Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015
Cena: 102,00 zł
szt.
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

 

Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu,
praca pod red. Moniki Muchy
Autorzy: Jakub Boberski, Aleksander Gniłka, Bartosz Łukaszczuk, Sabina Moczko-Wdowczyk, Urszula Patrzek

 

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami, jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Publikacja ma na celu przedstawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania tych podmiotów,w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości.
Wyjaśnia m.in.:
• status prawny podmiotu
• czy OPP może prowadzić działalność gospodarczą
• kiedy dany podmiot nabywa status podatnika VAT
• zasady rozliczania podatku naliczonego VAT
• zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
• zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej.
Stan prawny aktualny na 2015 rok.

Planowany termin wydania: luty 2015

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Grzegorz Okoński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-234-1


Praktyczny instruktaż dla gmin, w którym krok po kroku przeanalizowano przepisy regulujące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w odniesieniu do realiów funkcjonowania gminnych samorządów i tworzenia przez nie prawa lokalnego opartego na delegacjach ustawowych.

W książce Czytelnik znajdzie wyczerpujące odpowiedzi na pytania:

 • czym jest mieszkaniowy zasób gminy w świetle przepisów prawa?
 • jakie są ustawowe obowiązki gminy, a jakie lokatora?
 • czego lokator może oczekiwać od gminy?

oraz szczegółowe omówienie m.in. takich zagadnień, jak:

 • wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – tworzenie i praktyka,
 • zasady i procedury wynajmu lokali komunalnych,
 • specyfika lokali socjalnych w praktyce,
 • strategia, procedury, prawo dotyczące sprzedaży lokali komunalnych,
 • dodatki mieszkaniowe jako ważne narzędzie gminy,
 • zasady skutecznej windykacji,
 • gmina we wspólnocie mieszkaniowej jako skuteczny współwłaściciel,
 • optymalizacja kosztów zarządzania zasobem – czyli jak oszczędzać, nie obniżając standardu.

Co ważne, autor przytacza bardzo bogate orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych – uznając je za niezwykle cenną i merytoryczną interpretację przepisów.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny(format MS Word) zawierający użyteczne wzory pism i umów, które mogą pomóc gminom w tworzeniu własnych dokumentów, oraz teksty podstawowych aktów prawnych, tj.:
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy o własności lokali.
Suplement jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).
Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja w praktyce. Poradnik dla prowadzących księgi rachunkowe (książka)
Cena: 105,00 zł
szt.
Inwentaryzacja w praktyce. Poradnik dla prowadzących księgi rachunkowe (książka)
Dostępność:
duża ilość
Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski
Cena: 105,00 zł
szt.
Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski
Dostępność:
duża ilość
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Cena: 42,00 zł
szt.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Dostępność:
duża ilość
Prawo procesowe administracyjne.
Cena: 349,00 zł
szt.
Prawo procesowe administracyjne.

Prawo procesowe administracyjne.

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 526
ISBN: 978-83-255-6543-5
Wydanie: 2
 
Redaktor : prof. zw. dr hab. Roman Hauser
Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †, dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas


Zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.:
 • zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;
 • systemu i standardów współczesnej regulacji prawa procesowego administracyjnego, takich jak m.in.: prawo do dobrej administracji, sprawiedliwości proceduralnej, prawa do sądu, prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie;
 • prawa do procesu w nawiązaniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • aspektów podmiotowych prawa procesowego (dotyczy m.in. zagadnień takich jak: organy prowadzące postępowanie administracyjne, właściwości organów administracji publicznej, sporów kompetencyjnych o właściwość, współdziałania i współkompetencji organów oraz instytucji wyłączenia, a także kwestii związanych z koncepcją strony postępowania administracyjnego, zdolności do czynności prawnej, pozycji strony w postępowaniu);
 • aspektów przedmiotowych regulacji prawa procesowego administracyjnego (rodzaje spraw administracyjnych i ich charakter prawny, granice rozporządzalności sprawą administracyjną przez organ administracji publicznej i przez stronę),  
 • postępowania zwykłego (szczegółowe omówienie dotyczy przedmiotu postępowania zwykłego, reguł wszczęcia postępowania, zasad: oficjalności, skargowości, rozstrzygnięcia w postępowaniu zwykłym, decyzji, jej rodzajów, ugody, postanowienia; wykonywania rozstrzygnięć i granic ochrony praw nabytych na ich podstawie; rektyfikacji rozstrzygnięć);
 • weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym (tu omówione zostały m.in.: rodzaje sankcji stosowanych wobec wadliwej decyzji administracyjnej; zakres przedmiotowy stosowanych sankcji; zagadnienie decyzji nieistniejących; granice nadzoru i granice odwołalności, zaskarżalność, nadzór, odwołalność);
 • weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji (prawo zaskarżalności w toku instancji, prawo odwołania, prawo zażalenia, moc prawa zaskarżalności w toku instancji, aspekty podmiotowe i przedmiotowe prawa zaskarżalności, wymagania formalne zaskarżalności w toku instancji; stadia postępowania odwoławczego, zasady rządzące
  postępowaniem rozpoznawczym, zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu odwoławczym; decyzja kasacyjna typowa; ponowne rozpatrzenie sprawy w zaskarżalności w toku instancji, odwołanie, postępowanie zażaleniowe);
 • nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (m.in. weryfikacja decyzji administracyjnej i postanowienia na drodze postępowania sądowoadministracyjnego, nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a przeniesienie sprawy na drogę postępowania przed sądami powszechnymi; postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego; postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej; w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną);
 • granic ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym w kontekście kontroli  decyzji administracyjnych (kontrola wykonania decyzji a weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych, wygaśnięcie mocy prawnej decyzji, uchylenie decyzji),
  • kwestii prawomocności decyzji administracyjnej (prawomocność decyzji, moc wiążąca decyzji administracyjnych ostatecznych i prawomocnych).

Najobszerniejszy rozdział publikacji porusza kwestię postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorzy szczegółowo opisali w nim:

 • zagadnienie administracyjnoprawnych metod zapewnienia wykonania obowiązków, w tym pojęcie przymusu administracyjnego
 • zakres odpowiedniego zastosowania przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym
 • wszczęcie, tok oraz koszty postępowania egzekucyjnego
 • podmioty i uczestników postępowania egzekucyjnego
 • środki egzekucji administracyjnej
 • system środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym: zażalenie, wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego, a także skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość postępowania, oraz na bezczynność wierzyciela.

Kolejne wydanie Tomu 9 stanowi rozbudowane omówienie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Uwzględnia i objaśnia ono również najnowsze zmiany opublikowane od momentu ostatniego wydania, dotyczące między innymi procesu informatyzacji i usprawnienia postępowania administracyjnego. Na nowo został opracowany rozdział III publikacji Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego, który stanowi najbardziej aktualne, usystematyzowane ujęcie poszczególnych zasad wynikających z prawa wspólnotowego oraz europejskiego soft law, bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia.  Jako uznany w europejskiej kulturze prawnej katalog wartości stanowią uniwersalny punkt odniesienia do formułowania ocen prawidłowości rozwiązań prawnych ukształtowanych w poszczególnych systemach prawnych, wyznaczając pożądany model (wzorzec) ich ujęcia w prawie krajowym.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania administracyjnego. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Szczegółowe rozważania teoretyczne dotyczą bowiem istotnych praktycznie kwestii. Dzięki zaś autorytetowi Autorów pozwalają na znalezienie praktycznych argumentów na poparcie swoich racji.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (część Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

 
Dostępność:
duża ilość
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe,eksport ,import - 2018
Cena: 180,00 zł
szt.
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe,eksport ,import - 2018
Dostępność:
duża ilość
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: Patrycja Potocka-Szmoń, Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 670 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015
ISBN: 978-83-7804-235-8


Unikalne i kompleksowe opracowanie zawierające omówienie zasad wypłaty różnego rodzaju świadczeń pieniężnych z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy z przykładami.

Co wyróżnia ten tytuł?

Połączenie wnikliwego komentarza do przepisów prawa pracy regulujących okoliczności w jakich pracownicy nabywają prawo do omawianych świadczeń pieniężnych, z licznymi rachunkowymi przykładami naliczeń tych świadczeń oraz potrzebną dokumentacją.

Co ważne – Autorki nie ograniczyły się do omówienia samych świadczeń pieniężnych, ale szczegółowo, przystępnym językiem, omówiły cały kontekst prawny związany z powstaniem uprawnień do tych świadczeń, w tym w sposób obszerny omówiły kwestie m.in. związane z:
 • regulacjami wewnątrzzakładowymi z zakresu prawa pracy,
 • zasadami wypłacania wynagrodzenia za pracę,
 • nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych,
 • odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • zakazem konkurencji,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • rozliczaniem podróży służbowych.

Książka została wzbogacona o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądowe oraz stanowiska m.in. Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Polecamy zarówno osobom pracującym w działach kadrowo-płacowych, jak i osobom, podejmującym decyzje w zakresie kształtowania polityki wynagradzania w firmach.

Uwaga! Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autorek pracujących w instytucji państwowej zajmującej się kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny, z przydatnymi aktami prawnymi.
Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Stan prawny: 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2018
Cena: 80,00 zł
szt.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2018
Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Oświatowe
Cena: 199,00 zł
szt.
Meritum Prawo Oświatowe
Dostępność:
duża ilość
Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor: Agata Dzięgiel-Matras

objętość: 176 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-204-4


Podatki i opłaty w gminie – jak właściwie zaewidencjonować cały proces wymiaru i poboru podatków i opłat w księgach rachunkowych – praktyczny poradnik dla skarbnika.

Autorka szczegółowo wyjaśnia m.in.:
 • jakie są cechy poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych (w tym m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 • jak prowadzić ewidencję podatków i opłat w syntetyce i analityce,
 • jak prawidłowo dokumentować operacje gospodarcze w zakresie podatków i opłat,
 • jak przeprowadzać inwentaryzację dochodów własnych gminy,
 • w jaki sposób ujmować w księgach przypisy, odpisy, wpłaty, odsetki za zwłokę, nadpłaty, wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z poszczególnych tytułów, jak księgować zobowiązania i zaległości zabezpieczone hipoteką oraz zastawem skarbowym,
 • jak prowadzić ewidencję przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów na kontach pozabilansowych.
Równie godna polecenia jest kompletna dokumentacja (zamieszczona również w suplemencie elektronicznym) zawierająca m.in.:
 • bardzo szczegółowy wzór instrukcji w sprawie ewidencji podatków i opłat – gotowy do wykorzystania w każdej gminie,
 • wzór uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów,
 • szereg wzorów decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do poszczególnych podatków i opłat,
 • wzorce decyzji i postanowień wydawanych w przypadku nadpłaty podatku, wygaśnięcia zobowiązania podatkowego,
 • szereg innych dokumentów.
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Format A4, 464 stron

Stan prawny: 02.01.2018 r.

Wydawnictwo: LEGIS

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej 

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona .

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków
Cena: 273,00 zł
szt.
Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków

Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków

 

Autorzy: prof. dr hab. Andrzej Patulski (red.), Grzegorz Orłowski (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: VII, 2015
ISBN: 978-83-7804-238-9


Polecamy bardzo praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy.

Wybitni praktycy i znawcy prawa pracy szczegółowo komentują zawiłości prawa pracy, w tym:
 • przepisy ogólne,
 • zasady prawa pracy,
 • rodzaje umów i wynagrodzenia,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • urlopy wypoczynkowe,
 • czas pracy,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  a także
 • zbiorowe prawo pracy i zasady dochodzenia roszczeń przed sądami pracy.

Co ważne Komentarz obfituje w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny.

Nasz Komentarzwyróżnia także:
 • język publikacji – autorzy, komentując przepisy, unikają hermetycznego żargonu prawników, co nie przeszkadza utrzymaniu właściwego poziomu ścisłości merytorycznej,
 • autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory.
Profesjonalna kadra pod okiem wybitnych redaktorów stworzyła świetne dzieło.

Stan prawny: 2015
Dostępność:
duża ilość
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017. Sp. z o.o.
Cena: 84,00 zł
szt.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017. Sp. z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017

Sp. z o.o.

 

Wydawnictwo:Sigma

Autor:Feliński Jerzy

Stron:252

Format:A5

Oprawa:miękka

 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań aktualnych na 2017 rok:
- Kodeksu Spółek Handlowych
- Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opracowanie zawiera tekst jednolity Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wyciąg przepisów dotyczących spółek z o.o. z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawy prawne działania i prowadzenia Spółek z o. o. Charakterystyka spółki z o.o. w świetle KSH. Organizacja i zarządzanie w spółkach z o.o. Rachunkowość, finanse, obciążenia fiskalne oraz zakres i formy ubezpieczeń. Przykładowy wzór umowy spółki oraz innych dokumentów założycielskich. Ujednolicone teksty ustaw.

Stan prawny na cały rok 2017 r.

Dostępność:
duża ilość
Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA
Cena: 89,00 zł
szt.
Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA

Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA

 

Wydanie 2

Autor: Elżbieta Rogal

ISBN: 978-83-7930-010-5
Data wydania: 2013
Liczba stron/format: 177/A5
Okładka: miękka
Cena: 89,00 zł. brutto„Intencją resortu finansów jest, aby obciążenie gmin związane z zastosowaniem się do wykładni zaprezentowanej w uchwale NSA, było jak najmniejsze. (…) W związku z podjętą uchwałą resort finansów zauważa, że nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT”. Z komunikatu Ministerstwa Finansów z 9 lipca 2013 r.

W niniejszym opracowaniu zostały przez autorkę przedstawione na goraco konsekwencje wydania uchwały NSA z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13), iż gminne jednostki budżetowe nie są – odrębnymi od gmin – podatnikami VAT

Uchwała NSA: gminne jednostki budżetowe nie są odrębnymi od gmin-podatnikami VAT
Skutki: Jedna skonsolidowana deklaracja VAT gminy

Cząstkowe deklaracje tych jednostek ( pomoc techniczna dla gmin)
Wzajemne rozliczenia gmin z jej jednostkami budżetowymi-NP.
Rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi tej samej gminy-NP.
Wystawianie i otrzymywanie faktur przez jednostki - jaka nazwa, adres, NIP
Prowadzenie kas rejestrujących w tych jednostkach
VAT od dotacji unijnych tych jednostek (przeszłość i teraźniejszość).

 

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przebieg postępowania administracyjnego i sądowego

CZĘŚĆ DRUGA
Treść uchwały i jej ogólne skutki

CZĘŚĆ TRZECIA
Szczegółowe skutki uchwały NSA

1 Uchwała jest powszechna
2. Gminne jednostki budżetowe muszą wypisać się z rejestru podatników VAT
3. Rozliczenia między gminą a gminną jednostką budżetową – niepodlegające VAT
4. Rozliczenia między jednostkami budżetowymi tej samej gminy – niepodlegające VAT
5. Gminne jednostki budżetowe nie muszą korygować dokonanych wcześniej rozliczeń VAT
6. Obrót gminnych jednostek budżetowych powinna ująć gmina w swoich deklaracjach VAT-7
7. Gminy mogą sumować VAT z deklaracji cząstkowych otrzymywanych od jednostek
8. Gminne jednostki budżetowe powinny same wystawiać i otrzymywać faktury
9. Kasa rejestrująca w jednostce budżetowej
10. Dotacje unijne na inwestycje służące jednostkom budżetowym
11. Gmina może odliczać VAT od wydatków służących gminnym jednostkom budżetowym
12. Rozstrzyganie problemów z VAT – analogicznie jak w oddziałach osób prawnych
13. Zakład budżetowy – odmiennie niż jednostka budżetowa – nadal musi być samodzielnym podatnikiem VAT

CZĘŚĆ CZWARTA

Deklaracje VAT-7 gminy: wsteczne i aktualne 37

1. Czy gminy muszą korygować 5 lat wstecz dokonane rozliczenia VAT należnego?
2. Czy gminy mogą korygować 5 lat wstecz rozliczenia VAT naliczonego?
3. Czy gminy już od lipca muszą sporządzać skonsolidowane deklaracje VAT-7?

CZĘŚĆ PIĄTA

Podatkowe dylematy jednostek budżetowych po 24 czerwca 2013 r. – pytania i odpowiedzi

1. Ważność daty 24 czerwca 2013 r.
2. Zakres podmiotowy uchwały
3. Rodzaje gminnych jednostek budżetowych
4. Analogia do oddziałów osób prawnych
5. Dane identyfikacyjne na fakturze, gdy sprzedawcą i nabywcą jest gminna jednostka budżetowa
6. Rejestracja VAT gminnych jednostek budżetowych

CZĘŚĆ SZÓSTA
Kasy rejestrujące w gminach i jednostkach budżetowych w 2013 i w 2014 roku

1. Tabela zwolnień od kas rejestrujących w 2013 i w 2014 roku
2. Czynsz najmu – zafakturowany lub bezgotówkowy – zwolniony z kas rejestrujących
3. Zawsze kasa rejestrująca

CZĘŚĆ SIÓDMA
Inne skutki uchwały NSA

1. Gmina może odliczać VAT nawet, gdy nieodpłatnie przekaże majątek jednostkom budżetowym
2. Dlaczego zakład budżetowy musi być nadal samodzielnym podatnikiem VAT?
3. Odpowiedzialność karna skarbowa za podanie nieprawdy w skonsolidowanej deklaracji VAT

Zakończenie

Załączniki
1. Stanowisko Ministra Finansów – zaskarżone do WSA Wrocław
1.1. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów: jednostka budżetowa odrębnym od gminy podatnikiem VAT 79
2. Wyrok WSA Wrocław – zaskarżony do NSA 105
2.1. WSA we Wrocławiu: jednostka budżetowa odrębnym od gminy podatnikiem VAT 1
3. Postanowienie NSA: Zagadnienie prawne: Czy jednostka budżetowa może być odrębnym od gminy podatnikiem VAT?
4. Uchwała NSA: Jednostki budżetowe nie są – odrębnym od gminy – podatnikiem VAT
5. WSA Kraków: gmina może odliczać VAT, nawet gdy nieodpłatnie przekaże majątek jednostkom budżetowym
6. NSA: Zakład budżetowy gminy może być samodzielnym podatnikiem VAT 1
7. Komunikat Ministerstwa Finansów nt. uchwały NSA

Przepisy prawne

Wyciąg z ustawy o finansach publicznych

Dostępność:
duża ilość
Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Cena: 129,00 zł
szt.
 Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Dostępność:
duża ilość
Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych
Cena: 178,50 zł
szt.
Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych

Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych 2014

 

Autor: Anna Zysnarska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 176 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: VI, 2014
ISBN: 978-83-7804-180-1


Ceniony poradnik dla księgowych budżetu – zawiera wiele praktycznych informacji ułatwiających zaplanowanie oraz wykonanie prac związanych z prawidłowym sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2013 rok.

W pierwszej części autorka szczegółowo omawia proces przygotowania ksiąg do zamknięcia roku, przygotowanie danych do bilansu, ze szczególny uwzględnieniem zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych

Druga część publikacji koncentruje się na zasadach sporządzania poszczególnych części sprawozdania finansowego:
 • bilansu oraz bilansu z wykonania budżetu;
 • skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;
 • rachunku zysków i strat;
 • zestawienia zmian w funduszu jednostki
 • sprawozdań łącznych na koniec roku.

Charakteryzując poszczególne elementy sprawozdania autorka przedstawia zasady wyceny aktywów i pasywów, a także prezentuje schematy ewidencyjne związane z ustaleniem wyniku finansowego na koniec roku.

Książka opracowana w oparciu o przepisy:
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 289);
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375);
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl