konsekwencje niezapewnienia
  pracowników przepisowych odpoczynków
  dobowych i tygodniowych, w jakiej sytuacji
  można taki odpoczynek skrócić
 • Czy trzeba tworzyć grafik niepełnoetatowcom
 • Jakie są konsekwencje błędów w grafiku
 • Kiedy jest korzystniej dla pracodawcy wydać
  polecenie pracownikowi (np. dotyczące odbiory
  nadgodzin), a kiedy czekać na jego wniosek
 • Które polecenia pracodawca ma obowiązek
  uzgadniać z pracownikiem
 • Czym się różni lista obecności od ewidencji czasy
  pracy i jakie są skutki nieprowadzenia ewidencji
 • Jakie informacje pracodawca jest zobligowany
  zgłaszać do PIP i czym grozi niedopełnienie tego
  obowiązku
 • Dlaczego lista płac jest tak ważna dla
  inspektorów PIP
 • Jaki jest wpływ siatki płac
  na wynagrodzenie za nadgodziny
 • Kiedy można zastosować ryczałt za godziny
  nadliczbowe
Opinia:

Po pierwsze książka wypełnia ewidentną lukę na rynku (praktycznie nie ma tak wszechstronnych i wyczerpujących źródeł na ten temat), a po drugie, jest wprost skarbnicą wiedzy o czasie pracy. Co więcej, wiedzy praktycznej oraz jasno i zrozumiale przekazanej. Wyrazy podziękowania i uznania.

Wiesław Kaczmarek Kierownik Działu Obsługi Kadrowej
i Kontrolingu Kadrowo-Płacowego
RODP w Poznaniu

Dostępność:
duża ilość
MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne
Cena: 229,00 zł
szt.
MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne
Dostępność:
duża ilość
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Renata Mroczkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 64 str.
format: A5
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-200-6


Jak odliczyć 100 % VAT od wydatków na paliwo (olej, gaz)?

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI!

Konkurencja nie śpi!

Uwaga!
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów fakt wykorzystywania przez podatnika pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej może mieć miejsce m.in. gdy: „z posiadanej przez podatnika dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) obiektywnie wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik „prywatnie” skorzystał z firmowego samochodu, np. w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania”.

Polecamy gotowy do wdrożenia Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją, określający wewnętrzne zasady używania samochodów firmowych, w tym m.in.:
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – wersja papierowa i elektroniczna,
 • postepowanie w przypadku kradzieży ewidencji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • zasady odpowiedzialności pracownika, w tym materialnej,
 • procedura w przypadku podania błędnych danych,
 • informacja VAT-26,
 • polityka bezpieczeństwa.

Regulamin opracowany zarówno dla pracowników, jak i niepracowników użytkujących samochody firmowe (inne zasady!)

Regulamin zawiera też wzorcową dokumentację, w tym m.in.:
 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego,
 • umowa o korzystanie z samochodu służbowego,
 • zamówienie pracownika na przydział samochodu służbowego,
 • protokół z przekazania samochodu służbowego,
 • ewidencja przebiegu pojazdu (wersja dla pracowników i niepracowników).

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word i Excel), dający możliwość:
 • modyfikacji regulaminu na własne potrzeby,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku itp.

Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania
Cena: 126,00 zł
szt.
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania

 

Autor: Krzysztof Puchacz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 92 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015


Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.

Do 28 lutego 2015 r. należy sporządzić i przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, nawet tych, które nie udzielały zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w tym również i takich, których wartość nie przekracza tzw. „progu istotności”).

Zamówieniem publicznym – podlegającym wykazaniu w sprawozdaniu – jest każda umowa odpłatna, zawarte w formie pisemnej i ustnej, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane – bez względu na wysokość zobowiązania pieniężnego zamawiającego i bez względu na formę jej zawarcia (np. ustna umowa potwierdzona fakturą VAT).

W roku 2014 miały miejsce zmiany przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na sposób sporządzenia sprawozdawania za rok 2014r., w tym m.in.:
 • podwyższenia w kwietniu 2014 r. progu kwotowego stosowania ustawy z 14.000 do 30.000 euro – w publikacji szczegółowo wskazano jak wykazywać umowy o zamówienie publiczne o wartości zamówienia pomiędzy do 30.000 zawierane w 2014 r. przed i po nowelizacji;
 • wprowadzenia w październiku 2014 r. do ustawy nowego trybu uproszczonego zamawiania usług niepriorytetowych (art. 5a) – w publikacji wskazywane są problemy z wykazaniem umów zawartych w tym trybie w sprawozdaniu;
 • wprowadzenie w 2014 r. trzech grup wyłączeń ze stosowania ustawy dotyczących badań naukowych, działalności kulturalnej i gromadzenia zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych w bibliotekach szkolnych (art. 4 pkt 8a, 8b i 8c) – w publikacji znajduje się uzasadnienie niewykazywania tych zamówień w sprawozdaniu.
Dodatkowo publikacja zawiera wiele dodatkowych przykładów praktycznych wskazujących na sposób wykazywania w sprawozdaniu różnych rodzajów umów spełniających definicję zamówienia publicznego.
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości
Cena: 84,00 zł
szt.
Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości
Dostępność:
duża ilość
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2017

Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

165 str. A-5,

Autor: Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśnieniami. Uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl